Korányi Sándor: A szemlencse fejlődésének első mozzanatairól a gerinczeseknél (Értekezések a természettudományok köréből, 15/13., 1885)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KI A hl A A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL ИШШЛ SZABÓ JÓZSEF oe/TALYTITKÁR. A SZEMLENCSE FEJLŐDÉSÉNEK ELSŐ MOZ­ZANATAIKÉI. л GEBINCZESEKNÉL. Közlemény dr. Mihálkovice Géza ny. r tanár boncz- és fejlődéstani intézetéből. iltajzokkal I táblán.) Korányi Sándor. intézeti •lvraon*trmtort/i|. (Az ci8/.tÁIyüIé8€‘ii 1885. júnitiK 15. bemutnttii Mihálkovire ti. r. t.) Irodalmi bevezetés. Alig található az állati testnek oly része, mely fejlődéstani­lag annyira ismert volna, mint a szemlencse. Mégis felvethetők e tárgyban olyan kérdések, a melyekre teljes biztossággal csak jövendő vizsgálatok alapján lesz lehetséges felelni. E kérdések leginkább a lencsefejlődés első szakaira es a megfelelő külső csirlevélrészlet két rétegének szerepére vonat­koznak azon folyamatban, melynek végső eredményét a telje­sen kifejlődött lencsében látjuk. Rövid idővel ez előtt is még keletkeztek a vizsgálók között oly vélemények, a melyek értelmében a lencse fejlődése a külön­böző gerinczes osztályoknál különféle folyamatok szerint tör­ténnék. E véleményeket azonban az újabb szerzők külön­böző értékű éi-vek alapján egyenként valószinütleneknek nyil­vánították. A szemlencse fejlődésére nézve a most uralkodó felfogás и. T лк. krt. a TKMifcizBTTCP körvröi,. 1K85. xv. к. 13. я/.

Next

/
Thumbnails
Contents