A Petőfi Társaság Lapja, 1877. január-június (1. kötet, 1-26. szám)

I. ÉVFOLYAM. i. SZÁM. BUDAPEST, 1877. JAN. 1. PETŐFITÁRSASÁG LAPJA. SZÉPIRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő : SZÁN A TAMÁS. Szerkesztő-társ : BALÁZS SÁNDOR. RENDES MUNKATÁRSAK ABONY1 LAJOS, ÁBRÁNYI Em/l, ifj. ÁBRÁNYI KORNÉL, BALOGH ZOLTÁN^ CSIKY GERGELY, ÉJSZAKI KÁROLY, ENDRŐDI SÁNDOR, ERÓDI BÉLA, GYÖRGY ALADÁR, GYŐRY VILMOS, HATALA PÉTER, JÓKAI MÓR, B. KAAS IVOR, KÁROLY GY. HUGÓ, KERTBENY KÁROLY, KOMÓCSY JÓZSEF, LÁSZLÓ MIHÁLY, LAUKA GUSZTÁV, MELTZL IjíüGÓ, NÉVY LÁSZLÓ, K. PAPP MIKLÓS, -BAULAY EDE, PULSZKY FERENC, SZÁSZ GERŐ, P. SZATHMÁRV KÁROLY, SZEMERE MIKLÓS^JSZIGLIGETI EDE, Gr. TELEKI GÉZA, TOLDY ISTVÁN, TORKOS LÁSZLÓ, TÓTH ENDRE, TORS KÁLMÁN, VADNAI KÁROLY, VAJDÁ JÁNOS, VÁMBÉRY ÁRMIN,/VÁRADY ANTAL, VÉRTESI ARNOLD és Gr. ZICHY GÉZA. Előfizetési árak: Egész évre ............................................10 frt. F élévre...........................................................5 frt. Évnegyedre...............................................2 frt 50 kr. E lőfizethetni minden könyvkereskedésben és a kiadó-hivatalban^iádor-1^^^14.), hová a lapot illető felszólamlások is küldendők. Szerkesztő 1 akása : Bástya-ytca 18. sz. BUDAPEST. WEISZMANN TESTVÉREK KIADÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents