Lajtabánság Hivatalos Lapja, 1921 (1. évfolyam, 1. szám)

1921-10-30 / 1. szám

I. évfolyam. FELSOÜIt, 1921. október 30. LAJTABANSAG . *****' ••»VWv*.. Nyug/itinagyarország magyar, német és horvát népe mai napon következőleg liatározott: JEGYZŐKÖNYV. Kelt Felsőőrön, 1921. évi október kő 4. napján tartóit alkotmányozó gyűlésről. Elnök a gyűlést következő beszéddel nyitotta meg: Tisztelt alkotmányozó gyűlés! z A trianoni békeokmány 27, cikke 1 pontjának értelmében kiürítendő területe­ket a magyar kormány 1921. évi október hó 3-án délután 6 órakor hivatalosan át­adta Ausztria azonban ezen területeket nem vette át Ezzel az önrendelkezési jog reánk'viszaszáliott, amiért is döntenünk kell jövő sorsunk felett. Fölkérem a Nyugatmagyarország területét eddig védő fölkelő seregek fővezérét, hogy előterjesztését megtenni móltóztassék. Prónay Pál fővezér erre következőket terjesztette elő: Tisztelt alkotmányozó gyűlés!- ' Éhben » piilanatbar az .»Viisrtinana.’: if.f4i.3f v.,ig.’;t‘íiag< :v\ofszág .minden községe úgy Moson, mint Sopron és VasVirmégyóbort iv/szegyvö*e fvárjá iorsacak- jobhrmor- dulását. Magyarországtól elszakította ezt az ezer éve békességben vele tartó magyar, ne­met, horvát anyanyelvű népet a rövidlátó trianoni béke. Egyetlen község sem kívánja, hogy a kommunista Ausztriához os&toltassók. Legyen tehát Nyugatmagyarország független és önálló ! (Általános megmegujuló helyeslés). - ' Elnök folytatta: fölkérem a jegyző urat, hogy a függetlenségi nyilatkozatot ol­vassa fel. Jegyző olvasta: NYILATKOZAT. Mi, akik ősi hazánktól megkórdeztetósuuk nélkül elszakittatóunk és a legyőzött Ausztria kommunistáinak martalékául dobattunk oda, hogy becsületünket, családnn­MEGJEdYZÉS: A Hivatalos Lap német es horvát nyelven nyomdai nehézségek miatt utólag jelenu meg, **^*mm*«Mi********* 1 szám.

Next

/
Thumbnails
Contents