Lobogó, 1970. július-december (12. évfolyam, 27-53. szám)

1970-09-16 / 38. szám

.képe shirek.. .képek.. .hirek.. .kép LOBOGÓ, a Magyar Honvédelmi Szövetség hetilapja. — Főszerkesztő: SZEBELKÓ IMRE, főszerkesztő-helyettes : SZABÓ GYÖRGY, olvasószerkesztő : TÚRÁN ISTVÁN, kép- és tördelőszerkesztő: KOMLÓS TIBOR, belpolitikai szerkesztő .BODROGI SÁNDOR, külpolitikai szerkesztő: DR. NÉMETH TIBOR, katonai kom­mentátor: MAGYARI PÁL. — SZERKESZTŐSÉG: Budapest V., Beloiannisz utca 16. Telefon: 121—780. — Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: TÓTH LÁSZLÓ. KIADÓHIVATAL: Budapest VI., Révav utca 16. Telefon: 116—660. — 70.3760/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős vezető;. BOLGÁR IMRE. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József nádor tér 1.). Előfizetési díj: havi 10,— Ft. — A beküldött kéziratokat és rajzokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. INDEX: 25 503. ORSZÁGAINK FIATALSÁGA Günther Teller vezérőrnagy KÖZELEBB KERÜL EGYMÁSHOZ Szeptember 8-án Günther Teller vezérőnagynák, a GST elnökének vezetésével héttagú német küldöttség érkezett hazánkba; nyolc napot töltöttek nálunk és erre az időre Szövetségünk vezetői változatos progra­mot biztosítottak számukra. Országjáró kőrútjuk során megismerkedtek a magyar testvér szervezet létesítmé­nyeivel, vidéki klubok, szakosztályok munkájával — e sűrű program elején az MHSZ budaörsi központi re­pülőterének parancsnoki szobájában találkoztunk ven­dégeinkkel, és Günther Teller vezérőrnagy nyilatko­zott lapunk számára. — Mindenekelőtt — mondta — az együttműködé­sünkről ejtenék néhány szót. Úgy gondolom, az elmúlt évben kapcsolatainkba minőségi változás következett be; konkrét -tervek alapján működünk együtt és sok közös intézkedést hajtunk végre. Mindez az MHSZ- szel közös komplex rendezvényekben, versenyekben csúcsosodik ki Különösen jelentősnek tartom a „Testvériség, Barát­ság” versenyeket, melyek keretében mi legutóbb motor- versenyt rendeztünk és önöknél most zajlott le Veszp­rémben a rádiós technikai verseny. Meggyőződésem, hogy ezek a versenyek elősegítik szövetségeink jobb együttműködését és közelebb hozzák egymáshoz orszá­gaink fiatalságát, hogy erősödjön az internacionaliz­mus szelleme. Országainkban sokat tesznek a katonai szolgá­latra való felkészítés érdekében. A katonáskodás szük­ségének megértése, megszerettetése nagy és vonzó fel­adat. Meg vagyok győződve arról, hogy 1971-re kapcso- r lataink tovább fejlődnek, a közös cél irányába — kö­zös tevékenységünkre nem is kell példákat keresnünk: pártjaink és kormányaink együttműködése a legmar­kánsabb példa. — Hogyan értékeli a GST szerepét, eredményeit a német ifjúság hazafias, internacionalista nevelésében? — A sorkötelesek előképzése során nagy súlyt he­lyezünk a legfontosabbra: a politikai_ magatartásra. A három súlyponti kérdés: a hazaszeretet, a nyugat­német imperializmus törekvései elleni küzdelem, és a barátság, a bizalom a baráti országokkal és azok had­seregeivel. Elmondhatom, hogy úgy szakmai, mint po­litikai téren jelentős eredményeink vannak. A sor­kötelesek 80 százalékát készítettük elő és ezek a fia­talok nem általános katonai, hanem konkrét szakmai kiképzést kaptak. Szervezeteink munkájának jelentő­sége nő ,— egyre inkább támaszkodhatunk tehát egy­más tapasztalataira. — És végül mit üzen a Lobogó olvasóinak? — Mindenekelőtt jó egészséget kívánok, és — füg­getlenül attól, ki milyen területen dolgozik vagy ta­nul — jó eredményeket és további sok sikert szép or­száguk építéséhez. Vendégeink megtekintették a modellezők műhelyét is MINISZTERTA­NÁCS ELNÖKE, Fock Jenő, szeptember 9-én, dr. Dimény Imre mező- gazdasági és élelme­zésügyi miniszter kísé­retében meglátogatta az Országos Mezőgaz­dasági Kiállítást. A kormány elnöke meg­tekintette a kiállított mezőgazdasági gépe­két és felkeresett több pavilont JoRDÁNIÁBAN új tüzszüneti megállapodás született a kormány és a gerillák között. A napirenden levő összecsapások miatt feszültté vált hely­zetben sokan már polgárháborútól és idegen beavatkozástól féltek. A jelenlegi tűzszünet azonban csak akkor lehet tartós, ha Husszein király­nak valóban sikerül rendet teremtenie a hadseregben. Képünkön: gerilla barikádok és járőrök az ammani utcákon a múltheti összecsapások idején KOZEL-KELETI repülő­géprablásokat elitélő nyilat­kozatokhoz csatlakozott leg­utóbb U Thant, ENSZ-főtitkár, valamint Irak is. A szélsősé­ges arab gerillák akcióit már korábban elitélő arab álla­mok erőfeszítéseket tesznek az ügy mielőbbi lezárására. A diplomáciai közbenjárás első eredménye: az Amman- ban fogva tartott 110 utas szabadon bocsátása volt. Ké­pünkön: a kairói repülőtéren felrobbantott Boeing 747-es amerikai óriásgép roncsai EZÁRTA KAPUIT a nagy sikerű moszkvai magyar jubileumi kiállítás. A ma­gyar népgazdaság huszonöt éves fejlődését szemléltető nagyszabású bemutatót több mint egymillió látogató tekintette meg. Három hét alatt számos nagyjelentőségű megállapodást írtak alá, melyek tovább bővítik országaink árucseréjét. A magyar autóbuszgyártás, az elektronikai ipar és az orvosi műszerek iránt volt a leana- gyobb az érdeklődés. KiTUNTETESEKET ADTAK ÁT az MHSZ Országos Központjában. Szeptember 9-én Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter, a Politikai Bizottság póttagja jelenlétében Kiss Lajos vezérőrnagy, az MHSZ főtitkára kitünteté­seket adott át az árvízi védekezés során kimagasló helytállást tanúsító MHSZ-dolgozóknak és -aktivistáknak. Mohácsi Fe­renc, a Magyar Könnyűbúvár Szövetség főtitkára a Munka Érdemrend arany fokozatát kapta. Kilencen a Munka Érdem­rend ezüst, tizennégyen bronz fokozatában részesültek. Huszonhaton kapták meg a Haza Szolgálatáért Érdemérem külön­böző fokozatait, mások pedig a KISZ és a szakszervezetek kitüntetéseit. A kitüntetetteknek Czinege Lajos vezérezredes tolmácsolta a párt és állami vezetés köszönetét

Next

/
Thumbnails
Contents