Dr. Zlamál Vilmos: Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyarországban (Értekezések a természettudományok köréből, 1/3., 1867)

AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS FONTOSSÁGA S JELENLEGI ÁLLÁSA MAGYARORSZÁGBAN. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS Dr. Z L A M Á L VILMOS LEV. TAGTÓL. (■Olvastatott az 1867-ki felr. 25-diki ülésben.) Bevezetés. Általános szokás vádolni az emberiséget nagy izgékony- ságról s türelmetlenségről a mindenkori viszonyok tényállása irányában, s onnan származtatni ama mozgalmakat, melyek olykor-olykor a kedélyeket kisebb-nagyobb mérvben felza­varván, a társadalmi s állami rendnek felbomlását idézik elé. — Az ilyen vádak alaptalanságát, s az emberiségnek inkább tűrő (passiv) természetét legjobban bizonyítja ama majdnem mindennap előforduló tény, miszerint kicsiben úgy mint nagy­ban, családi körökben szintúgy mint álladalmi ügyekben, oly állapotokkal találkozunk, melyek természetszerű visszahatá­sukban, majd egyesek, majd egész nemzetek jólétére hátrá­nyokul tűnnek fel, s melyek, jóllehet el vannak ismerve, mégis évekig, sőt évtizedekig fennállhatnak s fennállni ha­gyatnak , míg végre elharapódzásuk által lassanként majd egyes családok, majd egész nemzetek jólétét veszélyeztetik a nélkül, hogy a baj forrását felkeresni és elhárítani ügyekez- nénk ; sőt inkább Isten kegyelmébe ajánlván magunkat, gyá­va megadással elviseljük az úgynevezett „ el kerül heti entu, mi­nek tejében lehető jólétünk s boldogságunk bizonyos részét már előre le is számítjuk. Ilyetén elmélkedések keletkeznek bennünk véletlenül, ha drága hazánk mezőgazdaságát, különösen pedig ennek alapját, az álattenyésztést szemügyre vesszük ; mert itt is ta­lálkozunk oly viszonyokkal, melyek az állattenyésztés tekin­tetében minket legkevésbbé sem nyugtatnak meg, s még sem teszünk semmit e szomorú állapotnak minél előbbi orvoslására. 1*

Next

/
Thumbnails
Contents