Dr. Schaffer Károly: Az intrahypnotikus reflexcontracturák morphologiája és a suggestiónak behatása ezekre (Értekezések a természettudományok köréből, 23/11., 1894)

ERTEKEZESEK A. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Első kötet. 1867—1870. — Második kötet. 1870—1871. — Harmadik kötet. 1872. — Negyedik kötet. 1873. — Ötödik kötet. 1874. — Hato­dik kötet. 1875. — Hetedik kötet. 1876.— Nyolczadik kötet. 1877. — Kilenczedik kötet. 1878—1879. — Tizedik kötet. 1880. — Tizen­egyedik kötet. ,^. АСАВЁш£\ Tizenkettedik kötet. 1882. 1 A-iVA»,J I. Baryt és Cerusit Felekesró'l Borsodmegyében. (Négy kőnyomatu táblával.) Schmidt Sándortól. — Kristálytani és optikai vizsgálatok az aranyhegyi Amphibolon. (Egy képtáblával.) Franzenau Ágostontól. — III. Értekezések a myo-mechanika köréből. Jendróssik Jenőtől. — IV. Helyreigazító észrevételek Thanhoffer Lajos urnák »Adatok a harántcsiku izmok szex-kezete és idegvégző­déséhez« czimü székfoglaló értekezéséhez. Jendrússik Jenőtől. — У. A Yampyrella fejlődése és rendszertani állása. (Két táblával.) Klein Gyulától. — VI. Az Aquilegiák rendszere és földrajzi elterjedése. (Systema et area Aquilegiarum geographica.) Dr. Borbás Vinczétől. — VII. A szénkönenyek égése clilórgázban ' P. Kiss Károlytól. — VIII. Adatok a növények, különösen az Euphorbiceák tejnedvének ismeretéhez. (Két táblával.) Dietz Sándortól. — IX. Helyreigazító észrevételek Jendrássik Jenő ur »Helyreigazító« etc. »Észrevételeire«. Thanhoffer Lajostól, — X. Adatok a Cestodák. ismeretéhez, a Solenophorus Megalocephaluson megejtett vizsgálatok alapján. (Tizenhét ábrával.) A heidelbergi egyetem állattani intézetéből. Dr. Koboz Zoltántól. Tizenharmadik kötet. 1883. I. A Clavulina Szabói-rétegek, az Euganeák és a tengeri Alpok terüle­tén, — és a krétakoru »Scaglia« az Euganeákban. (Négy táblával.) Hantken Miksától. — II. Az Eremocoi’is-fajok magánrajza. (Két táblával.) Horváth Gézától. — III. A modern zoologia szempontjai s czéljai. (Székf.) Kricsch Jánostól. — IV. A rovarok dimorphismusáról. (Egy tábla rajzzal.) (Székf.) Horváth Gézától. — V. A parádi timsós, Ilonavölgyi timsós és a Clarisse-forrás vizének vegyelemzése. Dr. Lengyel Bélától. — VI. A Sibrai (Sivabrada) fürdő ásványvizének vegyelemzése. Scherfel V. Auréltól. — VII. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. (III. fűz.) Közli: Jendrássik Jenő. 1. A folya­dékok áramlása hajszálcsövekben. (Öt ábrával.) 2. Adatok a fehérnyeoldatok átszivárgásához. Dr. Kegéczi Nagy Imrétől. — VIII. Uj vagy kevésbbé ismert hasgombák. Gasteromycetes növi vei minus cogniti. (Öt táblával.) Kalchbrenner Károlytól. — IX. Az állatoi’szág í’endszeres osztályozása, különös tekintettel az újabb állattani rendszerekre. (Egy tábla rajzzal.) (Székf.) Dr. Margó Tivadar­tól. — X. A czemétei ásványvíz vegytani elemzése. Scherfel Y. Auréltól. — XI. Hymenoptera nova Europaea et exotica. Eui’ópai és másföldi uj Hártya- röpüek. Mocsáry Sándortól. — XII. Hunyadmegye ásványvizei. Dr. Hankó Vilmostól. — XIII. Vizsgálatok a lőcsei m. k. főreáltanoda vegytani intézetéből. Dr. Steiner Antaltól. — XIV. A petroleum lobbanási pontja meghatározásának egy uj módszere. Liebermann Leótól. — XV. Adatok a Cilioflagelláták ismereté­hez. (Véglénytani tanulmány. Egy rajzlappal.) Dr. Daday Jenőtől. Tizennegyedik kötet. 1884. I. Egy tömegesen tenyésző légyfaj az Alsó-Duna mellékéről. (Thalassomia. c.ongregata.) (Három tábla rajzzal.) Dr. Tömösváry Ödöntől. — H. A lakás- viszonyok befolyása a cholera és typhus elterjedésére. Dr. Fodor Józseftől. —

Next

/
Thumbnails
Contents