Az Országos Régészeti és Embertani Társulat Évkönyve 1879-1885 (1886)

AZ ORSZÁGOS RÉGÉSZETI ÉS EMBERTANI TÁRSULAT TISZTVISELŐI ÉS VÁLASZTMÁNYA 18'85—1887-BEN. AJ ELNÖKSÉG ÉS TISZTVISELŐK. fi 88 5-1887.) Tiszteletbeli elnök: Dr. Ipolyi Arnold, beszterczebányai püspök, v. b. t. tanácsos. Elnök: Pulszky Ferencz, az orsz. múzeumok és könyvtárak főfelügyelője. Másodelnök: Br. Nyáry Jenő, cs. kir. kamarás, főrendiházi jegyző. Titkár: Hampel József. Pénztárnok: Czanyuga József, nemzeti múzeumi irattárnok. Ügyész: Gaál Ernő, köz- és váltóügyvéd. A SZAKOSZTÁLYOK ELNÖKEI ÉS ELŐADÓI. I. Az «ősrégészeti és embertani szakosztály» elnökei: Dr. Lenhossék József, egyetemi r. tanár, Dr. Rómer Flóris, apát-kanonok Nagyváradon; előadója: Dr. Szendrei János, min. fogalmazó. II. Az «antik emlék- és éremtani szakosztály» elnöke: Hampel József; előadója: Dr. Kämmerer Ernő, min. fogalmazó. III. A «magyar emlék-, érem-, czímer-, pecsét- és fegyvertani szakosztály» elnöke: Br. Nyáry Albert f; előadója: Dr. Thallóczy Lajos, cs. és kir. kormánytanácsos. IV. Az «egyházi régészeti szakosztály» elnöke: Dr. Henszlmann Imre, kir. tanácsos, egyetemi r. tanár; előadója: Dr. Czobor Béla, múzeumi segédőr. a) Állandó választmányi tagok. i. Budapesten: Bubics Zsigmond, apát-kano­nok, orsz. képviselő; Deák Farkas, min. osztálytanácsos; Dr. Henszlmann Imre; Hunfalvy Pál, kir. tanácsos, akadémiai rendes tag, főrendiházi tag; Dr. Lenhossék József; Nagy Imre, curiai biró; Németh Imre, miniszteri tanácsos; br. Nyáry Albert; Dr. Pulszky Károly, orsz. képviselő, az orsz. képtár igazgatója; Ráth György, m. kir. táblai tanács­elnök; br. Révay Ferencz, főrendiházi tag; Dr. Salamon Ferencz, egyetemi r. tanár; Schulek Frigyes, műépítész, mintarajztanodai tanár; Dr. Szabó József, kir. tanácsos, egye­temi r. tanár ; Gr. Zichy Jenő, v. b. t. tanácsos, orsz. képviselő, stb­2. Vidéken : Dobóczky Ignácz, földbirtokos, Hevés; Dr. Rómer F. Ferencz, apát­kanonok, Nagyvárad. b) Ideiglenes (minden három évben kilépő) választmányi tagok. i. Buda­pesten : Dr. Fraknói Vilmos, apát-kanonok, akadémiai főtitkár; Dr. Havas Sándor, v. állam­titkár; gr. Hunyady László, orsz. képviselő; Majláth Béla, múzeumi könyvtári őr; herczeg Odescalchy Arthur, országgyűlési képviselő; br. Orbán Balázs, orsz. képviselő; br. Rad- vánszky Béla, főispán; Dr. Réthy László, múzeumi segédőr; Szilágyi Sándor, egyetemi könyvtári igazgató; gr. Sztáray Antal, főrendiházi tag; Dr. Torma Károly, egyetemi r. tanár; Zsigmondy Gusztáv, kir. főmérnök ; Zsilinszky Mihály, orsz. képviselő. 2. Vidéken: Ormós Zsigmond, főispán, Temesvár; Téglás Gábor, reáliskolai igaz­gató, Déva. ■ B) A VÁLASZTMÁNY TAGT Ali

Next

/
Thumbnails
Contents