A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 16. (1900)

1900 / 1. füzet

Társulati mondanivalók. A tagdíjak beküldésének megkönnyebbítésére az Évkönyv jelen füzetéhez postautalványt mellékeltünk. Kérjük tagtársainkat, szíveskedjenek tagdíjaikat (fi korona) ezen utalványon minél előbb beküldeni — A választmány megbízásából ez alkalommal még egyszer felkérjük azon tagtársainkat, kik az 1899. évre még hátralékban vannak tagsági díjaikkal, hogy azt legkésőbb f. évi márczius hóban beküldeni szíves­kedjenek. Ö Felkérjük tagtársainkat, hogj múzeumunk gyarapítására minden lehetőt megtegyenek. Régi családi és más természetű okmányok, könyvek, rajzok, érmek, fest­mények, fegyverek, régi viseleti és használati tárgyak, népies eszközök és viseletek, ter- mészetrajzi tárgyak mind helyet találnak társulatunk múzeumában S’ Kérjük azon tag-társainkat, kiknél taggyüjtö ív van, hogy azt a titkárhoz minél előbb beküldeni szíve-kedjenek. Azon tagtársainkat pedig, kik taggyűjtésre hajlan­dók volnának, kérjük hogy társulatunk titkárához forduljanak taggyűjtő ívekért. (•j) Több tag tudakozódására van szerencsénk közölni, hogy társulatunk tisztikara az 1900. év végéig következő: Elnök: Czirfusz Ferencz kir. tan. Alelnök: Latinovits Géza orsz. képv. Ügyész: dr Grüner Samu ügyvéd. Fénztáros: Buday Gerő áll. fogyni, r. k hittanár. Titkár Roediger Lajos m k. áll. főg tanár. Másodtitkár: Costa János m. k. áll. főg. tanár Választmányi tagok: dr Alföldy Gedeon ügyvéd, Balla Pál ügyvéd, Bende Imre megyés püspök, Dömötör Pál kir. it. táblai bíró, Eigl József apát-plébános, Erduj- helyi Menyhért plébános, Id. Franki István ny. főg igazgató, dr. Fratricsevits-Aszt Vincze ügyvéd, Gergurov Milán városi főmérnök, Gräff Nikáz kir. tanfelügyelő, Karácson Gyula alispán, Koch József ág. ev. lelkész, Kozma László orsz képv., id Mihályi János ny árvaszéki elnök, dr Molnár István Lajos főg. tanár, Piukovits József orsz. képv , Rohonyi Gyula orsz. képv . Sándor Béla takarékpénztári igazgató, Szemző Gyula nagyb , dr. Szemző Mátyás nagyb , báró dr. Vojnits István főispán — A Társulat helyisége a megye­ház II. emeletén van, Főispán úr lakosztálya felett. Hivatalos órák : Kedden V2II—12-ig. Csütörtökön V211 — 12-ig. O Évkönyveinknek meglevő folyamai, évfolyamonként 3 írtjával, megrendelhetők a titkárnál. X Tagtársainkat figyelmeztetjük, hogy minden a társulatot érdeklő kérdésben Roediger Lajos titkárhoz (Zombor, Zöldkert-utcza 568. sz.) forduljanak. Táj élzostatás-uJ. A Bács-Bodrogh vármegyei történelmi társulat 1888-ban alakult azon czélból, hogy e vármegye történelmét egész kiterjedésében s minden ágá­ban mívelje. E társulat pártoló tagja lehet minden történet- és régiségked­velő, aki ez iránti szándékát írásban egyik elnöknél vagy a titkárnál sze­mélyesen, vagy valamely társulati tag által bejelenti és a társulat pénztá­rába évenkint 6 korona tagdíjat tizet. A kötelezettség három évre szól. Aki ennek lefolytéval a titkárnál nem jelenti be írásban kilépését, az további három évre marad e kötelezettség alatt. Működő tagok azok, kik tettlegesen elősegítik a társulatot célja elérésében, felolvasásra munkálatokat küldenek be. E címen a tag­díjak befizetése alól felmentetnek. Alapító tag egyszer mindenkorra legalább 50 frt alapítványnyal járul e társulat céljai előmozdításához. A társulat minden rendű tagjai fel vannak jogosítva az őket megil­lető társulati címek basználhatására.

Next

/
Thumbnails
Contents