Thanhoffer Lajos: Újabb vizsgálatok az izmok szerkezetéről (Értekezések a természettudományok köréből, 22/1., 1892)

ERTEKEZESEK A természettudományok: köréből. Első kötet. 1867—1870. — Második kötet. 1870 -1871. - Harmadik kötet. 1872. — Negyedik kötet. 1873. — Ötödik kötet. 1874. — Hato­dik kötet. 1875. — Hetedik kötet. 1876. — Nyolczadik kötet. 1877. — Kilenczedik kötet. 1878—1879. — Tizedik kötet. 1880. Tizenegyedik kötet. 1881. I. Az associált szemmozgások idegmechanismusárol. 2 fametszettel. (Máso­dik közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásái'ól az önkény­telen associált szemmozgásokra.) Dr. Högyes Endrétől. — II. A Frusca-gora aqnitaniai flórája. 4 táblával. Dr. Staub Móricztól. — III. A pinguicula és utricularia sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról. (Egy táblával.) Klein Gyulától. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. Than Károly- tól. — Egy tábla kőrajzzal. — V. Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. Balló Mátyástól. — VI. A homorodi vasas savanyuviz-források chemiai elemzése. Dr. Solymosi Lajostól. — VII. A solymosi hideg savanyu ásványvíz chemiai elemzése. Dr. Mankó Vilmostól. — VIII. Önműködő higanylégszivattyu. Schuller Alajostól. Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekhegység és dombvidéke jurakor- beli lerakodásainak ismeretéhez. (II. Palaeontologiai rész.) Böckh Jánostól. 10 tábla rajzzal. •— X. A carludovica és a canna gummijáratairól. Szabó Ferenc ztál. Egy táblával. — XT. Budapest főváros ivóvizei egészségi szem­pontból s néhány ásványvíz elemzése. Ballá Mátyástól. — XII. Emlékbeszéd ■William Stephen Atkinson külső tag felett. Dr. Duka Tivadartól. — XIII. Adatok a harántcsiku izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) Thanhoffer Lajostól. Egy 4-es rétü tábla rajzzal. — XIV. A mohai (fehér­megyei) Agnes-forrás vegyelemzése. Dr. Lengyel Béléitől. — XV. Egy újabb szerkezetű, vízszivattyúval combinált higany-légszivattyuról. Dr. Lengyel Bélától. Egy tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb mint morphologiai útmutató. Borbás Vinczétöl. Egy tábla rajzzal. — XVII. A víznek képződési melegéről. Schuller Alajostól. — XVIII. Békésvármegye flórája. Dr. Borbás Vinczétöl. — XIX. Rendhagyó köggombák. Mazslinszky Frigyestől. Rajzokkal. — XX. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli : Jendrássik Jenő. (I. Adatok a szürődés tanához. Regéczy Xagy Imre tr. tanársegédtől. II. A gyomor hámsejtjeiről. Ballagi János tr. éllettani gyakornoktól. III. A zsírfelszívódáshoz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra Ferencz orvostanhallgatótól. Rajzok­kal. — XXI. Emlékbeszéd Kenessey Albert felett. Galgóczy Károlytól. — XXII. A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányaművelésre. Péch Antaltól. — ХХ1П. Vegyerélytani vizsgálatok. A calorimetrikus mérések adatai­nak összehasonlításáról. Than Károlytól. — XXIV. Közlemények a m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. Bemutatta Than Károly. (I. A borkősav száraz lepárlási terményeiről. Liebermann Leótól. II. Adatok a Carbonylsulfid physikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállítása. 2-ik közlemény. Ilosvay Lajostól.) — XXV. Közlemények az állatorvosi tanintézet vegytani labora­tóriumából. Liebermann Leótól. (I. A kénessav kimutatása a borban és más folyadékban. II. Egy készülék könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának meghatározására.) Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyporoxyd képződése égés közben. II. Válasz a viz képződési melegének ügyében. Schuller Alajostól. Tizenkettedik kötet. 1882. I. Baryt és Cerusit Felekesről Borsodmegyében. (Négy kőnyomatu táblával.) Schmidt Sándortól. — II. Kristálytani és optikai vizsgálatok az aranyhegyi Amphibolon. (Egy képtáblával.) Franzenau Ágostontól. — III. Értekezések a myo-mechanika köréből. Jendrássik Jenőtől. — IV. Helyreigazító észrevételek Thanhoffer Lajos urnák »Adatok a harántcsiku izmok szerkezete és idegvégző­déséhez« czimü székfoglaló értekezéséhez. Jendrássik Jenőtől. — V. A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása. (Két táblával.) Klein Gyulától. — VI. Az

Next

/
Thumbnails
Contents