Dr. Erőss Gyula: Vizsgálatok újszülött gyermekek rendes hőmérséki viszonyaira vonatkozólag (Értekezések a természettudományok köréből, 15/12., 1885)

Jr EK0SS GYULA. A test hömérsékének meghatározása, szemben ezen viszo­nyokkal, fölötte nagybecsű; mert a vizsgálat tárgyát képező egyéntől függetlenül vezet jelentőségteljes és megbízható ered­ményekre. Sok munkára van azonban szükség addig, míg az élet első heteiben levő csecsemők egyes betegségeiben, a hő- mérsék magatartása oly pontosan lesz megállapítva, mint fel­nőtteknél ; hogy abból a betegség minősége, foka, időszaka és jóslata iránt tájékoztató ítéletet lehessen levonni. S ez annyival később várható, mert a rendes hőmérséki viszonyok ismerete is hiányos. Az eddigi gyér számmal eszköszölt észlelések ered­ményei ellenmondásoktól nem mentek : sok kérdést pedig tel­jesen homályban, érintetlenül hagynak. Az újszülöttek hőmérséki viszonyai első sorban hívják föl a tevékenységet, mert leginkább vannak figyelmen kívül hagyva, s mert oly sajátlagos jelenségeket tüntetnek föl, mik csakis e korhoz vannak kötve, melyekre a nagyobb korú gyermekeken eszközölt vizsgálatokból nem lehet következtetéseket vonni. E hézagos ismeretek bővítése czéljából fogtam a múlt év­ben, a prágai lelenczház koródáján, Epstein tanár úr támoga­tása mellett, újszülött gyermekek hőmérséki viszonyainak tanulmányozásához. E vizsgálatok egy része a hőmerséknek a születés után beálló s körülbelül az első i4 órára terjedő nagy ingadozásaival foglalkozott. Az eredmény «A külső hőmérsék befolyása a csecsemők szervezetére» czímű értekezésben van letéve.*) A megkezdett úton tovább haladni óhajtván, a budapesti m. kir. egyetem I-ső szülészeti és nőgyógyászati koródáján, Kézmárszky tanár úr szíves támogatása mellett, megfigyelés alávettem az újszülöttek hömérsékének menetét az első nyolez nap alatt. Hogy a megfigyelés éppen az említett időre terjedt, annak oka nem abban fekszik, hogy az észlelés, az anyák és gyer­mekek eltávozása miatt tovább nem lett volna folytatható. A kiindulási pontot azon körülmény szolgáltatta, hog}7 a gyermek életviszonyai a születés után egyszerre gyökeres változást szen­*) Kiadta a Magyar Tud. Akadémia. Természettud. Értekezések. XIV. köt. 1884.

Next

/
Thumbnails
Contents