Paedagogiai encyclopaedia - Verédy Károly (Töredék, 1886)

E - Egyptomi nevelés - Egységes nevelés, tanitás

. • 7 1 / 148 %ypt«iui nevelés Egységes növelés, Birodalom vagy ország neve A4 <v S e3 2 £ Q> -Ci bD “ K Egyetemi székhelyek meg­nevezése Észrevétel * Olaszország 21 Bologna 1119. Cagliari 1606. 1764. Oamerino. Catanea 1445.Ferrara 1391. Genua 1569. Macerata 1548 ; újabban 1824. Messina 1875. Modena 1683. Nápoly 1224. Padua 1222. Palermo 1447. Parma, Pavia 1361. Perugia 1307. Pisa, Roma 1224. Sassari 1620. Siena 1321. Turin 1464. Urbino 1589. A szórt nyomá­snak első rendűek összes karokkal, a többiek csak másotl- rendüek. Oroszország 9 Charkow 1804. Dorpat 1632. Helsingfors 1827. Kazan 1804. Kiew 1833.Moszkva 1755. Odes­sa 1865. Pétervár 1819. Varsó 1816. Osztrákbiro­dalom 7 Bécs 1365. Csernowitz 1875. Graz 1586. Innsbruck 1673. Krakkó 1364. Lemberg 1784. Prága 1348. A prágai 1882. né­metre és csebre osz­tatott. Portugálba 1 Coimbra 1291. Spanyolhon 10 Barcelona 1430. Granada 1526. Madrid 1836. Oviedo 1580. Salamanca 1230. Sant­iago d i Compostella 1532. Saragossa 1474. Sevil- 1 a 1504. Valencia 1410. Valla­dolid 1346. A szétszórt betűs helyek egyetemek 6 karral ; a többiek 4 vagy 5 karral (facili­tates). Svédország és Norvégia 3 Christiania 1811 Lund 1668. Upsala 1477. Irodalom : Panier. A budapesti m. kir. tudományos egyetem tör­ténete. — KleTcner Alajos. Egyptomi nevelés. (L. Afrika). Egységes nevelés, tanítás. (Egyöntetű eljárás). Ha a nevelés minden intézkedései annak legfőbb ezéljára vonatkoznak, ha rendszabályai egymással oly szoros összefüggésben vannak, mint a lánczszemek ; akkor eljárásában egység uralkodik. Ez pedig megkö­veteli, hogy a nevelés czélja változtatásoknak kitéve ne legyen, eléré­sének eszközei egymást kölcsönösen támogassák és alkalmazásuk a nevelő vagy a nevelésre befolyó személyek által közös megállapodás folytán történjék. Az eszközök megállapítása és alkalmazásuk módja, minden tervszerű eljárásnál a kitűzött czéltól függ. E végre első sor­ban a nevelésnél is az általa elérendő czél állapítandó meg, mert ha a nevelésre befolyást gyakorló személyek véleményei e tekintetben elté­rők, akkor egyesek a testi erők fejlesztésére, mások a lelki tehetségek kiművelésére vagy az erkölcsi érzelmek meghonosítására fognak tőre-

Next

/
Thumbnails
Contents