Lobogó, 1970. július-december (12. évfolyam, 27-53. szám)

1970-09-16 / 38. szám

Hazánk történelmének jeles epizódját láthatja viszont az e rovatunkban kö­zölt festményeken az olvasó. Hogyan történik a rejtvények megfejtése? 1. Szemügyre vesszük a képet. 2. Megállapítjuk, ki festette. 3. Megállapítjuk, a festő milyen kort, milyen történelmi eseményt, annak me­lyik epizódját ábrázolja, és ezeket egy oldal terjedelemben írjuk meg. Megfejtésüket, bérmentesítve, szeptember 26-ig küldjék be a LOBOGÓ SZERKESZTŐSÉGE (Budapest V„ Beloiannisz utca 16.) címére. I A legjobb megfejtést beküldők között hetenként 5—5 könyvet és a rejtvény verseny végén HÁROM MAI FESTŐ HÍRES ALKOTÁSAIT IS KISORSOLJUK THOMAS MANN: VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK Az Európa Kiadó tizenkét kötetben je­lentette meg a nagy német író műveit. A Válogatott tanulmányokban Thomas Mann-nak Lessingről, Schillerről, Doszto­jevszkijről és a világirodalom több más klasszikusáról írt tanulmányait olvas­hatjuk. A VASORRÜ INDZSIBABA Kárpát-ukrajnai népmeséket tartalmaz a Népek meséi sorozatban megjelent, szép kiállítású könyv. (Európa) DELY KAROLY: JÓGA Lapunk hasábjairól már megismerked­hettek az olvasók ezzel az érdekes jóga- könyvvel. Most a Medicina Kiadó bocsá­totta útjára a színesen megírt, sok képpel illusztrált művet. SILVANO CECCHERINI: rabszállItAs A nagy feltűnést keltett regény írója: fegyenc volt, aki könyvében a börtönök világát mutatja be, s az olasz alvilág alak­jairól fest színes — irodalmi értékű — portrét. (Magvető) HEGEDŰS GÉZA: HERMÉSZ PECSÉTJE Műfajilag talán rapszódiáknak nevez­hetnénk Hegedűs Géza szabadhullámzású költeményeit, amelyek mintegy vallomás­ciklussá álltak össze e kötetben. (Mag­vető) ÍGY GONDOZD ... Ezzel a címmel érdekes sorozat jelenik meg hónapról hónapra a Táncsics Kiadó­nál. Skoda-, Renault-, Simca-, Peugeot- és Volkswagen-tulajdonosok és hivatásos gép­kocsivezetők számára nélkülözhetetlen tudnivalókat tartalmaz a kocsi ápolásáról és más kérdésekről. KARINTHY FRIGYES: utazAs a koponyám körül A nagy író remekműve ezúttal az Olcsó Könyvtár sorozatban jelent meg. (Szép- irodalmi) KATKÓ ISTVÁN: ÖT FÉRFI, KOMOLY SZÁNDÉKKAL Egy házassági hirdetés, öt férfi és egy nő a főszereplője Katkó István új, mai té­májú, olvasmányos regényének, amelyet a Szépirodalmi Könyvkiadó bocsátott útjára. SASDI SÁNDOR: TAVASZODIK Apátlan-anyátlan árva — Botos Dá­niel — a hőse Sásdi Sándor könyvének. Hányatott ifjúságát, kalandjait ismerhetik meg az olvasók ebből a szép kiállítású könyvéből, amelyet Kass János illusztrációi díszítenek. (Móra) GERENCSÉR MIKLÓS: A GYŰLÖLET ELLENFELE A közkedvelt Nagy emberek élete soro­zat legújabb kötete Eötvös Károly életéről szól, s a nagy író és politikus életének azt a szakaszát dolgozta fel, amikor a hírhedt tiszaeszlári perben, a védelem vezetője­ként derítette ki az igazságot. (Móra) KÉZILABDA A közkedvelt sport versenyszabályát is­merteti a Medicina Kiadónál harmadik ki­adásban megjelent, sok ábrával illusztrált kötet. 1.. MARKOVITS GYÖRGYI: „TERJESZTÉSÉT MEGTILTOM” Markovits Györgyi új könyve a Horthy- korszak sajtócenzúrájának mechanizmusát mutatja be. Az olvasmánynak is izgalmas kötetet a Magvető Kiadó bocsátotta út­jára. y WILLIAM GOLDING: AZ UTÓDOK A történet hőse egy neander-völgyi ősembercsalád, amelynek tagjai tavasszal elindulnak a tenger mellől, nyári szállá­sukra. Az izgalmas történet mély mon­danivalót hordoz, a jó és a rossz, az ártat­lanság és a tudás viszonyára igyekszik rá­világítani. (Móra) STENDHAL: BIZALMAS ÍRÁSOK A nagy francia író napló jegyzeteit és leveleit adja közzé a Magyar Helikon a Stendhal-sorozat 8. köteteként. PALVÖLGYI ENDRE: KÖNYVEK A VÁDLOTTAK PADJÁN öt történetet tartalmaz a könyv, s mind­egyik történet hőse: a könyv. Van köztük regény, filozófiai értekezés. Amikor meg­jelentek, a meg nem értés, a reakciós erők gáncsoskodása, támadása fogadta őket. (Gondolat) LUGOSSY GYULA: KÖRFORGÁSOK A fiatal író novelláinak hősei minden­napi s egyben szimbolikus figurák. At­moszférateremtő erő, gördülékeny stílus jellemzi Lugossy első kötetének írásait. (Szépirodalmi) f A fenti könyvek megvásárolhatók vagy megrendelhetők a Zrínyi Könyvesboltban: Budapest VI., Népköztársaság útja 2. A képrejtvényversenyünk huszon­egyedik feladványára beérkezett meg­fejtések közül Reldmár Ilona tatabá­nyai versenyzőnk válaszát találtuk a legjobbnak. Az alábbiakban közöljük: A mű alkotója: Révész Imre. A mű címe: Pánem. A festőnek fő műve ez a kép, ame­lyet 1899-ben készített. A jól kiválasz­tott típusok segítségével epikai erejű képet nyújt a magyar agrárproletárok sorsáról, a kapitalista korszak mun­kanélküliségéről. A festmény címe: a „Panem et cir- censes” (latinul „Kenyeret és cirkuszi játékokat!”) Juvenalis római költő egyik szatírája alapján szállóigévé vált idézete, amely nagyszerűen kifejezi a mű mondanivalóját. Ugyanis ezzel az idézettel azt a lenéző szemléletet szok­ták kifejezni, amely szerint a töme­geknek mindig az ennivaló és az ol­csó szórakozás az igénye. A képen te­tőző, gomolygó, sötét felhők a „vihar” előtti feszültséget fejezik kL Megren­dítő a kisemmizett, jogfosztott embe­rek keserűsége, de a töprengő tekin­tetek reménységet és kemény elszánt­ságot is kifejeznek. A fenti írás tiszteletdíját, 150,— Ft-ot, a mai napon postára adtuk. Könyvjutalomban részesültek: Fo­dor Sándor, Mezőtúr — Kovács Ibo­lya, Budapest — Rá ez József, Nagy­kőrös — Bálint Tünde, Gellérháza — Hégely Lajos, Ladánybene. MINDKÉT NEM FIGYELMÉBE! VÍZSZINTES: 1. Egy neves (randa gondolkodó Írja: (foly­tatása a függőleges 1. és 34. számú sorokban). 17. Bútorda­rab. 18. Vulkáni hegycsoport a Német-Középhegységben, a Fulda forrásvidékén. 19. Ku­tat. 20. Van hozzá mersze. 21. EEEE. 22. Nincs ideje. 23. Svájci nagyváros a Rajna-ha- józás végpontja. 25. Visszatér! 26. Lódulj! 27. Hord. 28. Fi­gyelmeztet. 30. A szerelmi köl­tészet múzsája a görög mito­lógiában. 32. A Tv népszerű műsorszama. 33. Tarokk kár­tyafigura. 35. Szerep a Fa- rasztbecsületben. 36. A váro­sok levegőjét szennyezi. 37. Elpusztít. 38. Pityereg, tájszó­val. 39. Ausztráliai madár­nem. 40. Az erő fizikai mér­tékegysége. 41. Radírozni. 43. Helyrag. 44. Jelenleg. 45. Ta­nítás. 46. Vadász igéje. 47. Kö­zöl. 48. Szöglet. 50. Kuszáit. 52. Hajnali. 53. Tájékoztatás, parancskiadás. 56. Fehérnemű. 58. Hüvelyes kultúrnövény. 59. Repülőgép jelzője a katona­ságnál. 60. Elhibázott. 61. Só­várog. 62. Konyhakerti nö­vény. 63. Bátor. 64. Tiltás. 65. Üzem. 66. Folyószegély. 68. Türelmes. 69. Épület része. 70. ÜS. 71. Északnémet keres­kedővárosok szövetsége a kö­zépkorban. 72. Könnyű női ru­hakelme. 74. Szlnültig. 75. Lajstrom. 76. Kihajít. 77. A függőleges 73. sz. alatti is ez. 78. A szervezetre ható erő­behatás. amely súlyos testi- lelki megrázkódtatást okoz. 80. A Rozsdatemető íróla. 81. Ruhátlan. 82. Tetszetős. 83. .. . Orande, nagy csatorna, mely Velencét két részre oszt­ja. 84. Időegység. 85. Gyep. 86. Frissít. 88. Orom- 89. Be­lemerít. 90. Számnév. 91. A Duna bal oldaU mellékfolyó­ja, Romániában. FÜGGŐLEGES: 2. A jármű legfontosabb része. 3. Egysze­rű gép. 4. Mosószermárka. 5. Korog a gyomra. 6. Csomóz. 7. Kiejtett betű. 8. Világhírű dél-amerikai énekesnő. 9. Semmikor. 10. Létfenntartá­sunkhoz nélkülözhetetlen. 11. Labda a hálóban. 12., Német motorkerékpármárka. ÍS. Egy­mást követő betűk. 14. Folya­dékot tisztit. 15. Szerep a Sza­bó családban. 16. Ilyen egyle­tet alapítottak a Pál utcai fiúk. 22. Balkezes. 23. Test­test eUenl küzdelem. 24. Len­gyel filmszínésznő (Pola 1897—). 26. Község. 27. Német viszonyszó. 28. Város az NSZK-ban, a Rajna meUett, a Majna torkolatával szemben. 29. Akadály. 31. A közmondás szerint minden út Ide vezet. 32. A hangerősség egysége. 33. Rúzsos. 36. Gyötör. 37. Vitor­láshajó. 38. Francia történet­író. 40. Színmű 42. Színművész (Sándor). 43. Palotai ... Író­nő. 45. Nem Ismer el. 47. Né­met zenetörténész, mint kom­ponista és dalénekes Is Ismert (Hans Joachim). 48. Csempész. 49. KI cl pell. 50. A hinduizmus egyik Ismert fő tétele. 51. Amerikai elismerés tulajdono­sa a filmművészetben (1928- ban alapították). 52. Mixel. 54. Büntetendő cselekmény. 55. Bajcsy-Zsllinszky Endre ham­vai nyugosznak e községben. 57. Szótlanul. 62. írószer. 64. Sikeresen védte csapataival 1529-ben Bécset, Szulejmán el­len. 66. Gyáróriás. 67. Község, Szekszárdtól nyugatra. 68. Hi­bázik. 69. ötven százaléka. 71. Ad a külsőségekre. 73. Vadász­figyelő. 74. Kártyabemondás. 75. Meghúzza magát. 76. Fény­máz. 77. Gyümölcs. 79. Község a komáromi járásban. 80. Kecskelábú erdei Isten. 81. Város, az Uraitól nyugatra, a Káma folyó partján. 83. CSE. 84. Péterrel tartja névnapját. 85. Zabái. 87. A titán vegyje- le. 88. Római 400-as. 89. E na­pon. 90. Téli csapadék. BekQldendő: az aforizma megfejtése. Határidő: szeptember 26. V. GY. A 35. számban megjelent ke­resztrejtvény megfejtése: A harsány napsütésben oly csapzott már a rét és sárgáU már a lomb közt a szép aranyranét. Könywásárlásl utalványt nyert: Donászy Katalin, Alsó- göd — Francslcs Péter, Szom­bathely — Molnár Lajosné, Szigethalom — Árpás! János- né, Ercsi — Baltavári István, Hegyeshalom — Kulcsár Páiné — Csáder Károlyné — Kővári — János — Bérel Sándor — Ta­más Jánosné, Budapest. KÉPREJTVÉNYVERSENY E0

Next

/
Thumbnails
Contents