Egyetemes Magyar Encyclopaedia 1. A-Ajuga (Pest, 1859)

ELŐSZŐ. iVLiután a Szent-István-lársulat költségén és gondoskodásából megindított „Egyetemes Magyar Encyclopedia“ jelen első kötete, ugyanazon társulat f. é. nov. 10-kén tartott közgyűlésén bemutattatott,— íme, átadjuk azt a magyar olvasó közönségnek, különösen pedig a társulat érdemes tagjainak. Minthogy az, mi ezen encyclopaediában jó, hasznos és értékes, főleg irodalmunk jelesbjeinek müve, — a szerkesztő nem intézhet a közönséghez egyéb kérelmet,* mint hogy az előforduló hiányosságok iránt szives elnézéssél lenni, s becses közleményei által módot nyújtani kegyeskedjék, hogy a következő kötetekhez csatolandó pótezikkek által ama hiányokat helyre igazitani lehessen. Átalában véve azonban legyen szabad minden álszemérem nélkül azon hiedel­münket kimondani, hogy e munkában, egyrészről annak terjedelme és részletessége, másrészről oly nagy számú kitűnő tehetség közremunkálál$sa folytán, a nemzeti műve­lődés és közhasznú ismeretek oly roppant mennyiségű anyaga gyüjtetett össze, minővel eddig hazánkban semmiféle hasonló vállalat nem mérközhetik. Midőn tehát kétségtelen az, hogy a Sz.-István-Társulat e nagyszerű vállalata által a magyar nemzet szivében örök emléket biztosított magának, — hálásan elismerem egyszersmind nyilvánosan, hogy a szerkesztőségi kivitel és végrehajtás legnagyobb érdeme főtiszt. Danielik János egri kanonok urat s társulati alelnököt illeti, ki sok­oldalú tudományos ismeretei és ügyszeretete által engemet e fáradtságos feladat körül vezérlett és támogatott. Semmi sem volt tehát méltányosb, mint ezen érdemet az első kötet örvendetes szemlélelete közben a közgyűlésen jegyzőkönyvileg örökíteni; de szint’ oly lényeges és múlhatatlan vala a fennemlitctt közgyűlésnek azon határozata, melynél fogva a főtisztelendő alelnök úrnak gyűlési megnyitó szellemdÚ3 beszédje a jelen előszóba foglaltassák, mint azon illetékes és szakavatott vélemény, mely e vállalat rendeltetését alaposan megfejti, s kimeritőleg megrostálja, s helyre igazitja a különböző nézeteket, melyek ezen encyclopaedia irányában itt-ott felmerültek. S e közlelkesedéssel fogadott előadás azon része, mely ide vonatkozik, a következő: Nagytekíntetü Gyülekezet! Csupán az igyekezetnek adom meg a neki tartozó elismerést, ha ez évi elnöki előterjesztésemet annak kijelentésével nyírom meg: hogy a társulat fennállása óta még egy évben sem végeztünk nehezebb, mert szórakoztató és tikkasztó körülmények közt, oly fontos, s annyi utánjárást, erőfeszítést, kutatást igénylő munkát, mint az 185%-ikiben; s ha ehhez hozzáteszem: hogy egyetlen egy évben sem költöttünk annyit, s a társulat­nak még anvagi tekintetben is jótékony keze még egy évben sem nyujtatott ki oly gyakran és oly sokfelé, mint az épen a jelen év lefolyása alatt történt: egész átalános­a*

Next

/
Thumbnails
Contents