Acta Biochimica et Biophysica 4. (1969)

1969 / 1. szám

Acta Biochimica et Biophysica Academiae Scientiarum Hungaricae Szerkeszti: Straub F. Brúnó és Ernst Jenő Technikai szerkesztők: Sajgó Mihály és Niedetzky Antal Szerkesztőség címe: Budapest XI., Karolina út 29. (biokémia); Pécs, Rákóczi út 80. (biofizika) Az Acta Biochimica et Biophysica, a Magyar Tudományos Akadémia idegen nyelvű folyóirata, amely angol nyelven (esetleg német, francia vagy orosz nyelven is) eredeti tanulmá­nyokat közöl a biokémia és a biofizika — fehérjék (struktúra és szintézis), enzimek, nuklein- savak, szabályozó és transzport-folyamatok, bioenergetika, izom-összehúzódás, radiobiológia, biokibernetika, funkcionális és ultrastruktúra stb. — tárgyköréből. A folyóirat negyedévenként jelenik meg, a négy füzet évente egy kb. 400 oldalas kötetet alkot. Kiadja az Akadémiai Kiadó. Előfizetési díja belföldre 120,— Ft, külföldre 165,— Ft kötetenként. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál (Bp. V., Alkotmány u. 21), a külföld részére pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő u. 32). The Acta Biochimica el Biophysica, a new periodical of the Hungarian Academy of Sci­ences, publishes original papers, in English, on biochemistry and biophysics. Its main topics are: proteins (structure and synthesis), enzymes, nucleic acids, regulatory and transport pro­cesses, bioenergetics, excitation, muscular contraction, radiobiology, biocybernetics, functional structure and ultrastructure. The Acta Biochimica et Biophysica is a quarterly, the four issues make up a volume of some 400 pp, per annum. Manuscripts and correspondence with the editors and publishers should be sent to Akadémiai Kiadó Budapest 24 P.O.B. 502. The subscription rate is 165,— Ft per volume. Orders may be placed with Kultúra Trading Co. for Books and Newspapers (Budapest 62, P.O.B. 149) or with its representatives abroad, listed on p. 3 of the cover. Acta Biochimica et Biophysica — новый журнал Академии Наук Венгрии, публи­кующий на английском языке (возможно и на немецком, французском и русском языках) оригинальные статьи по проблемам биохимии и биофизики — белков (струк­тура и синтез), энзимов, нуклеиновых кислот, процессов регуляции и транспорта, биоэнергетики, мышечного сокращения, радиобиологии, биокибернетики, функцио­нальной структуры и ультраструктуры и т. д. Журнал выходит ежеквартально, выпуски каждого года составляют том объе­мом около 400 страниц. Журнал выпускает Издательство Академии Наук Венгрии. Рукописи и корреспонденцию просим направлять по следующему адресу: Akadémiai Kiadó Budapest 24 P.O.B. 502. Подписная цена — 165 Фт за том. Заказы принимает: Предприятие по внешней торговле книгами и газетами «Kultúra» (Budapest 62. P. О. В. 149) или его заграничные агентства.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents