A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve 16. 1891-1892

A békésmegyei régészeti és mivelödéstörténelmi társulat Évkönyve tizenhat kötetben megjelent a következő tartalommal. I. Kötet: 1. Békésm. régész- és mivelődéstörténelmi társulat keletkezése, Zsilinszky Mihály túl. 2. B. Harruckern Ferencz udvartartása, Haan Lajostól. 3. A nők műveltsége társadalmunk alsóbb osztályában, Győry Vilmostól. 4. A Justh család okmányairól, Zsilinszky Mihálytól. 5. Az 1543-iki gyulai országgyűlés, Haan Lajostól. 6. Mivelödéstörténet és a művelődés Békésvármegyében, Hajóssy Ottótól. II. Kötet: 1. Kristoűy György jellemrajza, lienku Gyulától. 2. Történelem előtti korszak, Haan Lajostól. 3. B.-Csaba lakosságának életéből, Szemián Sámuel­tól. 4. Békésmegye III. Károly alatt, Haan Lajostól, 5. Békésm. nép a Pero-féle lázadásban, Zsilinszky Mihálytól. 6. Tomesányi József emlékezete, Hajóssy Ottótól, 7. Két okmány a török korból, Zsilinszky Mihálytól. III. Kötet: 1. Székács József emlékezete, Zsilinszky Mihálytól. 2. B. Eötvös József szt.-tornyai magánya, Győry Vilmostól. 3. Békésmegyei agyag-, érez- és csontnemű régiségek, Haan Lajostól. 4. Békés város történetéből 1714—1800. l. 1 r. Hajnal Istvántól 5. Szegedi Kis István életéből, Haan Lajostól. 6. A tarhosi pusztán ásott régiségekről, dr. Hajnal Istvántól. 7. Tomesányi József költeménye, közölve Bonyhai. Benjámintól. 8. Elnöki beszéd az orosházi gyűlésen márcz. 18-án, 1877. 9. Elnöki beszéd a békési gyűlésen julius 29-én, 1877. IV. Kötet: 1. Vázlatok M.-Berény múltjából, id Jeszenszky Károlytól 2. A m. -herényi gymn. története, Petz Gyulától. 3. Cholera-jegyzőkönyv, ifj. Jeszenszky Károlytól. 4. Gróf. Károlyi György emlékezete, Zsilinszky Mihálytól. 5. Békésmegye a török világban, Göndőcs Benedektől. 6. Szarvasi néplázadás 1835-ben, Sipos Somától. V. Kötet: 1. Geiszt Gáspár emlékezete, Göndőcs Benedektől. 2. Gyulavár- multjából, Fraknói Vilmostól. 3. Huzain bég, gyulai várparancsnok magyar levele és magyar köriratu pecsétje 1604. évből, Haan Lajostól. 4. Őskori emlékek a bé­késmegyei múzeumban, dr.. Hampel Józseftől 5. Az 1753-iki egyházlátogatás Szarva­son, Gajdács Páltól. 6. Szarvasi, túri és szent-.andrási határban talált régészeti tárgyak ismertetése, Haan Lajostól. 7. Gaesári István füzes-gyarmati krónikája közli: Zsilinszky Mihály VI. Kötet: 1. A szent-andrási csata és Gyula ostroma, Timii Kálmántól. 2. B. Wenekheim László emléke, Göndőcs Benedektől. 3. A békésmegyei Jakobi­nusok, Zsilinszky Mihálytól. 4. Gyulaváros tanácsának levele, 1560. Haan Lajostól. 5. B. Wenekheim Béla emlékezete, Zsilinszky Mihálytól. 6. Gaesári István füzes­gyarmati krónikája, közli: Zsilinszky Mihály. (Folytatás.) VII. Kötet: 1. Gyula vára bukása 1566. Szabó Károlytól. 2. Regesták a bécsi cs. kir. levéltárból, közli: Károlyi Árpád 3. Újabb adatok Békésmegye XV. és XVI. századbeli történetéhez, Göndőcs Benedektől. 4. Jegyzetek. A müncheni okmányok czimének és tartalmának rövid kivonata. 5. A Pero-féle lázadáshoz Zsilinszky Mihálytól. 6. Békésvármegye helynevei, Karácsonyi Jánostól. 7. Gaesári István f.-gyarmati krónikája, közli: Zsilinszky Mihály. (Vége.) Vili. Kötet: 1. Néhai gróf Wenekheim József-Antal emlékezete, Göndőcs Benedektől. 2. A békésmegyei hódoltság történetéből, Szilágyi Sándortól. 3. Reges­ták a bécsi es. kir. állami levéltárból, közli: Károlyi Árpád. 4. Hevesi Bornemisza Benedek gyulai kapitánysága, dr Csánki Dezsőtől. 5. Gyulának, a gyulai urad«-

Next

/
Thumbnails
Contents