Literatura 2. (1927)

1927 TARTALOMJEGYZÉK Egyes számok jellege 1. szám: Színpadi rendezés 15—30.1. 2. szám: Film 40—48. I. 3. szám : Beethooenszám 70—77. /. 11. szám: Móra Ferenc szám 369-378 Költemények a Literaturában Marconnay Tibor. Verseim : Meg­halok! XV. 152 Pásztor Árpád. Kolportőr a kávé­házban 11. 37 Somlyó Zoltán. A könyvkereskedő meg a költő IV. 109 Könyvtárak B. R. Szerkesztőségi könyvtárak III. . 88 Élőkönyvtár V. 154 Könyvtárak hirdetései IX. 312 Párizsi nemzeti könyvtár XI. 405 Pável Ágoston. Vas vármegye és Szombathely város Kulturegyesü- lete könyvtárának címjegyzéke II. 68. Veszélyes-e a könyvkölcsönzés köz­egészségügyi szempontból V. 164 Közönség és a könyvek Párizs sokat olvas IX. 306 Veszélyes a könyv kölcsönzés köz­egészségügyi szempontból V. 164 Könyvelőállitás művészete Könyvnyomtatás Kemény István A magyar nyomta­tás jubileuma X. 361 Schwartz Ármin A „kiérdemesült szedők ' vagy Leiter Jakab és vi­déke IV. 118 Waltei■ Ernő és Novák László. A színek világa V. 182 Könyvkiadók — Könyvkiadás Hacheite-cég 100 éves jubileuma II. 51. Német könyvimport Bulgáriába X. 338 Német könyvtermelés VIII. 273 Rónay Maiia. Hogyan lett Wolfner Józsefből „Pepi bácsi“ XII. 448 Singer Sándor 1. 7. Szovjetoroszország könyv termelése VIII. 273 Amig a könyv eljut a közönség­hez — Könyvpropaganda Könyvnap V. 152 Könyvsöntések V. 154 Könyvesboltok — Könyvárusok Individualista könyvesbolt III. 80 Rés a nemzeti kaszinón IV. 116 A magyar irodalom krónikája 1927- ből — Magyar irodalmi hírek 1927-ből Baumgarten dij jelöltjei VII. 243 Bibó Lajos átdolgozta egy ujságre- gényét XI. 371 Bibó Lajos uj novellás kötet össze­állításán dolgozik V. 154 Folyóiratot alapítanak a magyar vi­dék irói és művészei VII. 229 Heltai Jenő két uj regényen dolgo­zik II. 39 Hermes villa vendégei IX. 303 Juhász Gyuláról tanulmányt közöl a Revue de Génévé III. 78 Karinthy Frigyes hetilapot indit VII. 239 Ki a legszorgalmasabb magyar iró VI. 193 Komáromi János uj regényt ir II. 39 Kosztolányi Dezső darabot ir XI. 390 A „Láthatár“ irodalmi vitája V. 154 A legprogresszivabb irodalmi irá­nyok uj magyar folyóiratai III. 90 Literatura szeretet-vacsorája III. 79 Majthényi György. Ének a köny­vekről XII. 437 Mésző/y-ügy VII. 228 Négyessy László egy irodalomtörté­neten dolgozik III. 78 Nyakrajöttek XI. 390 Nyugat novellapályázata III. 79 A poéta. (Lantos Béla) XII. 456 Rubin László : Az élet és halál fáj­dalma IX. 303 Regénypályázat VII, 229 Surányi Miklós összegyűjtött müvei III. 78 Szabó Tivadar: Tizennyolcévesek V. 153 Szikra regényt ir V. 152 Tersánszky Józsi: Jenő felfedező útra indul VIÍ. 254 Tóth Árpád a Tátrában V. 154 Uj magyar napilap Erdélvben VI. 193 Várnai Zseni szerzői estje a Viga­dóban XI. 390 Vígjáték az óceán közepén III. 78 Magyar irodalomtörténet Császár Elemér. Arany János kép­zelete V. 175 Császár Elemér. A Zalán futása I. 14 Császár Elemér. A magyar hun mondák kérdésének mai álllása L 14 Galamb Sándor. Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történe­téből I. 14 Hartmann János. Petőfi tanulmá­nyok V. 176 Herczeg Ferenc. Költészet vagy történelem ? Egy athéni lap táma­dása Herczeg Ferenc ellen VI. 194 Hofbauer Aladár. Riedl Frigyes taní­tása Széchenyi István grófról II. 58 A XX. század magyar irodalmi kritikákban VII. 253 Az irodalom kódexe IX. 306 Lenkei Henrik-kel, aki nem tud Ma- dács pesszimizmusával megbé­kélni VII. 230 Szinnyei Ferenc. Novella- és regény- irodalmunk a szabadságharcig II. 56 Tóth Béla A Kisfaludy-regék után­zatai V. 176 Tudományos irodalom válsága IV, 141 Voinovich Géza. Gyulai Pál V. 176 Waiszbecker Ede. Pázmándi Hor­váth Endre irodalmi munkássága VI. 212 Waldapfel József. Balassi költemé­nyeinek kronológiája V. 176 Magyar írókról Magyar irók száz évvel ezelőtt VIII. 264 Pérely Imre rajzai. Magyar irók VIII. 294 Babies Mihály, a halál fiairól VI. 169 Babits Mihály, a költő regényíró V. 163 Ballagi Aladár. Látogatás B. A.-nál Vili, 265 .. Brassay : Öreg tudós Brassay Sámuel X. 362 Bródy Sándor. Krúdy Gyula : Az ötvenéves K. az ötvenéves Bródy Sándorról X. 339 Erdős Renée (Hoványi Béla : E. R.) VII. 253

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents