Sebestyén Gyula: Állandó néprajzi bizottság és Magyar Néptudományi Intézet (1920)

v • o. Kézirat gyanánt. Állandó Néprajzi Bizottság és Magyar Néptudo- mányí Intézet. Még a nagy összeomlás idején, az 1918. évi nov. 25-i összes ülésünkön, két indítványt terjesztettem a M. Tud. Aka­démia elé. Az egyik a müveit világ összes akadémiáihoz inté­zendő szózatra, a másik egy állandó néprajzi bizottság alapítá­sára vonatkozott. Az elsőnek szövegéül a szerkesztéssel meg­bízott elnökség és titkári testület" beadványomat fogadta el és ez hat nyelven meg is jelent. Az állandó néprajzi bizottság felállítását szorgalmazó indítvány teljes szövege az Akadémiai Értesítő 1920. évi 1. füzetében olvasható. E második indítványomban utaltam arra, hogy a nép, mely örök forrása a nemzeti erőnek és örök letéteményese a faji tarta­lomnak, soha nagyobb jelentőséggel nem bírt, mint ma, midőn minden nép és miuden legkisebb nemzetiség a maga nyelvterü­letén, vagy a legszűkebbnek hirdetett nyelvrokonság kereteiben akar jövendő háztartásához berendezkedni. Azt is tudjuk, hogy a magyarországi nemzetiségekkel rokon szomszéd népek csodá­latos faji öntudatának ébresztői, faji politikájának élesztői az akadémiáik által művelt néprajzi tudományok voltak. A néphagyo­mány iránt a mi Akadémiánk már 1832-ben kezdett érdeklődni, de a népköltés emlékeinek gyűjtését utóbb egészen áthárította a Kisfaludy-Társaságra, mely irodalmi intézetünk e téren a leg­újabb időkig kiváló tevékenységet folytatott. A néprajzi tudo­mányok rendszeres művelésére már 1889-ben megalakult a Ma­gyar Néprajzi Társaság. A Folklore Fellows néphagyományt kutató nemzetközi tudományos szövetség magyar osztálya, mely­nek elnöke vagyok, kezdeményezésemre a háború előtti években országos gyűjtést indított. A M. Nemzeti Múzeum Orsz. Széchenyi- Könyvtárának minden ellenszolgáltatás nélkül beszolgáltatott gaz­dag eredmény, emlékirataim s különösen északi tanulmány utam itthon tolmácsolt tapasztalati indították arra a Vallás- és Köz- oktatásügyi Minisztériumot, hogy engem 1916-ban egy nem zeti múzeumi folldore-osztály szervezésével megbízzon s' hogy az új osztály számára a maga nemében páratlan Fock-féle lipcsei íolklore-könyvtárt megszerezze. A M. Nemzeti Múzeumnak egész — Sebestyén Gyula 1. tag indítványa. — Tekintetes Akadémia ! t }

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents