Magyar Pszichológiai Szemle 16. (1947)

1947 / 1-2. szám

■ SZÁM ALATT MAGYAR PSYCHOIOGIAI SZEMLE a Magyar Psychologiai Társaság folyóirata. Megjelenik évente 4 számban. A szerkesztőbizottság tagjai: Horányi Béla, Lchoczky Tibor, Mátrai László, Schiller Pál, Szalal Sándor és Várkonyl Hildebrand. A szerkesztésért és a kiadásért a szerkesztők felelnek. Tanulmányokat, kisebb cikkeket, könyvismertetéseket, valamint minden egyéb, a folyó­iratra vonatkozó tudakozódásokat és felszólamlásokat kérjük az alábbi címre küldeni: MAGYAR PSYCHOLOGIAI SZEMLE Budapest, II. Pengő-u. 5. Kéziratokat nem őrziink meg és nem küldünk vissza. Minden cikkért az írója felel. A Magyar Psychologiai Szemle előfizetési díja évi 16 Ft, jogi személyeknek évi 20 Ft. A Magyar Psychologiai Társaság tagjai az évi tagdíj (10 Ft) fejében a Szemlét ingyen, tagilletményként kapják. Tagul bárki jelentkezhetik. A felvételről a választmány dönt. Kérjük tagjainkat, hogy a tagdíjakat, amely mélyen az előállítási költség alatt van, a mellékelt csekklapon fizessék be. Csak így tudjuk biztosítani, hogy a Szemle rövidebb időközökben megjelenhessék. Csekkszámlánk száma: 8892. * 1 A Magyar Psychologiai Szemléhez beküldött kéziratok közlésének feltételei: 1. A szerkesztőség csak olyan kéziratot fogad el, amely a lélektan illetve az alkalmazott lélektan területéhez tartozó eredeti kutatásról számol be, vagy az eddigi eredményeket értékes adattal gazdagítja. Kísérletek és megfigyelések, amelyek pozitív eredményt nem tartalmaznak, továbbá referáló dolgozatok vagy előzetes tervezetek nem közöltéinek. Történeti bevezetések, jegyzőkönyvi adatok csak kivonatosan, illetve példaképen szerepelhetnek. 2. A nagyobb cikkek maximálisan 16, a kisebb közlemények maximálisan 6 nyom­tatott oldal terjedelműek lehetnek. Hosszabb terjedelmű tanulmány folytai ólagosan sem közöltetik. 3. A kéziratokat nyomdakész állapotban, az ív-papír csak egyik oldalára, ritka sorközökkel gépelve s körülbelül y2 oldalnyi idegennyelvű (francia vagy angol) kivonattal kérjük. Táblázatok és ábrák külön lapon szöveggel ellátva mellékelendők. 4. Lehetőleg kerüljük az idegennyelvű kifejezéseket, s csak akkor használjuk, ha megfelelő magyar nyelvűt nem tehetünk helyébe. Az idegen szavak lehetőleg magyaros fonetikával írandók. 5. Az irodalmi utalások formája a következő legyen: a) könyveknél: Várkonyi Hildebrand: A gyermek testi és lelki fejlődése. Budapest, 1942. (Kiadó) 310 1. b) tanulmányoknál: Ervin Gábor: Iskolai siker kísérleti elemzése. Magyar Psychologiai Szemle. 16. 1947. 26—35. 11.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents