Gutenberg. A nyomdászat s a vele rokon szakmák közlönye 2. (1867)

1. szám

Előfizetés: Egész évre: 2 írt 40 kr. Félévre: . 1 „ 20 „ Negyedévre: ... 60 „ Egy hóra: . . - .20 „ GUTENBERG. A NYOMDÁSZAT S A VELE ROKON SZAKMÁK KÖZLÖNYE. Megjelenik: Minden hó 1-én és 15-én. Szakhirdetések közléseérf soronkint 4 kr. számittatik. Bélyégdijt nem kell fizetni. Szemle. Pest, decz. végén, 1866. Néhány óra még — és e viszontagságokkal teljes év is le- hanyatlik a múlandóság örvényébe, hol örökre elvész, ha csak jó vagy szomorú emlékei meg nem mentik a feledékenység sem­misítő hatalmától. — Mielőtt tehát sírba tennők, emlékezzünk vissza életére, mely bár zivataros volt, bár újólag szenvedni és tűrni tanított, — reánk nézve mégis több tekintetben kedves emlékű marad. — Hisz ez tévé le alapját e lapokkal szakirodal­munk templomának, hol az igaz ige hirdettethessék, s a szellem és lélek íolemelkedhessék a köznapi élet porából, hol a tiszta öntudat elvehesse jó tetteiben rejlő jutalmát, s a bűnös visszaélés és konok roszindulat a jó útra téríttethessék. — Ez év hozá létre önképző- egyletünket, melynek nemes czélja képezni, segélni, támogatni a gyengébbeket, irtani a dudvát művészetünk virág-kertjéből, s őrizni a létünk és fenállásunk elleni visszaéléseket; — oh ismerjük el e valódi nemes törekvéseket s támogassuk mind szellemi, mind anya­gilag, hiszen csak közös jólétünk előmozdítói ezek, s mieink, — csak tennünk kell, s pártfogolnunk egyesült erővel, hogy mentül eredményesebbek és virágzóbbak legyenek. S e haldokló év, mely nj korszakot alkotott hazai nyomdászatunk életében, maradandó emlékű lesz előttünk. — De ez év a megpróbáltatások ideje is volt; alig lehet felmutatni a magyar nyomdászat életéből idősza­kot, melyben nagyobb üzletpangás sújtotta volna, s annyi mütárs lett volna ennek folytán vagy a legnyomasztóbb szükségnek, vagy a kényszerült vándorbotragadásnak kitéve ; s ha szigorúan vizs­gáljuk s keressük ennek okait, lehetlen meg nem győződnünk fe­lőle, hogy az oly igen önkényleg gyakorolt tanulókkali gazdálko­dás volt egyik fő előmozditója mütársaink oly igen nagy számú foglalkozáson kívüli esetének; mily gyakran kellett tapasztalnunk, hogy a tanulók száma szaporittatott, mig a segédek egyenkint lő­nek elbocsátva, munkai) i án y ürügye alatt, úgy a fővárosban mint a vidéken is ; ha ezután a szegény munkanélküli segéd beba­rangolja foglalkozáskeresés fejében az egész birodalmat, mily gya­korta kellett azon szomorú tapasztalatra jutnia, hogy egynémely derék nyomdafőnök , ki csak nehány nap előtt kiilde el ismét egy segédet, inilllkillliáüy miatt, minő lealacsonyító szemrehányás­sal fogadta, hogy: „ez már mégis csak sok! ezek a csavargók nap- ról-napra szaporodnak! az Isten győzi őket!“ sat. —pedig rendes eljárás mellett több mint fele az utazóknak nyerhetett volna fog­lalkozást még a roszabb üzletviszonyok között is, mert egy gya­korlott segéd mindig elvégez annyit, mint három tanuló, e mellett mindenesetre rendes, ízléses, s nem kontármüvet szolgáltat, mely­nek nyomára oly gyakran akadhatunk, ha a lefolyt év nyomdá­szai termékeit vizsgáljuk, mely átalán véve nagyon sokszor jel­lemzi a munkákat úgy a szedés, mint a nyomás tekintetében is, bizonyítván a képzetlenséget s értelmi szegénységet; — azonban tisztelet a kivételeknek, melyek közé első sorban kell sorolnunk Emich G. üzletét, honnét átalában véve minden tekintetben ízléses és tiszta munkák kerültek ki a lefolyt évben is ; ez üzlet néhány év óta nagyon sokat emelkedett, s nemcsak munkakörére nézve a legelső s legterjedelmesebb, de kiállításai is megfelelnek a haladt- kor javult ízlésének művészetünk terén, s haveszszük egyes nyom tatványait mint pl. a „Hazánk és Külföld,“ „Üstökös,“ „Bol. Mis­ka“ sat., vagy kiállított munkáit, mint pl. Petőfi S. költeményei kisebb kiadása, Greguss „Népek lantja,“ Emich G. „Nagy naptára“ sat., mind csinos kiállításuk, különösen pedig szép, tiszta nyomá­suk által tűnnek ki; — volt alkalmunk látni azon 18 színben nyo­mott Codexet, mely ez intézetben a párisi mlikiállitásra készült, s europa fejedelmeinek is külon-külön meg fog küldetni; — e mii valóban remekül sikerült, s bizonyára a legjobb hírnevet vivandja ki a magyar nyomdász-művészetnek. — Még Heckenast G. üzletét kell kiemelnünk, honnét szintén csinos , izlésteljes müvek kerültek ki, s a régi jó hírnevet mocsoktalanul fenntartották a kiállítás tisz­taságára nézve, mely ez üzletet mindig jellemezte ; azonban üzleti forgalma e nyomdának nehány év óta nagyon hanyatlott, s valóban nem tudjuk, ennek okát a változtatott nyomdavezetésben, vagy a főnök ur vállalkozási közönyösségében keressük-e ? — A lefoly év a nyomdák életében is eseményteljes volt; a legrégibb üzletek egy i Ke, a Trainier-féle nyomda, mely majdnem több, mint egy századig állott fenn e czim alatt, az örökösök által eladatott, s 16 ezer írtért Bucsánszky Alajos úr vette meg, minden jogaival együtt, s belé fogja olvasztani saját nyomdájába azt, s igy a nyomdák száma egygyel megkevesbiil; — a hatvanas öreg ur, ki nehány hó előtt nősült meg újólag, úgy látszik ifjodott erővel lép ki a te­vékenység terére; kívánjuk, hogy áldás kisérje törekvéseit, sa magyar nyomdászat javára még sokáig éljen! — Hornyánszky Viktor ur eddigi társa Hummel ur helyébe Träger András urat, a Heckenast-nyomda 20 éven körösztiili derék ügyvezetőjét nyerte a lefolyt évben, s a Hornyánszky és Träger ezég alól kikerült mun­kák ezen üzlet emelkedését tanúsítják. — Herz János pedig az egyesületi nyomda egyik eddigi tagját, Büchler urat nyerte társul rövid idő .előtt, s most már Herz és társa ezég alatt működik. — Azonban majdnem megfeledkezénk a Barázda Alajos ur által kia dott „Zsebleltárról“ megemlékezni, mely e napokban került ki Deutsch testvérek nyomdájából. Szerzőt mindenesetre a legforrób- ban üdvözöljük nemes törekvéséért, melylyel e mü által egy hiányt igyekezett pótolni, azonban ismernie kellett már az ületet, hol e könyvet kiállíttatta, s tudhatta volna, hogy az egy — a nyomdá­szat miiigényeinek megfelelő tiszta munkát képtelen kiállítani, pedig arra kellett volna fektetnie kiadónak az egyik fősulyt, hogy a kiállítás tiszta , Ízléses legyen, mely, mint nyomdászkézikönyv, irányadó, izlésnemesitŐ legyen ; különben oly kontár kiállítás csak egyedül a Deutsch testvérek nyomdájából kerülhet ki. A zsebkönyv jó tartalmú, s hasznos kézikönyv. Jövőre részletesen szólunk hozzá. — Még a Zsíros és Mihálovits által kiadott SZÍilCS Képes Naptárt sem hagyhatjuk emlitetlenül, melynek nyomdai részét az egyesületi

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents