Dunántúli Szemle 1941 (8. évfolyam, 1-8. szám)

1941 / 1-2. szám

DUNÁNTÚLI SZEMLE I — VI. ÉVFOLYAM; VASI SZEMLE Vili. ÉVF. SZOMBATHELY, 1941. FEBRUÁR 15. — 1-2 SZÁM. Megjelenik: jan. 1., febr. 15., ápr. 1,, máj. 15., júl. 1., aug. 15., okt, 1. és nov, 15-én legalább évi 24 ív terjedelemben. — Célja: Dunántúl, különösen Vas, Veszprém és Zala vm. kulturális problémáinak szolgálata a legtágabb értelmezésben, — Előfizetési díj: évi 5 (jogi személyeknél és külföldre 8) P. Bolti ár: belföldön 8, külföldre 10 P. Egyes szám ára 1.— P, kettős számé 2.50 P, Fizetés a Szombathelyi Takarékpénztár R, T. 4.088. sz. csekkszám­lájára (Folia jelzéssel!). — Gépelt kéziratokat kérünk. — A cikkek közlé­sével megszereztük azok szerzői jogát. —< A közlemények tartalmáért a szerző felelős. — Kéziratokat, képeket stb. nem őrzünk meg. — Az érteke­zések szerzőit — míg az anyagiak engedik — 25 drb borítéknélküli külön- lenyomattal díjazzuk. További példányokért s külön borítólapért saját költ­ségeinket számítjuk fel. — Szerkesztőség és kiadóhivatal (Schriftleitung): Szombathely, Szent Imre-u. 5. Szerkesztőségi órák: minden kedden d. u. 5—7. Kézíratzárlat: egy hónappal a megjelenési határidők előtt. Választ igénylő kéziratokhoz kérünk postabélyeget mellékelni! KÖRZETI KÉPVISELŐK: Vas megyében: Celldömölkön: Vajay Sán­dor; — Körmenden: Kevey István dr.; — Kőszegen: Faragó József; — Sárvárott: Szenttamási Babos Lajos; — Szentgotthárdon: Bernrieder Katinka; — Vasvárott: Kolbay Ödön. — Zala megyében: Zalaegerszegen: Bucsics Gyula dr.; — Nagykanizsán: Filó Ferenc; — a zalaegerszegi járás­ban: Baján György dr.; — a sümegiben: Jánky István dr.; — a lentiben: Bődéi János; — a novaiban: Farkas Sándor; — a zalaszentgrótiban: Mang- liár Károly dr.; — a balatonfürediben: Ország István; — a keszthelyiben: Pataky László dr. — A többi járásban és Veszprém vármegyében még nem alakult ki a helyzet. Kérjük m. t. előfizetőinket, kegyeskedjenek előfize­tésüket a mellékelt csekklapon mielőbb megújítani, hogy kulturális munkánk el ne akadjon. * Toliunk itt a végeken szinte egyenlő jelentőségű a karddal. — Hátralékos előfizetők! Rendezzétek Sürgősen tartozástokat, hogy kardunk éle ki ne csor­buljon! Kiadja a Vasvármegyei Múzeum.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents