Acta Biologica 2. (1951)

1-3. szám

ACTA BIOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG : BUDAPEST, V., GÉZA-UTCA 2. ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, VI., SZTALIN-OT 31, Az Acta Biologica orosz, francia, angol és német nyelven közöl tudományos érteke­zéseket. Az Acta Biologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg : 20—30 ív terjedelemben, több füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok, lehetőleg géppel írva, a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia Acta Biologica szerkesztősége : Budapest, V., Géza-utca 2. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Az Acta Biologica előfizetési ára kötetenként belföldre 80'— Ft, külföldi címre 110'— Ft (6*50 $). Megrendelhető belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Bpest,VI., Sztálin­iit 31, bankszámla 936-550), az Akadémiai Könyvesboltban (Bpest, Váci-utca 22. sz.). Külföld számára a »Kultúra« Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VIII., Rákóczi-út 5, bankszámla : 929 040. sz.), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Biologica« издает трактаты из области биологии на русском, французском, английском и немецком языках. »Acta Biologica» выходит в брошюрах различного объема (20—30 печатных листов), несколько выпусков объединяются в одном томе. Ежегодно предвидено издание одного тома. Предназначенные для публикации авторские рукописи следует направлять, по возможности машинописью, по следующему адресу : Magyar Tudományos Akadémia Acta Biologica szerkesztősége : Budapest, V., Géza-utca 2. По этому же адресу направляется всякая корреспонденция для редакции и адми­нистрации. Подписная цена »Acta Biologica«— ПО форинтов за том. Заказы принимает Пред­приятие по внешней торговле книг и газет »Kultúra« (Budapest, Vili., Rákóczi-út 5. Счет Банка № 929040) или его заграничные представительства и уполномоченные.

Next

/
Thumbnails
Contents