Acta Medica 6. (1954)

1954 / 1-2. szám

ACTA MEDIC A Л MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ORVOSTU D О M Á N YI KÖZLEMÉNYEI X I A D ÓHI V A T A L : BUDA V E S T, V. , A L К О T M Á N Y - U . 2 1. Az Acta Medica orosz, francia, angol és német nyelven közöl tudományos értekezé­seket az orvostudomány köréből. Az Acta Medica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők : Acta Medica Szeged, I. Belklinika Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Az Acta Medica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Meg­rendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, V. Alkotmány-utca 21. Bankszámla 04-878-111-46), a külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (Budapest, VT. Sztálin-űt 21. Bankszámla : 43-790-057-181), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Medica« публикует трактаты из области медицинских наук на русском, фран­цузском, английском и немецком языках. »Acta Medica« выходит отдельными выпусками разного объема. Несколько выпу­сков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу : Acta Medica Szeged, I. Belklinika По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми­нистрации. Подписная цена »Acta Medica« — ПО форинтов за том. Заказы принимает Akadémiai Kiadó (Alkotmány-utca 21. Текущий счет TV? 04-878-111-46), а для заграницы предприятие по внешней торговле книг и газет »Kultúra* (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Текущий счет № 43-790-057-181) или его заграничные представительства и уполно­моченные.

Next

/
Thumbnails
Contents