Kräuter Ferenc: A niczkyfalvai német nyelvjárás hangtana - Magyarországi német nyelvjárások 5. (Budapest, 1907)

Magyarországi Német Nyelvjárások. A M. Tud. Akadémia nyelvtudományi bizottságának megbízásából szerkeszti PETZ GEDEON lev. tag. A M. T. Akadémia I. (nyelv- és széptudományi osztálya) 1903 jún. 8-án tartott ülésében hozott határozatával kívánatosnak mondotta, hogy — magyar nyelvjárásainknak régóta folyamatban levő tudományos ismerte­tése mellett — a hazai nem-magyar nyelvjárások tudományos feldolgozá­sára irányuló tervszerű, rendszeres munkásság is indúljon meg s az e végből szükséges intézkedések megtételével az osztály kebelében fennálló nyelv- tudományi bizottságot bízta meg. E bizottság javaslata alapján az osztály mindenekelőtt a hazai német és szláv nyelvjárások tudományos feldolgozá­sát és ismertetését határozta el,.és egy-egy sorozatnak megindítását mon­dotta ki, melyben az illető nyelvjárásokra vonatkozó tanulmányok meg fognak jelenni; a M. T. Akadémiának 1904- január 25-én tartott összes ülése pedig megszavazta az e vállalat megindítására szükséges költségeket. Midőn e határozatok értelmében a Magyarországi Német Nyelvjárások ez. sorozatot megindítjuk, azt hiszszük, hogy ezzel szolgálatot teszünk nemcsak az általános nyelvtudomány ügyének, hanem a magyar nyel­vészetnek is, a melynek művelését Akadémiánk mindig egyik legelső feladatának és kötelességének ismerte. Hogy csak egyet említsünk: a magyar nyelv kölcsönszavaira vonatkozó kutatásnak okvetetlenül szüksége an a hazánk területén élő nem magyar nyelvjárások szókincsének pon­tos. és hiteles ismeretére. Tanulmányaink erre nézve megbízható anyagot kivannak nyújtani, a minthogy viszont lehetőleg ügyet fognak vetni az illető nyelvjárásoknak a magyarból kerüjt elemeire is. Ekkép e tanul­mányokkal is élő akarjuk mozdítani ama tudományos törekvéseket, melyek hazánk lakossága történetének és szellemi életének, nyelvének és szokásainak részletes felkutatására irányulnak, és hozzá akarunk járulni ama fontos feladat megoldásához, melyet Akadémiánk alapszabályai tűznek elénk: a hazának minden tekintetheti, való megismertetéséhez. A Magyarországi Német Nyelvjárások sorozatából eddig a következő füzetek jelentek meg: 1. Dr. Gedeon Alajos; Az alsó-meczenzéfi német nyelvjárás hang­tana. 1905. 78 1. Ára 1 kor. 50 fill. 2. Lindenschmidt Mihály: A verbászi német nyelvjárás alaktana. 1905. 38. 1. Ára 90 fill. 3. Gréb Gyula: A szepesi felföld német nyelvjárása. 1906. 921. Ára 1 kor. 80 fill. 4. Hajnal Márton: Az isztiméri német nyelvjárás hangtana. 1906. 64 1. Ára 1 kor. 20 fül. 5. Dr. Kräuter Ferencz: A niezkyfalvai német nyelvjárás hangtana. 1907. 52 1. Ára 1 kor. A vállalat feladatairól 1. részletesebben Akadémiai Értesítő 1905. évf. 472. 1.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents