Meyer Gotthold Alfréd: Szent Simon ezüst koporsója Zárában. Ford. Éber László. (1894)

) A MAGYAR TUD. AKADÉMIA ARCHEOLÓGIÁI BIZOTTSÁGÁNAK KIADVÁNYÁT AKCHAEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK: I. kötet: Tizenkét kőrajztáblával nyolezadrét 1859. 245 1. Tartalom: Magyar műemlékek. Ipolyi Arnoldtól. Csallóköz műemlékei. II. A karikapénz, mint fizetési- és ékszer a történelem előtti korban, Kiss Ferencztől. III. Huszonöt kiadatlan pannoniai felirat. Paúr Istvántól. IV. Mátyás király egykori szobra Budiszinban. Wenzel Gusztávtól. — Ára: 3 frt. (Külön nem kapható.) II. kötet: Nagy negyedrétü képatlaszszal, 54 táblával, 1861. 317 1. Tartalom: Margitsziget műemlékei. Ifj. Kubinyi Ferencztől. II. Kelenföldi pogány sirok. Erdy Jánostól. III. Kiadatlan magyar ezimer és pecsétgyűrűk, saját gyűjteményéből közli gr. Amlrássy Manó. IV. Nyitra-Ivánka területén 1860- és: 61-ben kiszántott byzanti zománczok a Xl-ik századból. Érdy Jánostól. V. Magyarországban talált kő- és bronzkori régiségek. Id. Kubinyi Ferencztől. VI. Adalékok a magyar Iconographiához. I. Mátyás király egykorú arczképei. Henszlmann Imrétől. VII. Magyar téglaépitészeti műemlékek. Irta Ipolyi Arnold. — VIII. Vegyes közle­mények: 1. Magyar feliratú kupa. Gr. Eszterházy Jánostól. 2. I. Mátyás király állítólagos építőmesterének kézirati munkája az épitészetről. Dr. Henszlmann Imrétől. 3. Lesencze-Tomaji római feliratos kő. Közli: Römer Flóris. —■ 4. I. Mátyás király czimere a boroszlói és a görliczi városházakon. 5. Régi magyar keresztelőkutak és Magyarország czimerének monumentális használata. Ipolyi Arnoldtól. IX. Magyar régészeti Repertórium. írja Ipolyi Arnold. X. Magyar régészeti krónika. Ipolyi Arnoldtól. XI. Név- és tárgymutató az I. és Il-ik kötethez. Ára: 4 frt 80 kr. III. kötet: (Uj folyam. I. kötet) 10 képtáblával és a szövegbe nyomott számos fametszettel. Nagy negyedrét 1862. 179 1. I. füzet. I. A Kis-bényi román ízlésű egyház. Henszlmann Imrétől. V képtáblával. Ára: 60 kr. II. füzet: II. Pannonia területén Magyarországban fenmaradt nehány római várnáról. Irta Römer Flóris. — II. A kolozs­vári szt. Mihály egyház történeti és építészeti leírása. Gr. Eszterházy Jánostól. III képtáblával Ara: 50 kr. III. füzet: IV. Magyar ereklyék. Ipolyi Arnoldtól. 2 képtáblávai. Ára: 60 kr. IV. füzet: V. Középkori keresztelő medenczék. Irta Römer Flóris. —VI. Római feliratok Erdélyből. Torma Károly tói.— VII. Pannoniai újabb kiadatlan latin feliratok. Römer Flónstól. — VIII. Magyar régészeti krónika, Ipolyi Arnoldtól. Több fametszvénynyel. Ára : 20 kr. IV. kötet: (Uj folyam II. kötet) 8 képtáblával és több fametszvénynyel. 1864. 175 1. I. füzet: I. A kolozsvári Boldogasszonyról czimzett minorita, jelenleg evang. reform, egyház Gr. Eszterházy Jánostól.—1 Tétényi római sirok. Érdy Jánostól. — Zólyommegye műemlékei. Ifj. Kubinyi Ferencztől. — IV. Pannoniai újabb kiadatlan római feliratok. II. közlés. Römer Flóristól. 7 táblával. Ára 70 kr. II. füzet: V. Tanulmányok a középkori román építészeti kronológia köréből, tekintettel a magyar műemlékekre. Henszlmann Imrétől. — VI. A Buda környékén felásott római sírokról. Römer Flóristól. I réztáblával. Ára: 50 kr. III. füzet: VII. A szathmávi püspöki megyének középkori építészeti régiségei. Irta Dr. Henszlmann Imre. — VIII. Magyar régészeti krónika. Összeállitá Römer Flóris. —- IX. Adalék a magyar régészeti irodalomhoz. Römer Flóristól. — X. Név- és tárgy­mutató az uj folyamu I. és Il-ik kötetre. Több fametszvénynyel. Ára 30 kr. V. kötet: (Uj folyam III. kötet) 2 réztáblával és több fametszvénynyel. 1865. 165 1. — Tartalom I. füzet: I. Kiadatlan magyar érmek az Árpádok korszakából. I. közlemény. Erdy Jánostól. II. Római feliratok Erdélyből. II. közlemény. Irta Torma Károly. III. A két hazában talált régi műemlékekről, különösen a szarvasszói (Marm. m.) arany kincsről. Römer Flóris. IV. Bu­dának és környékének helyirati viszonyai a középkorban. I. közlemény. Irta Rupp Jakab. V. Magyar régészeti krónika. Römer Flóristól. VI. Adalék a m. régészeti irodalomhoz, ú. a. VII. A m. tud. Akad. Arcliíeol. Bizottságának munkálkodása 1865 kezde­tétől, jegyzőkönyvi kivonatban. Több fametszvénynyel. Ára 60 kr. II. füzet: VIII. Archeológiái kirándulás Abauj- és Sárosmegyókbe. Henszlmann Imrétől. IX. A bakonyszombathelyi éremkincsről. Römer Flóris. X. Kiadatlan magyar érmek az Árpádok korszakából. II. közlemény. Irta Erdy János. XI. Jelentés a Bányavárosokba tett kirándulásokról. Henszlmann Imrétől. XII. Név- és tárgymutató az Arcliseol. Közlemények V-ik (uj folyamu III.) kötetére. Ára 80 kr. VI. kötet: I. f űzet: Tartalom: A kunok bél-háromkuti, máskép apátfalvi apátsága és a XII. század egyházának leírása. Ipolyi Arnoldtól. — Toldalék. A bél-háromkuti apátság okmánytárának kiadatlan okmányai a XIII. századtól a XV. századig. — A bél-háromkuti, máskép apátfalvi egyháznak építészeti arányai. Henszlmann Imrétől. — Budának és környékének helyirati viszonya a középkorban. Irta Rupp Jakab. IV. közlemény. — Magyar régészeti krónika. Römer Flóristól. — Adalék a magyar régészeti irodalomhoz. Összeállitá Römer Flóris. — A magyar tudom. Akadémia archseol. bizottságának munkálkodása 1865—66-ban. (Jegyző- könyvi kivonat.) Ára 1 frt 20 kr. (Uj folyam IV. kötet) több réztáblával és több fametszvénypyel. 1866. 213 1. II, füzet: Jelentés a bányavárosokba 1865-ben tett régészeti kirándulásról. II. czikk. Henszlmann Imrétől.— Római fel-• iratok Erdélyből. Torma Károly lev. tagtól, III. közlemény. — Az újabb időben Ü-Szőnyön kiásott régiségek. Römer Flóristól. — Magyar régészeti krónika, írja Römer Flóris. Folytatás. — Uj régészeti lelhelyek, közli idősb Kubinyi Ferencz. — Adalék a magyar régészeti irodalomhoz. Römer Flóristól. Folytatás. — A m. tud. Akadémia Arch. Bizottságának munkálkodása 1866. májustól deczember végéig (jegyzőkönyvi kivonat). — Archseologiai mozgalmak, összeállitá Römer Flóris. — Hely- és tárgymutató a VI. kötethez. Ára 80 kr. VII. kötet: I. füzet: Tartalom: Jelentés a Bányavárosokba 1865-ben tett régészeti kirándulásról. Henszlmann Imrétől. (Vége.) — Sz. Margit házi oltára. Irta Römer Flóris. — A nagyenyedi egyházkerités. Irta P. Szatmári/ Károly. — Archieologiai vázlat. Régi tárczájából közli Dr. Erdy János. — Néhány kiadatlan magyar érem az Árpádok korából. Végh Ödöntől. — Adalék az egyházi kincsek történetéhez. Rupp Jakfáitól. — Jelentés a Honrmegye Magyarád helységében talált csontok összehasonlitó boncztani vizsgálatáról. Báthory Nándortól. — Magyar régészeti krónika. írja Römer Flóris. — Adalék a magyar régészeti iro­dalomhoz. Összeállította Römer Flóris. — Archeológiái mozgalmak. II. közlés. Rimer Flóristól. Ára 80 kr. II. füzet: A kolozsmonostori apátság és egyházi maradványainak leírása. Közli Gr. Eszterházy János. — A barlangokról, nevezetesen a magyarhoni lakott barlangokról. Römer Flóristól. — Kisebb közlemények: I. A szamosfalvi egyház 146. 1.; — II. Dózsa György vaskoronája 149. 1. Gr. Eszterházy Jánostól; — III. Registrum onnium rerum existentium in dominio Episcopatus Agriensis . . . B. Nyáry Alberttól, 150. 1 ; — IV. Beregmegyei régiségek. Lehoczky Tivadartól 155. 1.; — Egger D. Párisban kiállított ezüst lemezei. Römer Flóristól, 158. 1.; — VI. Első obsidian eszközök Magyarországon. U. a. 161.1.; — VII. A koronczói (Győrm.) vidéknek kő-, bronz- és a vaskori leletei. Ebenhöcli Ferencztől. Magyar régészeti krónika, összeállitá Römer Flóris. Adalék a magyar régészeti irodalomhoz. VI. közlés. Römer Flóristól. — Archseologiai mozgalmak. Il-ik közlés. Ugyanattól. — Am. tud. Akadémia archeológiái bizottságának munkálkodása 1867-ben és 1868-ban. (Jegyzőkönyvi kivonat.) Név- és tárgymutató a VII-ik kötethez. Ára 1 forint.

Next

/
Thumbnails
Contents