Vasi Szemle 1986 (40. évfolyam, 1-4. szám)

1986 / 1. szám

VASI SZEMLE VAS MEGYE TANÁCSÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA Szerkeszti HORVÁTH FERENC Szerkesztő bizottság BERTALAN LAJOS GONDA GYÖRGY HANUSZEK BÉLA technikai szerkesztő HECKENAST JANOS HORVATH ERNŐ HORVATH MARGIT ISTVÁN LAJOS KISS ALAJOS KOVÁCS TIBOR KUNTAR LAJOS NASZÁDOS ISTVÁN POZSGAI ZOLTÁN RÁCZ JÄNOS SCHERMANN GYÖRGY SZENTLÉLEKY TIHAMÉR SZÉLES GYULA SZÖVÉNYI ISTVÁN TAKÁCS MIKLÓS TÖRÖK GÁBORNÉ TURÁNI JÓZSEF VARGA JANOS VÖRÖS KAROLY „Vasi Szemle" Vas Megye Tanácsának tudományos és kulturális folyóirata. Felelős szerkesztő: Horváth Ferenc. Szer­kesztőség: Szombathely, Hefele u. 1. Kiadja: a Vas Megyei Lapkiadó Vállalat, Szombathely, Berzsenyi tér 2. Felelős kiadó: Schermann György. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbe­sítő postahivatalnál, a hírlapkézbe­sítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér L. — 1900 -, köz­vetlenül, vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215— 96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj 1 évre: 112,- Ft, fél évre: 56,- Ft, egyes szám ára: 26,- Ft. Megjelenik évente négy­szer. Készült: a Sylvester János Nyom­dában, Szombathely, Kiskar u. 6 Felelős vezető: Hanuszek Béla 86-324 HU-ISSN 0505-0332.

Next

/
Thumbnails
Contents