Ludas Matyi, 1973 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1973-01-04 / 1. szám

□ f ÍGÉRETEK. ÍGÉRETEK? Mások talán még ki sem heverték az elmúlt szilvesz­ter fáradalmait, én pedig már a követKező szilvesz­terre is megcsináltam ma­gamnak a programot. Az 1974-es esztendőt a Hungá­ria Kávéházban fogom kö­szöntem. Akkor lesz ugyan­is az átépített, megfiatalí­tott, patinás kávéház meg­nyitója. Honnan tudom ezt ilyen biztosan? A legjobb helyről, a Hungarhotels Vállalat központjából kap­tam az ígéretet, így tehát ez fix. Igaz, 1970 nyarán, amikor „A Hungáriában minden csendes” címmel írtam a kávéház kálváriájáról, ak­kor a Hungarhotels azt ígérte, hogy ha minden „gördül”, akkor 1972 tava­szán nyitnak. Hát istenem, úgy látszik, nem gördült. Talán ez év végéig most már „döcögve” is elkészül­nek vele. Gyorsasági világ­rekordot semmiképp sem javítanak, hiszen a kávé­ház becsukásától máig már 32 hónap telt el, s ehhez még tessenek hozzáadni ti­zenkettőt! Miközben vigyázó sze­meinket a Hungáriára ve­tettük, szinte teljesen meg­feledkeztünk a Rózsadomb étteremről, pedig ennek a megnyitásával is három éve adós már a Hungarhotels. A minap jártam arra, s lát­tam, hogy kívülről mutató­sán rendbehozták az épüle­tet. A nagy ablakokat gon­dosan bemázolták tejféhér­re, hogy a járókelő ne lás­sa, mennyire nem történik odabent semmi. Annak ide­jén azt ígérték, hogy az átépített Rózsadomb a va­dászati világkiállításra nyílik meg. Ha emlékeze­tem nem csal, a világkiállí­tás már tavalyelőtt lezaj­lott, a Rózsadombban vi­szont még minden csendes. A legújabb ígéret: július­ban nyitnak. Az éttermet a konyha átépítése miatt zár­ták be, s kb. negyven hó­nap után megnyitják majd — konyha nélkül. Csak amolyan presszó-bisztró keverék lesz, ahol enni is lehet majd valamit, de ko­moly konyhát nem vezet­nek. Igaz, hogy nem ezt ígérték, de állítólag menet­közben derült ki, hogy a konyhát nem lehet átépí­teni. Mindezt kénytelenek va­gyunk tudomásul venni. Nekem csak egy nem fér a fejembe: miért nem a be- csukás előtt végzik el a műszaki vizsgálatokat, s készítik el az átépítési ter­veket? Becsukni már csak akkor kellene egy vendég­lőt, kávéházat, amikor min­den készen áll ahhoz, hogy másnap el is kezdhessék a munkát. Ugye, kedves Hun­garhotels, máskor így csi­nálják majd? Legalább ígérjék meg! Egy ígérettel több vagy kevesebb, igazán nem számít... (r. b.) FEJÜNK FELÖL A TETŐT ... A Váci úton, az újpesti vasúti összekötő-híd közelében, egy távolsági autóbuszmegálló húzó­dik meg. A Mogyoród—Főt—Dunakeszi felé uta­zók töltik itt a várakozás kényszerű perceit. Hónapokkal ezelőtt szélvihar söpört végig a környéken és leröpítette a váróhelyiség tetőze­tét. Az eltelt néhány hónap nem volt elegendő az illetékeseknek ahhoz, hogy felfigyeljenek a pusztításra és megcsináltassák a tetőt! A téliesre fordult időjárás didergésre kényszeríti a munká­ból hazafelé tartó dolgozókat, teljesen ki vannak szolgáltatva a hónak, az esőnek, és a dermesztő, hideg szélnek. Ezt a tarthatatlan állapotot sür­gősen meg kell szüntetni és gondoskodni kell arról, hogy a várakozásra kényszerülő utasoknak legalább tető legyen a fejük fölött! ELEMES ÓRA Tavaly vásároltam egy elemmel működő fali­órát, 540 forintért. Egy héten belül megállt. Ki­cserélték. Ez az új óra az 1 éves garancia le­járta után röviddel rom­lott el. Az Óra és Ék­szerbolt Klauzál utcai részlegében 95 forintért vállalták a megjavítá­sát. Sajnos, háromszor volt ugyanazzal a hibá­val ott, de nem tudták megjavítani, mindig csu­pán rövid ideig műkö­dött. A legutóbbi javí­táskor kijelentették, hogy többé ne vigyük oda, mert nem tudnak mit kezdeni vele. Akkor minek vannak a szak­emberek? Ha pedig eze­ket az óratípusokat nem lehet megjavítani, úgy feleslegesnek tartom, hogy a külkereskedelem megvásárolja! Simon Jenő Bp. VI., Vörösmarty u. 64. PÉCSI PANELEK A „Beáznak az új házak” című közleményben foglaltakat kivizs­gáltam. A Pécsi Ingatlankezelő Vállalat kezelésében levő Szigeti úti épületeknél az elmúlt idő­szakban, de különösképpen a rendkívüli esőzések és nagyerejű szélviharok hatására, közel 80 bérlemény ázott be. A panelele­mek vízszintes és függőleges csat­lakozásainál a tömítőanyag nem szigetel megfelelően, és a rázú­duló nagy mennyiségű víz a re­pedéseken keresztül a bérlemé­nyekbe szivárgott. Továbbá a rosszul kialakított víz-orrok és ablakkönyöklők mellett is víz­befolyás észlelhető. A Pécsi Ingatlankezelő Válla­lat a hibák elhárításának érde­kében garanciális bejárást foly­tat le az épületek, kivitelezőjével együttesen. A szükséges munká­latokat a kivitelező vállalat — a további beázás megszüntetése ér­dekében — 1973. május 30-ig el­végzi. Az épületek egy részében — miután azok a garanciális időn túl vannak — o Pécsi In­gatlankezelő Vállalat végzi el a munkálatokat. A panelépületek rossz szigete­lése sok esetben kivitelezési problémákra vezethető vissza. Ezért a lakóépületek építésének lebonyolítását és műszaki ellen­őrzését végző Pécs-Baranyai Be­ruházási Vállalatot megkerestem, hogy már a kivitelezés során te­gyen intézkedéseket a hibák megszüntetése érdekében. Tóth Zoltán oszt. vez. főmérnök Pécs megyei város Tanácsa UTAZÁS SZIVACCSAL, PORSZÍVÓVAL Gyakran utazom Veszp­rémből Dombóvárra és vissza. Az utazás közben szerzett szomorú tapaszta­lataim arra ösztökélnek, hogy ha legközelebb útnak indulok, vigyek magammal egy porszívót is. Olyan nagymértékben piszkos ugyanis a szerelvény ezen a vonalon, hogy csak ala­pos porszívózás után taná­csos leülni. Ha pedig olyan luxusigényeim is támad­nak, hogy menetközben kinézhessek az ablakon, akkor vizesvödröt és szivacsot is vinnem kell magammal, mert az ablakokat emberemlékezet óta nem mosták. Ismerjük a MÁV gondjait, meg is értjük, de ő is értse meg végre: emberi körülmények között szeretnénk utazni! D. D.-né Veszprém ELEMTARTÓ Van egy Videoton gyárt­mányú Mini Super rádiónk, amelyet hónapok óta nem tudunk használni, mert tönkrement az elemtartója és az égvilágon seholsem tudunk bele másikat sze­rezni. Ki tudna nyomra ve­zetni, hol szerezhetnénk egy új elemtartót? Vaszari György Szekszárd, Alkotmány út 64. LAKÓTELEPI GONDOK Jelenleg több század- (a későbbiekben esetleg több ez­red-) magunkkal lakunk a XXII. kerületben épülő új la­kótelepen. Valóban nagyon jól mutatnak a tízemeletes házak, csodálatos lesz a kilátás. Van azonban néhány olyan dolog, ami nagyon ingerli a beköltözött és beköl­tözni vágyó családokat: o A házak tetejére impo­záns tévéantennákat szerel­tek fel, amelyek (finoman fogalmazva) nem mindig működnek hibátlanul. Ér­deklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy a jótállás egy esztendőre szól és az már lejárt, nem tehetnek sem­mit. Meglepődtünk, mert a legkorábban beköltözők is április táján foglalták el új fészküket és most még csak január van. Igen — mond­ták erre az érdekeltek —, de a jótállás az antenna felszerelésétől számított egy évig szól! Nem humoros? e A ház körül military lo­vaglás lebonyolításához is nehéznek tekinthető pályát alakítottak ki az építők. Miközben gyalogosan, nagy csomagokkal próbáljuk megközelíteni otthonunkat, ugyancsak emlegetjük a felelősöket. Kerülgetjük a szertehagyott anyagokat, bosszankodunk az árkok és egyéb akadályok tornyosu­lása miatt. A ház előtt mé­teres árok húzódik, és ami­kor megérdeklődtük, hogy meddig még, a következő választ kaptuk: „Amíg va­lamennyi ház fel nem épül, így marad, mert nem tud­ják összekapcsolni a csö­veket.” © Az egész lakótelepnek egy, azaz egy darab játszó­tere lesz! Ez még nem len­ne baj, ha ez könnyen megközelíthető helyen és megfelelő nagyságú lenne. A most épülő szalagház mögött, a vasúti sínhez kö­zel lesz, olyan helyen, ahol a szülőknek legfeljebb 10 százaléka láthatja a hancú- rozó srácokat. Az innenső oldalon lakó gyerekeknek át kell majd menni két út­testen, egy villamossínen és ráadásul a vasúthoz kö­zel játszanak majd! Érdek­lődtünk, hogy a házak közé miért nem helyeznek el mászókát, csúzdát, homo­kozót, erre is kaptunk vá­laszt: „Nem terveztük be!” Arpássi Károly Budapest XXII., Leányka utca 11.

Next

/
Thumbnails
Contents