A Petőfi Társaság Lapja, 1877. július-december (2. kötet, 1-23. szám)

1877-07-01 / 1. szám

r t I. ÉVFOLYAM. (II. FÉLÉV.) 1. SZÁM. A BUDAPEST, Í77. JULIUS x. PETŐFI-TÁRSASÁG LAPJA. SZÉPIRODALMI, MÜVÉSZF.TI ÉS TÁRSADALMI HÉT KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő : SZANA TAMÁS. Szerkesztő-társ : BALÁZS SÁNDOR. RENDES MUNKATÁRSAK: ABAFI LAJOS, ABONYI LAJOS, ÁBRÁNYI EMIL, ÁBRÁNYI KORNÉL, ifj. ÁBRÁNYI K'RNÉL, BALOGH ZOLTÁN, BARTÓK LAJOS, CSJKY GERGELY, ÉJSZAKI KÁROLY, ENDRŐDI SÁNDOR, ERŐDI BJLA, FEST IMRE, GYÖRGY ALADÁR, GYŐR V VILMOS, HATALA P„ HELFY IGNÁC, JÓKAI MÓR, B. KAAS IV3R, KÁROLY GY. HUGÓ, KERTBENY KÁROLY, KOMÓCSY JÓZSEF, E. KOVÁCS GYULA, LÁSZLÓ MIHÁLY, LUJKA GUSZTÁV, MELTZL HUGÓ, NÉVY LÁSZLÓ, NEUGEBAUER LÁSZLÓ, K. PAPP MIKLÓS, PAULAY EDE, JETŐFI ISTVÁN, PULSZKY FERENC, SZABADOS JÁNOS, SZÁSZ GERÓ, P. SZATHMÁRY KÁROLY, SZEMERE MIKLÓS, SZIGLIGETI EDE, Gr. TELEKI GÉZA, TOLDY ISTVÁN, TORKOS LÁSZLÓ, TÓTH ENDRE, TORS KÁLMÁN, VADNAI KÁROLY, VÁMBÉRY ÁRMIN, VÁRADY ANTAL, VÉRTESI ARNOLD és Gr. ZCHY GÉZA. Előfizetési árak : Egész évre ........................................10 frt F élévre . ........................................ 5 frt É vnegyedre........................................2 írt 5» kr. m inden könyvkereskedésben és a kiadó-hivatalban (nádor-utca 14.), hová a laiot illető felszólamlások is küldendők. Szerkesztő lakása: Bástya-utca 18. sz. BUDAPEST. W E I S Z M A N N TESTVÉREK KIADÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents