Dr. Hankó Vilmos: Hunyadmegye ásványvizei (Értekezések a természettudományok köréből, 13/12., 1884)

ÉRTEKEZÉSEK a természettudományok köréből. Első kötet. 1867—1870. Működik kötet. 1870—1871. Harmadik kötet. 1873. Negyedik kötet. 187S Ötödik kötet. 1874. Hatodik kötet. 1875. Hetedik kötet. 1876. Myolczaclik kötet. 1877. I. Az isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben Sehenzl. 40 kr. — II. A hortobágyi keserűviz elemzése. Dr. Schvarczer 10 kr. — III. Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. Schuch. 10 kr. — IV. Vizsgálatok a fulminátok (dursavvegyek) vegyalkata felett. Dr. Steiner. 20 kr. — V. Az emberi vese Malpighi-féle lobrai. Lenhossék József. 20 kr. — VI. Adalékok a kárpátok földtani ismeretéhez. Hantken Miksa. 10 kr. — VII. Tanulmányok az aldehydek vegyűleteiröl phenolokkal. (Első értekezés.) Di- hydroxyphenyl-aethan és vegyűletei. Dr. Fabinyi Rudolf. 10 kr. — VIII. Magyarhoni Anglesitek. Székfoglaló értekezés Dr. Krenner József Sán­dor tó i. (9 táblával.) 20 kr. — IX. A vas chemiai alkata és keménysége közötti vonatkozások. Kerpely Antaltól. Két táblával és több rajzzal a szöveg között. 20 kr.— X. Ásvány-és kőzettani közlemények Erdélyből. Dr. Koch Antal lev. tagtól. 20 kr. —Xí. Emlékbeszéd Dr. Entz Ferencz a m. tud. akadé­mia levelező tagja fölött. Galgóczy Károly, lev. tagtól. 10 kr. — XII. Hőmennyiség-mérések. Schuller Alajos és dr. Wartha Vincze tanároktól. Egy táblával. 20 kr. —• XIII. Folyékony cyánsó »vas-nagyolvasztóból. Közli Kerpely Antal 1. tag. 10 kr. — XIV. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem vegytani intézetéből. Közli Jendrássik Jenő 1. tag. 50 kr.— XV. Lázas bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. Balogh Kál­mántól. 20 kr. — XVI. Szibériai és délameidkai gombák (Fungi e Sibiria et America Australi.) Kalchbrenner Károly r. tagtól. Négy táblával. 60 kr. Kilenczedik kötet. 1878—1876. I. Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez. Teschler Györgjr reáliskolai tanártól Körmüczbányán. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. 60 kr. — II. A ditroi sjrenittömzs kőzettani és lieg3rszerkezeti viszonyairól. Koch. 1 tábla rajzzal. 30 kr. — Hl. A gyuladásról. Thanhoffer. 3 tábla rajzzal. 40 kr. — IV. Nehány gázkeverék szinképi vizsgálata. Lengyel. 1 tábla rajzzal. 10 kr. — V. Uj adatok Magyarhon kryptogam virányához az 1878. évből. Hazslinszky 10 kr. — VI. Agyszöveti vizsgálatok. Laufenauer. 2 tábla rajzzal. 10 kr. — VII. Emlékbeszéd Balia K. felett. Galgóczy. 10 kr. — VIII. Az érverésről Thanhoffer. 64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX. Urvölgyit egy uj réz­ásvány. Szabó. 1 tábla rajzzal. 10 kr. — X. A Pinguicula alpina mint rovarevő növény. Klein Gyulától. 2 tábla rajzzal. 20 kr. — XI. Az aczél megkülön­böztető jelei. (Indított tömecsü állapot, meleg törő próba.)K e r p e 1 y A n t al t ó 1. 30 kr. — XH. Hébert és Munier Chalmas közleményei a magyarországi ó har­madkori képződményekről. Hantken Miksától. Két tábla rajzzal. 20 kr. — XIII. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről, megismerteti és jegyzetekkel kiséri dr. Szabó József. 20 kr. — XIV. Emlékbeszéd néhai dr. Kovács-

Next

/
Thumbnails
Contents