Antik Tanulmanyok 4. (1957)

1-2. szám

FELELŐS SZERKESZTŐ: MORAVCSIK GYULA BORZSÁK ISTVÁN, DOBROVITS ALADÁR, HARMATTÁ JÁNOS, SZERKESZTŐSÉG CÍME: BUDAPEST, P E S T т BARNABÁS UTCA 1., III. EM. 24—25. Az Antik Tanulmányok évenként négy — összevont számozású — füzetben jelenik meg. A négy füzet egy kötetet alkot, melynek előfizetési ára 30,— forint. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál, Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla: 04-878-111-46 SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: >RZSÁK ISTVÁN, DOBROVITS ALADÁR, HARMATTÁ JÁN( SZILÁGYI J. GYÖRGY, TRENCSËNYI-WALDÁPFEL IMRE ÍESZTŐSÉG CÍME: BUDAPEST, P E S T т BARNABÁS UTCA 1., III. EM. í FELELŐS KIADÓ: AZ AKADÉMIAI KIADÓ IGAZGATÓJA TARTALOM TANULMÁNYOK Trencsényi- Waldapfel Imre: Terentius vígjátéka L. Aemilius Paulus temetésén.. 1 Maróti Egon: A kalózkodás Szicília körül C. Verres propraetorsága idején ............. 29 Vi sky Károly: Mancipatio rei nec mancipi.......................................................................... 39 Szepcssy Tibor: Héliodóros Aithiópika-ja és a görög szofisztikus szerelmi regény 48 Harmatta János: A durai párthus pergamen................................................................... 61 Wessetz ky Vilmos: Merkurios legendájának kopt kézirattöredéke.............................. 89 KI SEBB KÖZLEMÉNYEK Wessel zky Vilmos: Az egyiptomi versfordítások néhány kérdése............................... 97 Kákosy László: Egy kopt varázsszöveg magyarázatához.............................................. 99 Szőts Jenő: KIPKOE................................................................................................................... 101 Kanozsay Margit: Egy római síremlék Iszkaszentgyörgyről......................................... 107 Cz uth Béla—Szádeczky-Kardoss Samu: Bagaudák az Alpokban..................................... 116 Scheiber Sándor: Sagittare in cadaver patris..................................................................... 123 St oll Béla: Ovidius egyik helye a magyar népköltészetben........................................ 124 ME GEMLÉKEZÉSEK f Wagner József (Borzsák István)......................................................................................... 127 M Ü F О R D í T Á S О К Az „Anthologia Palatina”-ból (Ford. Somlyó György).................................................... 128

Next

/
Thumbnails
Contents