Lobogó, 1970. július-december (12. évfolyam, 27-53. szám)

1970-09-16 / 38. szám

Újabb férfi a jég­koporsóban J. Mandell amerikai fia­talember ma még gyógyít­hatatlan betegségben szen­ved : percei meg voltak számlálva. Ekkor kereste fel őt egy orvoskollektfva, és — hozzátartozóinak ké­résére — közölte vele, hogy a betegség olyannyira el­hatalmasodott a szervezeté­ben, többé nem tudják éle­tét meghosszabbítani. Ha­csak ... A fiatalember — ahogy mondani szokás, szellemi képességeinek korlátlan birtokában — hozzájárult, hogy álomba merítsék, le­hűtsék, és mindaddig hi­bernált (lehűtött) állapot­ban tartsák, ameddig a be­tegségét gyógyító hatásos szert az orvostudomány meg nem találja. (Érdekes sajtópör híre érkezett hozzánk. Az egyik lap Mandellről, betegségé­ről, életéről múlt időben írt. A hozzátartozók helyre- igazítást kértek, s a lapot az illetékes bíróság köte­lezte is annak megtételére. Jogilag tehát a jégkoporsó­ban nyugvó fiatalember — él?) 4 pop- fejedelem Űj felvétel jelent meg a <>op ez idő szerint talán egjobb énekeséről: Jimi Hendrix-ről. A képpel egy- dőben közreadott kom­mentárok szerint a felvé­tel a világhírű dalénekest egyik új, népi-beat dalá­nak előadása közben áb­rázolja. Ez a felvétel s a magya­rázó szöveg is mutatja, hogy világszerte előnyomu- lóban van a népi dalla­mokra épülő dalok térhó­dítása. A régi, népi művé­szet kincsesházának leg­szebbnek talált darabjairól fújják le a legjobbak a port, hogy népük, nemze­tük múltjának megbecsülé­sével küzdjenek jövőjükért. í-gis) Solohov vendégei Mihail Solohov — a legnevesebb szovjet írók egyike — a tanév közeled­tével, kisdiákok egy csoportját látta vendégül otthonában. A kis látogatókat a nagy író unokája vezette a nagypapa elé, aki alaposan felkészült legifjabb látogatóinak fogadására. Felkészülése, persze, nemcsak megfelelő csokoládé- és cukorkakészlet beszerzéséből állott, hanem elővette a haditudósítói jegyzeteit is. Hiszen jól tudta, kis vendégeit nagyon érdekli a szovjet népnek a második világháborúban tanúsított hősi ellenállása, kiváncsiak azokra a harcosokra, akik­ről Solohov írásai szólnak, s olyan események iránt is érdeklődést tanúsítanak, amelyeket az író még nem dolgozott fel, jegyzetkönyveiben őriz. A nagyapák és apák harcairól mesélt a nagy író; s bár kerülte a nagy szavakat, mint írásaiban mindig, változatos egyéniségű hősökről szólott, kis vendégei harmatos pilláikat gyakran törölgetve emlékeztek a nagy szovjet nép ismeretlen hantok alatt porladó, s az egész emberiségért vérüket hullatott hőseire. (bánó) VLLANDÖ HÉTKÖZNAPI MÜSORSZÄMOK: KOSSUTH: 4.30: Hírek. 4.33: Hajnaltól reg- <elig! 5.00: Hírek. 5.30: Reggeli krónika. 5.44: Falurádió. 6.00: Hírek. 6.30: Hírek. 7.00: Reg­geli krónika, II. kiadás. 8.00: Hírek. 10.00: Hí­rek. 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? ■ 5.00: Hírek. 16.00: A világgazdaság hírei. 17.00: Hírek, külpolitikai figyelő. 19.00: Esti krónika. 20.45: Hírek. 22.00: Hírek. 24.00: Hírek. PETŐFI: 4.30—8.05: Azonos a Kossuth rádió műsorával. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.00: Hírek. 13.00: Hírek. 13.45: Időjárás- és vízállás- elentés. 14.30: Hírek. 15.30: Hírek. 16.30: Hírek, i 7.30: Hírek. 18.00: Hírek. 19.30: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Esti krónika, II. kiadás. 21.25: Oj könyvek. 23.00: Hírek. 24.00: Hírek. SZEPTEMBER 21. — HÉTFŐ KOSSUTH: 8.15: Verbunkosok, nóták. 9.25: A hét előadóművésze: Daniel Barenboim zongoraművész. 10.05: A szép nadrág. El­beszélés. 10.25: Schumann-művek. 11.00: Is­kolarádió. 11.35: Operarészletek. 12.30: Tánc­zenei koktél. 13.15: Népdalok, néptáncok. 13.46: Válaszolunk hallgatóinknak! 14.06: Da­niel Barenboim zongorázik. 14.00: Sánc­alja. Nagy István önéletrajzi regénye, VII. rész. 15.10: Harsan a kürtszó! 15.48: £n, Kőműves Kelemen... Rádiódráma. 17.20: Népdalcsokor. 17.45: Van új a Nap alatt. Tu­dományos híradó. 18.00: Húszas stúdió. 19.25: Kedves lemezeim. 20.28: Bemutató ... A Ma­gyar Rádió irodalmi és zenei újdonságai. 22.15: Közvetítés a vívó-világbajnokságról. 22.30: Nóták. 23.00: Könnyűzene. 23.25: A hét előadóművésze. 0.10: Tánczene. PETŐFI: 8.05: Hándel-művek. 12.00; Zene­kari muzsika. 13.03: Az oktatás tervezése és a gazdaság. 13.20: Régi cseh muzsika. 14.00: Kettőtől — hatig. 18.10: Közkívánatra! 19.34: A históriák forrásánál. 20.28: Rossini: Teli Vilmos. Négyfelvonásos opera. 23.44: Tőrök népdalok. SZEPTEMBER 22. — KEDD KOSSUTH: 8.20: Kedvelt régi melódiák. 9.06: Harsan a kürtszó! (Ism.) 9.39: Éneklő világ Itália földjén. 10.05: A harmadik év­ezred felé, XV. rész. 10.15: Operarészletek. 11.00: Musica Rinata, H. rész. 11.45: Nép­dalok. 12.30: Melódiakoktél. 13.58: A tizenöt­éves kapitány. 15.19: Lucia Popp és Anton Dermota énekel. 15.40: Sáncalja. Nagy Ist­ván önéletrajzi regénye, vm. rész. 16.05: Fúvós kamarazene. 16.30: Képviselők feljegy­zéseiből. 17.20: Daniel Barenboim zongorá­zik. 18.07: Könnyűzenei híradó. 18.47: Ope­rettdalok. 19.25: A Szabó család. 19.55: Nó­ták. 20.27: Esti beszélgetés. 21.00: Házi mu­zsika. 22.15: Közvetítés a vívó-világbajnok- ságról. 22.25: Vico Torriani és Lisa della Casa énekel. 22.50: Mit ér a munka, ha magyar? 23.10: Zenekari muzsika. 0.10: Stolz: Szép ősz. PETŐFI: 8.05: David O jsztrah hegedül, Vladimir Jampolszkij zongorázik. 8.55: Ze­nekari muzsika. 11.44: Versek. 12.00: Népi muzsika. 12.30: Operarészletek. 13.03: Tör­vénykönyv. 13.20: Kórusok, hangszerszólók. 14.00: Kettőtől — hatig... 18.10: Liszt-mű­vek. 18.35: Rádió Szabadegyetem. 19.00: Hangverseny a stúdióban. 19.35: Kisegyüt­tesek műsorából. 20.28: Muzsikáról — fiata­loknak. 21.01: Váradi Hédi műsora. 21.57: Lassus: V. bűnbánati zsoltár. 22.36: Wagner- operákból. 23.15: Verbunkosok, népdalok. SZEPTEMBER 23. — SZERDA KOSSUTH: 8.20: Farkas Ferenc: A bű­vös szekrény. Kétfelvonásos vígopera. 10.05: Nyitnikék. Az Iskolarádió műsora. 10.40: Ze­nekari muzsika. 11.30: A Szabó család (ism.). 12.30: Tánczenei koktél. 13.15: Nép­dalok. 13.50: Nőkről — nőknek. 14.20: Ze­nés esték Eszterházán. 15.20: Moliére, a ko­média művésze. 16.05: Részletek az Egy sze­relem három éjszakája című zenés játék­ból. 16.23: Chemia »70. 17.20: Lemezek közt válogatva. 18.07: A műhelyben beszélik... 18.22: Nótacsokor. 19.25: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Kb. 21.08: Operettrészletek. 21.29: Adottságok, lehetőségek. 22.15: Közvetítés a vívó-világbajnokságról. 22.30: A dzsessz vi­lága. 23.30: Népi muzsika. 0.10: Brahms-mű­vek. PETŐFI: 8.05: Könnyűzene. 8.45: Tallózás a világsajtóban. 9.15: Magyar tájak dalai­ból, táncaiból. 12.00: Operarészletek. 13.03: Zenekari muzsika. 14.00: Kettőtől — hatig ... 18.15: Visszhang. 18.45: A XX. század kama­razenéjéből. 19.09: Álkulcsos komédia. Egy­értelmű történet, 3 felvonásban. 21.42: Ci­gánydalok. 22.00: Claudio Arrau Beethoven- zongoraestje. SZEPTEMBER 24. — CSÜTÖRTÖK KOSSUTH: 8.20: Finn népzenei és nép- költészeti összeállítás. 8.40: Operettrészletek. s.25: Barokk muzsika. 10.05: Életem, emlé­keim. Benedek Marcell vallomása. 11.05: Ze­nekari muzsika. 12.30: Melódiakoktél. 13.40: Sáncalja. Nagy István önéletrajzi regénye, IX. rész. 14.07: A Tátrai-vonósnégyes fel­vételeiből. 15.10: Zengjen dalunk. 15.40: Ope­rettrészletek. 18.13: Daniel Barenboim zon­gorázik. 17.15: Operacsiilagok — operaslá­gerek. 17.45: Nyitott stúdió. 18.10: Nóták. 18.28: Holnap közvetítjük .. . 19.35: Tiszán innen — Dunán túl. Vetélkedő. Kb. 21.40: Szórakoztató zene. 22.15: Közvetítés a vívó- világbajnokságról. 22.30: Beszélgessünk ze­néről! 23.00: Tánczene. 23.30: Mozart: D-dúr divertimento. 0.10: Bach: Szólöszonáta fuvo­lára. PETŐFI: 8.05: Zenekari muzsika. 9.00: Ver­bunkosok, népdalok. 9.40: Község, a főváros árnyékában. 12.00: Könnyűzenei híradó. 12.30: Bánki György: Pomádé király új ruhája — szvit. 18.20: Beethoven: C-moll hegedű-zon­gora szonáta. 14.00: Kettőtől — hatig ... 18.10: Munkásmozgalmi dokumentumműsor. 19.00: Könnyűzene. 19.30: Népi muzsika. 20.28: Bach: IV. (D-dúr) szvit. 20.49: Riportmű­sor. 21.09: Rimszkij-Korszakov: Az arany­kakas. Háromfelvonásos opera. 23.43: Kőny- nyű hangszerszólók. SZEPTEMBER 25. — PÉNTEK KOSSUTH: 8.20: Táncritmusban. 9.10: Ze­nekari muzsika. 10.05: Nyitnikék. Az Iskola­rádió műsora. 11.05: Katonaének. Versek. 11.26: Operarészletek. 12.30: Tánczenei kok­tél. 13.15: Népi muzsika. 14.00: Szomszédo­lás. A Gyermekrádió műsora. 14.25: Iskola­rádió. 15.10: Richard Tauber énekel. 15.29: „Füredi emlény.” Zenés részlet Krúdy Gyu­Szeptember 23. Tv; — 20.30: Angyal kalandjai (angol film) Szeptember 26. Tv; — 20.20: Pesti erkölcsök (Molnár Ferenc műveiből)

Next

/
Thumbnails
Contents