Az Országos Régészeti és Embertani Társulat Évkönyve 1886-1888 (1889)

AZ ORSZÁGOS RÉGÉSZETI ÉS EMBERTANI TÁRSULAT TISZTVISELŐI ÉS VÁLASZTMÁNYA 1888—1890-BEN. A) ELNÖKSÉG ÉS TISZTVISELŐK. (1888—1890.) Tiszteletbeli elnök: — Elnök: Pulszky Ferencz, az orsz. múzeumok és könyvtárak főfelügyelője. Másodelnök: Br. Nyáry Jenő, cs. kir. kamarás, főrendiházi jegyző. Titkár: Dr. Szendrei János. Pénztárnok: Czanyuga József, nemzeti múzeumi irattárnok. Ügyész: Gaál Ernő, köz- és váltóügyvéd. A SZAKOSZTÁLYOK ELNÖKEI ÉS ELŐADÓI. I. Az «ösrégészeti és embertani szakosztály» elnöke: Dr. Rómer Flóris, apát-kanonok Nagyváradon. Előadója: Dr. Kuzsínszky Bálint. II. Az «antik emlék- és éremtani szakosztály» elnöke: Hampel Józset. Elő­adója : Dr. Fröhlich Róbert. III. A «magyar emlék ', érem-, czímer-, pecsét- és fegyvertani szakosz­tály» elnöke: Br. Radvánszky Béla. Előadója: Dr. Thallóczy Lajos, cs. és kir. kormány­tanácsos. IV. Az «egyházi régészeti szakosztály» elnöke: Dr. Czobor Béla. » B) A VÁLASZTMÁNY TAGJAI. a) Állandó választmányi tagok. I. Budapesten: Fraknói Vilmos, apát-kano­nok, akadémiai főtitkár. Hunfalvy Pál, kir. taná"os, akadémiai rendes tag, főrendiházi tag. Majláth Béla, múzeumi könyvtári őr. Melczer István, főrendiházi tag. Nagy Imre, curiai bíró. Németh Imre, miniszteri tanácsos. Br. Orbán Balázs, orsz. képviselő. Dr. Pulszky Károly, orsz. képviselő, az orsz. képtár igazgatója. Radisics Jenő, az iparművészeti muzeum igazgatója. Ráth György, m. kir. táblai tanácselnök. Br. Révay Ferencz, főrendiházi tag. Dr. Salamon Ferencz, egyetemi r. tanár. Schulek Frigyes, műépítész, mintarajztanodai tanár. Dr. Szabó József, kir. tanácsos, egyetemi r. tanár. Gr. Zichy Jenő, v. b. t. tanácsos, orsz. képviselő, stb. II. Vidéken: Bubics Zsigmond, püspök, Kassán. Dobóczky Ignácz, földbirtokos, Heves. Dr. Rómer F. Ferencz, apát-kanonok, Nagyvárad. b) Ideiglenes (minden három évben kilépő) választmányi tagok. I. Buda­pesten : Dr. Boncz Ödön, min. titkár. Csontos János, muz. könyvtárőr. Dr. Fejérpataki László, muz. levéltárnok. Dr. Havas Sándor, v. államtitkár. Gr. Hunyady László, orsz. képviselő. Dr. Kämmerer Ernő, orsz. képviselő. Dr. Kuzsinszky Bálint, muz. régiségtári segédőr. Herczeg Odescalchy Arthur, országgyűlési képviselő. Dr Pósta Béla, muz. régiségtári segédőr Br. Radvánszky Béla, főispán. Dr. Réthy László, múzeumi segédőr. Dr. Szádeczky Lajos, egyet. m. tanár. Széli Farkas, kir. táblai bíró. Szilágyi Sándor, egye­temi könyvtári igazgató. Gr. Sztáray Antal, főrendiházi fag. Dr. Torma Károly, egyetemi r. tanár. Dr. Torma Miklós, orsz. képviselő. Zsigmondy Gusztáv, kir. főmérnök. Zsilinszky Mihály, orsz. képviselő. II. Vidéken: Bunyitay Vincze, kanonok, Nagyvárad. Csorna József, Devecser.. Könyöky József, tanár, Pozsony. Némethy Lajos, Esztergom. Ormós Zsigmond, főispán, I emesvár. 1 églás Gábor, reáliskolai igazgató, Déva.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents