Acta Technica 2. (1951-1952)

1. szám

ACTA TECHNICA HUNGARICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, VI., SZTALIN-0t 31. Az Acta Technica Hungarica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezé­seket a műszaki tudományok köréből. Az Acta Technica Hungarica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg 20—30 ív terjedelemben. A közlésre szánt kéziratok, lehetőleg géppel írva, a következő címre küldendők : Acta Technica, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Technica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, VI., Sztálin-út 31. Bankszámla 936 550) és az Akadémiai könyvesboltban (Váci-utca 22.) külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VIII., Rákóczi-út 5. Bankszámla : 929 040 sz.), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Technica Hungarica« издает трактаты из области медицинской науки на русском, французком, английском и немецком языках. »Acta Technica Hungarica« выходит в брошюрах переменного объема (20—30 печатных листов) ; несколько выпусков объединяются в одном томе. Ежегодно предвидено издание одного тома. Предназначенные для публикации авторские рукописи следует направлять, по возможности машинописью, по следующему адресу : Acta Technica, Budapest 62, Postafiók 440. По этому же адресу направляется всякая корреспонденция для редакции и адми­нистрации. Подписная цена »Acta Technica« — НО-—Ft. форинтов за том. Заказы принимает Akadémiai Kiadó (Budapest, VI., Sztálin-út 31. Счет Банка № 936550), а в заграницу Предприятие по внешней торговле книг и газет »»Kultúra« (Budapest, V111., Rákóczi-út 5. Счет Банка № 929040) или его заграничные представительства и уполномоченные.

Next

/
Thumbnails
Contents