Ifj. Schilberszky Károly: Adatok a virág szaporodó szerveinek rendellenes szerkezetéhez (Értekezések a természettudományok köréből, 22/4., 1892)

ERTEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—1870. — Második kötet. 1870 -1871. — Harmadik kötet. 1872. — Negyedik kötet. 1873. — Ötödik kötet. 1874. — Hato­dik kötet. 1875. — Hetedik kötet. 1876. — Nyolczadik kötet. 1877. — Kilenczedik kötet. 1878—1879. — Tizedik kötet. 1880. Tizenegyedik kötet. 1881. I. Az associált szemmozgások idegmechanismusáról. 2 fametszettel. (Máso­dik közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkény­telen associált szemmozgásokra.) Dr. Hiigyes Endrétől. — II. A I’rasca-gora aquitaniai flórája. 4 táblával. Dr. Staub Mőricztól. — III. A pinguicula és utricularia sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról. (Egy táblával.) Klein Gyulától. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. Than Károly- tól. — Egy tábla kőrajzzal. — V. Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. Balló Mátyástól. — VI. A liomorodi vasas savanyuviz-források chemiai elemzése. Dr. Solymosi Lajostól. — VII. A solymosi hideg savanyu ásványvíz chemiai elemzése. Dr. Mankó Vilmostól. — VIII. Önműködő higanylégszivattyu. Schuller Alajostól. Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekbegység és dombvidéke jurakor- beli lerakodásainak ismeretéhez. (II. Palaeontologiai rész.) Böckh Jánostól. 10 tábla rajzzal. ■— X. A carludovica és a canna gummijáratairól. Szabó Ferencztöl. Egy táblával. — ХГ. Budapest főváros ivóvizei egészségi szem­pontból s néhány' ásványvíz elemzése. Balló Mátyástól. — XII. Emlékbeszéd William Stephen Atkinson külső tag felett. Dr. Duka Tivadartól. — XIII. Adatok a liarántcsiku izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) Thanhoffer Lajostól. Egy 4-es rétü tábla rajzzal. — XIV. A mohai (fehér­megyei) Ágnes-forrás vegyelemzése. Dr. Lengyel Bélától. — XV. Egy újabb szerkezetű, vízszivattyúval combinált higany-légszivattyuról. Dr. Lengyel Bélától. Egy tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb mint morphologiai Útmutató. Borbás Vinczétöl. Egy tábla rajzzal. — XVII. A víznek képződési melegéről. Schuller Alajostól. — XVIII. Békésvármegye flórája. Dr. Borbás Vinczétöl. — XIX. Rendhagyó köggombák. Hazslinszlcy Frigyestől. Rajzokkal. — XX. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli: Jendrássilc Jenő. (I. Adatok a szürődés tanához. Regéczy Nagy Imre.tr, tanársegédtől. II. A gyomor hámsejtjeiről. Ballagi János tr. éllettani gyakornoktól. III. A zsírfelszívódáshoz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A zsirok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra Eerencz orvostanhallgatótól. Rajzok­kal. — XXI. Emlékbeszéd Kenessey Albert felett. Galgóczy Károlyt ól. — XXII. A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamivelésre. Pech Antaltól. — XXIII. Vegyerélytani vizsgálatok. A calorimetrikus mérések adatai­nak összehasonlításáról. Than Károlytól. —■ XXIV. Közlemények a m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. Bemutatta Than Károly. (I. A borkősav száraz lepárlási terményeiről. Liebermann Leótól. II. Adatok a Carbonvlsulfid physikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállitása. 2-ik közlemény. Ilosvay Lajostól.) — XXV. Közlemények az állatorvosi tanintézet vegytani labora­tóriumából. Liebermann Leótól. (I. A kénessav kimutatása a borban és más folyadékban. II. Egy készülék könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának meghatározására.) Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyporoxyd képződése égés közben. II. Válasz a viz képződési melegének ügyében: Schuller Alajostól. Tizenkettedik kötet. 1882. I. Baryt és Oerusit Felekesről Borsodmegyében. (Négy kőnyomatu táblával.) Schmidt Sándortól. — II. Kristálytani és optikai vizsgálatok az aranyhegyi Amphibolon. (Egy képtáblával.) Franzenau Ágostontól. — HL Értekezések a myo-mechanika köréből. Jendrássilc Jenőtől. — IV. Helyreigazító észrevételek Thanhoffer Lajos urnák »Adatok a liarántcsiku izmok szerkezete és idegvégző- déséhez« czimü székfoglaló értekezéséhez. Jendrássilc Jenőtől. —• V. A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása. (Két táblával.) Klein Gyulától. — VI. Az Aquilegiák rendszere és földrajzi elterjedése. (Systema et area Aquilegiarum

Next

/
Thumbnails
Contents