Goldziher Ignác: A buddhismus hatása az iszlámra - Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére 2. (Budapest, 1903)

Tekintetes Akadémia ! A Himalája bérczei felé fordul ez órában kegyeletes tekin­tetünk : a dárdsilingi magyar sír felé. Körösi Csorna Sándor emlékének szentelte ez órát tudós társaságunk, azon férfiú emlékének, ki «nem élni akart, hanem tudni» és életének történetével örökké tanító példájaként tündö­köl a lelki tisztaságnak, mely az e névre méltó tudományos élet erkölcsi valóságát teszi. A kegyeletes alkalomhoz illőnek találtam, hogy azon tudo­mányos elmélkedés, melylyel dr. Duka Tivadar, tiszteleti tagunk lelkes intézkedése alapján hazánk halhatatlan tudósának dicső emlékét három évenkint e csarnokban ünnepeljük, legalább is érintse azt a szellemi kerületet, melynek ő férfias kitartással szen­telte és áldozta kutató életét. Mialatt arra a nagy feladatra készült, mely ifjúságának rajon­gását lelkesíté és férfikorának hősiességét ösztönzé, mely életének nagy czéljaként lebegett lelke előtt, a nyelv- és kulturtuJomány egy titokzatos területéről sikerült neki az eltakaró fátyolt elleb- benteni -— neki legelőször. Tibet nyelve és rejtélyes irodalma, úgy mint ezen óriási terü­let népének lelki életét áltatható buddhista világnézet sajátlagos alakulása (lamaismus) voltak e hosszú évek alatt a kérdések, melyeknek Yangla, Sabathu és Kanum láma-klastromaiban szen­vedések és nélkülözések között élt és melyeknek tanulmányo­zása s szerencsés megoldása a tudomány e magyar hősének nevét a tudományos világirodalom legünnepeltebb nevei közé emelték, dicsőséget szerezve az igénytelen magyar vándornak és a hazának.

Next

/
Thumbnails
Contents