A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve 12. 1885-1886

Zm.academmx V KPN YV|TARA J A békésmegyei régészeti és mivelödéstörténelmi társulat Évkönyve tizenkét kötetben megjelent a következő tartalommal. I. Kötet: 1. Békésm. régész- és mivelödéstörténelmi tár­sulat keletkezése, Zsilinszky Mihálytól. 2. B. Harruckern Ferencz udvartartása, Haan Lajostól. 3. A nők műveltsége társadalmunk alsóbb osztályában, Györy Vilmostól. 4. A Justh család okmá­nyairól, Zsilinszky Mihálytól. 5. Az 1543-iki gyulai országgyűlés, Haan Lajostól. 6. Mivelődéstörténet és a művelődés Békésmegyé­ben, Hajóssy Ottótól. II. Kötet: 1. Kristóffy György jellemrajza, Benka Gyulától. 2. Történelem előtti korszak, Haan Lajostól. 3. B.-Csaba lakos­ságának életéből, Szemián Sámueltól. 4. Békésmegye III-ik Károly alatt, Haan Lajostól. 5. Békésm. nép a Pero-féle lázadásban, Zsi­linszky Mihálytól. 6. Tomcsányi József emlékezete, Hajóssy Ottótól. 7. Két okmány a török korból, Zsilinszky Mihálytól. III. Kötet: 1. Székács József emlékezete, Zsilinszky Mi­hálytól. 2. B. Eötvös József szt.-tornyai magánya, Györy Vilmostól. 3. Békésmegyei agyag-, érez- és csontnemü régiségek, Haan La­jostól. 4. Békés város történetéből 1714—1800. dr. Hajnal István­tól. 5. Szegedi Kis István életéből, Haan Lajostól. 6. A tarhosi pusztán ásott régiségekről, dr. Hajnal Istvántól. 7. Tomcsányi József költeménye, közölve Bonyhai Benjámintól. 8. Elnöki beszéd az orosházi gyűlésen márczius 18-án, 1877. 9. Elnöki beszéd a békési gyűlésen julius 29-én, 1877. IV. Kötet: 1. Vázlatok M.-Berény múltjából, id. Jeszenszky Károlytól. 2. A m.-berényi gymn. története, Petz Gyulától. 3. Cholera-jegyzőkönyv, ifj. Jeszenszky Károlytól. 4. Gróf Károlyi György emlékezete, Zsilinszky Mihálytól. 5. Békésmegye a török világban, Göndöcs Benedektől. 6. Szarvasi néplázadás 1835-ben, Sípos Somától. V. Kötet: 1. Geist Gáspár emlékezete, Göndöcs Benedektől. 2. Gyulavár múltjából, Fraknói Vilmostól. 3. Huzain bég, gyulai várparancsnok magyar levele és magyar köriratu pecsétje 1604. évből, Haan Lajostól. 4. Őskori emlékek a békésmegyei múzeum­ban, dr. Hampel Józseftől. 5. Az 1753-iki egyházlátogatás Szarva­son, Gajdács Páltól. 6. Szarvasi, túri és szent-andrási határban talált régészeti tárgyak ismertetése, Haan Lajostól. 7. Gacsári István füzes-gyarmati krónikája, közli: Zsilinszky Mihály. VI. Kötet: 1. A szent-Andrási csata és Gyula ostroma, Thaly Kálmántól. 2. B. Wenckheim László emléke, Göndöcs Be­nedektől. 3. A békésmegyei Jakobinusok, Zsilinszky Mihálytól. 4. Gyula-város tanácsának levele, 1560. Haan Lajostól. 5. B. Wenck­heim Béla emlékezete, Zsilinszky Mihálytól. 6. Gacsári István fü­zes-gyarmati krónikája, közli: Zsilinszky Mihály. (Folytatás.)

Next

/
Thumbnails
Contents