Levéltári Híradó, 2. (1952)

Levéltári Híradó, 2. (1952) 1. szám - FORDÍTÁSOK - Csernov–Bélay Vilmos: A levéltárügy története és szervezete a Szovjetunióban. Moszkva, 1940. Bevezetés. A levéltári dokumentumok tudományos-politikai és gyakorlati jelentősége / 1–9. o.

- mmxfÁm& CSERNQV: A levéltárügy története és sz ervezete a Szovjetunió ban . /sMoszkva $ 19^o.:/ BEVEZETÉS. A levéltári dokumentumok tudományos-politikai és gyakorlati jelentősége . 1. A Szovjetunió állami levéltáraiban a levéltári dokumentumok mil­lióit őrzik. A Párt és a kormányzat igen nagy jelentőséget tu­lajdonit a Szovjetunió levéltárügye fejlesztésének és nagy áldo­zatokat hoz a levéltári anyag megőrzése és rendezése érdekében* A levéltárügy az egész szovjet épitőmunka szerves része* Mi a levéltári dokumentumok jelentősége? A levéltári dokumentumokat széleskörűen felhasználják mind a dol­gozók kéréseinek kielégitése, mind pedig a szovjet hatóságok min­dennapi gyakorlati tevékenysége területén. Az állami levéltárak a dokumentumok alapján rengeteg igazolást állitanak ki a dolgozók kérésére /:pl. szolgálati idejükről^ a Vörös Hadseregben való szolgálatukról ? képzettségükről, stb*?/, valamint kiadnak levéltári tájékoztatásokat* a dokumentumokból való kijegyzéseket és másolatokat a szovjet hatóságok részére. Ilyen levéltári tájékoztatásokat, kijegyzéseket és másolatokat a népgazdaság legkülönbözőbb területeire vonatkozólag adnak ki /pl, hasznos ásványok lelőhelyére, a cári Oroszország iparának és me­zőgazdaságának helysetére vonatkozólag, kiadnak különböző vázla­tokat, épitési tervrajzokat, stb./. Ezeknek az emiitett.levéltári dokumentumokból merített adatoknak* igen nagy jelentőségük van a Szovjetunió gazdasági fejlődése szempontjából, és segítenek felépíteni a kommunista társadalmat országunkban. De levéltárainknak nem csak gyakorlati jelentőségük van, hanem ó~ riási tudományos jelentőségük is. A. levéltári dokumentumok egyes hatóságok, szervesetek, vagy sze­mélyek tevékenysége eredményeként jöttek létre. Esek a dokumentu­mok a népek életének és tevékenységének minden oldalát megvilá-

Next

/
Thumbnails
Contents