Csekey István: A magyar pragmatica sanctio írott eredetijéről (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok Köréből, 1/7., 1916)

ERTEKEZESEK A TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867-1870. I. Az uzsora törvényekről. Szinovácz Györgytől. 1867. 17 1. 20 fill. — II. A magyar mezőgazdaság. Keleti Károlytól. 1867. 19 1. 20 fill. — III. A nemzet szellemi élete a párisi kiállításon. Or. Kőnek Sándortól. 1868. 42 1. 40 fill. — IV. A magyar Korona országainak legújabb népesedési mozgalmai. Dr. Kőnek Sándortól. 1868. 52 1. 40 fill. — V. Jogtudomány s nemzetgazdaságtan. Kautz Gyulától. 1868. 38 1. 40 fill. — YI. A statistika hivatalos és tudományos mive­­lése. Keleti Károlytól. 1868. 41 1. 40 fill. — VII. A római jog s az ujabbkori jog­fejlődés. Pulszky Ágostontól. 1869. 27 1. 20 fill. — VIII. Gaius. Rentmeister Antaltól. 1869. 116 1. 60 fill. — IX. Zádor György magyar akadémiai tag emlé­kezete. Tóth Lőrincitől. 1869. 26 1. 40 fill. — X. A törvénykezés reformja. Ökröss Bálinttól. 1869. 18 1. 40 fill. — XI. A büntetés rendszerről általában, különösen a halálbüntetésről Poroszországban. Csatskó Imrétől. 1870. 26 1. 40 fill. — XII. A bírósági szervezet, különösen a bíróságok megalakulása. Baintner Jánostól. 1870. 37 1. 40 fill. Második kötet. 1870—1874. I. A fogyasztási egyletek. Dr. Vécsey Tamástól. 1870. 59 1. 40 fill. — II. Az emberi öntudat jelen fokáról. Dr. Barsi Józseftől. 1870. 27 1. 20 fill. — III. Kassa város parketkészítése a XV. század kezdetén. Wenzel Gusztávtól. 1870. 43 1. 40 fill. — IV. Emlékbeszéd Császár Ferencz tiszteleti tag fölött. Dr. Suhayda Jánostól. 1871. 12 1. 20 fill. — V. Szemle a magyar jogászgyülések munkássága s eredményei felett. Tóth Lőrincztől. 1872. 88 1. 60 fill. — VI. Modern alkotmá­nyos monarchiái intézmények. Ladányi Gedeontól. 1873. 28 1. 20 fill. — VII. Emlékbeszéd Rau Károly Henrik felett. Kautz Gyulától. 1873. 16 1. 20 fill. — VHI. A nemesség országgyűlési fejenként való megjelenésének megszűnése. Hajnik Imrétől. 1873. 18 1. 20 fill. — IX. A részvénytársulati ügy törvényhozói szem­pontból. Dr. Matlekovits Sándortól. 1873. 32 1. 20 fill. — X. Mezőgazdasági statistika a nemzetközi kongressusokon. Keleti Károlytól. 1874. 32 1. 20 fill. — XI. A székely kérdés. Galgóczy Károlytól. 1874. 24 1. 20 fill. — XII. Az emberi élettartam és a halandóság kiszámításáról. 4 graphicus rajzzal. Körösi Józseftől. 1874. 52 1. 60 fill. Harmadik kötet. 1875—1876. I. A kényszer-egy esség a csődeljárásban. Apáthy Istvántól. 1875. 25 1. 36 fill· — II. Quetelet emlékezete. Keleti Károlytól. 1875. 24 1. 20 fill. — III. Magyar­­ország népesedési mozgalma 1864—1873-ban és a cholera. Keleti Károlytól. 1875. 56 1. 80 fill. — IV. TJjabb adataink Magyarország bűnvádi statistikájából. Kőnek Sándortól. 1875. 55 1. 70 fill. — V. A statistika és a nemzetgazdaságtan közti viszony a mai korban. Kőnek Sándortól. 1875. 26 1. 30 fill. — VI. Emlék­beszéd Szigethi Warga János 1. tag felett. Galgóczy Károlytól. 1875. 23 1. 30 fill. — VII. Statistikai tanulmányok hazánk közegészségi állapota felett. Dr. Weszelovszky Károlytól. 1 korona 40 fill. — VIII. Visszapillantás az előbbi m. k. curiának 1724—1769-ki működésére. Wenzel Gusztávtól. 1 kor 60 fill. — XI. Emlékbeszéd Csacskó Imre 1. tag fölött. Pauler Tivadartól. 20 fill. Negyedik kötet. 1876-1877. I. Visszapillantás közgazdaságunk egy negyedszázadára. Keleti Károly­tól. 40 fill. — Π. Az összehasonlító jogtudomány és a magyar magánjog. Wenzel Gusztávtól. 50 fill. — ΙΠ. A szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság rendszere a polgári törvénykezésben magyar szempontból. Tóth Lőrincztől. 80 fill. — IV. Emlékbeszéd hodosi és kizdiai br. Sina Simon felett. Tóth Lőrincztől. 40 fill. — V. Az országos jog és a particularis jogok közti viszony- Wenzel Gusztávtól. 1 kor. 20 fill. — VI. Emlékbeszéd Szentkirályi Zsigmond lev. tag fölött. Jakab Elek lev. tagtól. 80 fill. — VII. A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdonjog szerzésére és érvényesítésére. Zlinszky Imre lev. tagtól. 80 fill. — Vili. Bertha Sándor emlékezete. Tóth Lörincz r. tagtól. 40 fill. — IX. Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben. Wenzel Gusztáv r. tagtól. 80 fill. Ötödik kötet. 1877—1878. I. A XV. századi tárnoki jog. Tanulmány a hazai jogtörténet köréből· Wenzel Gusztáv r. tagtól. 60 fill. — H. Fényes Elek emlékezete. Keleti Károly r. tagtól. 40 fill. — III. A társadalom keletkezéséről. Beöthy Leó 1. tagtól.

Next

/
Thumbnails
Contents