Szociológia 1987

1. szám - Tartalomjegyzék

SZOCIOLÓGIA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság tagjai: Angelusz Róbert szerkesztő, Béres Csaba, Bertalan László szerkesztő, Cseh-Szom- bathy László a szerkesztőbizottság elnöke, Hanák Katalin, Lengyel György, Papp Zsolt főszerkesztő, Szentpéteri István, Szirmai Viktória, Tahin Tamás, Tardos Róbert szerkesztő Szerkesztőségi titkár: Heleszta Éva A szerkesztőség címe: 1014 Budapest L, Úri u. 62. II. 58 Telefon: 160-160/541 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahi­vatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap­előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELÍR) 1900 Budapest V., József nádor tér 1., közvet­lenül vagy postautalványon, valamint átu­talással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizethető és pédányonként megvásárol­ható az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest, Alkotmány utca 21., tel.: 111-010) és az Akadémiai Kiadó Stúdium (1368 Budapest, Váci utca 22., tel.: 185-881)és Magisztér (1052 Budapest, Városház utca L, tel.: 382-440) könyvesboltjaiban. Előfizetési díj egy évre: 208,— Ft Egy szám ára: 52,— Ft Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkeres­kedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Pf. 149. TARTALOMJEGYZÉK 1987/1. Tanulmányok Kolosi Tamás: A státusinkonzisztencia mérése 1 Pokol Béla: Neoevolucionizmus és médium­elmélet 21 Szabó Máté: Adalékok a társadalmi mozgalmak kutatásához 43 Kovách Imre—Róbert Péter—Rudas Tamás: Közelebb a mobilitás valódi dimenzióihoz 79 Szabó Ildikó: Értékválság vagy értékváltás? 101 Bíró Dávid: Egy új szempont a családi munka- megosztás vizsgálatához az időmérlegvizsgála­tok tükrében 129 Szociológiai örökségünk Hernádi Miklós: A 30-as évek szociográfiájá­nak elfeledett alakja 141 Szociográfia — esettanulmányok Elek Sándor: Gazdálkodási hagyományok és mezőgazdasági kistermelés a csesztregi körzet­ben 163 Szurkos Mária: A munkaszervezési módszer bevezetése és átalakulása 175 T ájékozódás A kontextuális elemzésről. 111. rész. összeállítot­ta: Bertalan László 189 Könyvek Görgényi Ferenc: Tulajdon és politika (Kávássy Sándor) 205

Next

/
Thumbnails
Contents