Északi rokonaink. A Magyar-Finn és a Magyar-Észt Társaság közleményei 5. (1942)

ÉSZAKI ROKONAINK A Magyar-Finn és a Magyar-Észt Társaság Közleményei Szerkeszti: Dr. vitéz NAGY IVÁN Dr. LAKÓ GYÖRGY és Dr. GY0RKE JÓZSEF közreműködésével. Előfizetési dí| évenként 3 P. A Magyar-Finn Társaság tag­jai az évi 4 P tagdíj fejében ingyen kapják. A Magyar-Észt Társaság tagjai az évi 2 P tagdíjon kívül évi 2 P elő­fizetési díjat fizetnek Megjelenik évenként többször. Felelős kiadó : Dr. GASKÓ DEZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Veres Pálné-utca 7. szám. Telefon: 384-592 Ennek a számnak megjelenését az ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT megértő áldozatkészsége tette lehetővé, amiért a kiadó és a szerkesztők mind a két Társaság részéről őszinte köszönetüket fejezik ki. TARTALOM: 01dal Wuorimaa Aarne : A közös vér parancsa ..................................... i K araftáth Jenő: Fanny Luukkonenhez ......................................... 2 G askó Dezső : Baráti egyezményünk a finnországi néprokonsági egyesületekkel.................................................................................. 3 Petri Pál : Nyelvrokonaink sorsa...................................................... 7 L innankoski Johannes : Menekülés .................................................. 13 (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents