Folia Sabariensia - Vasi Szemle 1933-1934 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1933 / 1. szám

Folia Sabariensia Negyedévenkint megjelenő tudományos folyóirat. A „Vasvármegyei Múzeumok Barátainak Egyesülete“ tagjai évi 4.— P (négy pengő) tagdíjuk fejében díjmentesen kapják. Előfizetési ára nem tagoknak 6.— P (hat pengő). Egyes szám ára 2.— P (kettő pengő). A folyóirat terjedelme kb. évi 300 oldal. Kiadóhivatal Szombathely, Borsits B.-u. 14. (Dr. Benda László). A szellemtudományok körébe tartozó, a folyóiratnak szánt közlemények Dr. Pavel Ágoston múzeumi igazgatóh., vagy Dr. Szendy László teológiai tanár, földrajzi és termé­szettudományi tárgyú dolgozatok pedig Dr. Benda László szerkesztő címére (Budapest, I. Csörsz-u. 7. 1/5.) küldendők. Kéziratokat nem örzünk meg s nem adunk vissza! Minden közleményért egyedül szerzője felelős! címet viselik a Vasvármegyei Múzeumok Barátai Egyesü­letének külön, alkalmi kiadványai, amelyeknek bolti árát esetenkint állapítjuk meg. Tagok a Publicationes-t a bolti ár 2/3-áért kapják. Vierteljährlich erscheinende wissenschaftliche Zeitschrift. Mitglieder des „Vasvármegyei Múzeumok Barátainak Egyesülete“ erhalten dieselbe gegen den jährlichen Mit­gliedsbeitrag 4.— P (vier Pengő). Abonnement für nicht Mitglieder 6.— P (sechs Pengő). Preis der Einzelnummer 2.— P (zwei Pengő). Umfang der Zeitschrift jährlich cca 300 Seiten. Expedition: Dr. Benda László, Szombathely, Borsits B.-u. 14. Geisterwissenschaftliche Mitteilungen der Zeitschrift sind an Dr. Pavel Ágoston Szombathely, (Museum), oder an Dr. Szendy László teol. Professor (Szombathely, Semi­nar), geographische und naturwissenschaftliche Mitteilun­gen an Redakteur Dr. Benda László (Budapest, I. Csörsz-u. 7. 1/5. Ungarn) zu senden. Manuskripte werden nicht aufbewahrt und zurückge­sendet. Für Inhalt der Mitteilungen sind die Autoren verant­wortlich! Publicationes Sabarienses Folia Sabariensia

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents