Nagy J. Béla (szerk.): MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 1. évfolyam (1932)

1. kötet / 1–2. szám

TARTALOM. Lap A magyar közönséghez — — — — — — — 1 Négyesy László: Új nyelvművelő munka — — — 3 Beszámoló a Nyelvművelő Szakosztály üléseiről — 23 TUDNIVALÓ. A Magyarosan a Magyar Tudományos Akadémia meg­bízásából és kiadásában jelenik meg és állandó kapcsolat­ban van az Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának Nyelv­művelő Szakosztályával, de tartalmáért csak a szerkesztő felelős. A lapba szánt közleményeket a szerkesztő címére kell küldeni. (Nagy J. Béla gyakorló-középiskolai tanár, Buda­pest, VIII., Múzeum-körút 6—8.) A Magyarosan február, április, június, október és de­cember. közepén jelenik meg. Terjedelme füzetenként YA— 2 ív. Előfizetés egész évre 1 pengő, egyes szám ára 20 fillér. Az előfizetés a M. Tud. Akadémia könyvkiadóhivatalába kül­dendő (Budapest, V., Akadémia-u. 2.). Előfizethetni könyv­kereskedésekben is. A Magyar Nyelvtudományi Társaság tagjai és a Ma­gyar Nyelv előfizetői e folyóiratot a Magyar Nyelv számai­hoz mellékelve ingyen kapják. • A Magyarosan szerkesztősége szívesen válaszol az ol­vasóknak a magyar nyelvhasználatot és nyelvhelyességet illető kérdéseire.

Next

/
Thumbnails
Contents