Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 35. (1911)

1911 / 1. füzet

Oldal' Tartalom; Oldal 1. Dr. Kosutány Tamás: A cukorgyártás jelentősége. Mire kell ügyelni a cukorgyár felállítása előtt ......................................................1 2 . Lukács Béla: Tesla-féle szapora váltakozású és nagy feszültségű áramok.............................•.....................................................................12 3 . B ere ez Ottilia: Temesvár időjárása az 1910. évben.........................26 4 . Jegyzőkönyv a Délmagyarországi Természettudományi Társulatnak 1911. évi február 26-án a vármegyeház nagytermében tartott XXXVII. évi rendes közgyűléséről........................................................44 5„ Berecz Ottilia: Időjárási jelentések........................................................66 6. Társulati ügyek ........................................................................................70 7 . A választmány ülései......................... 71 8 . A társulat tagjai az 1911. év elején........................................................74 Délmagyarországi Természettudományi Társulat. A társulat 1874. évben alakult általában a természettudományok minden ágának művelése és terjesztése, különösén pedig Délmagyarország természeti viszonyainak kutatása czéljából. E végből természetrajzi szakmúzeumot és könyvtárt létesített, szakszerű és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnegyedes folyóiratot kiadja. Társulati tag minden művelt egyén lehet, még pedig alapító, ha egyszersmindenkorra 200 koronát fizet a társ. pénztárba és rendes, ha az évi 8 koronányi tagdíj fizetésére magát 3 évre kötelezi. A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesítése alól föl nem menti. A kilépés csakis Írásbeli bejelentés alapján történhetik s a ki ezt nem teszi, újabb 3 évre kötelezettséget vállal. A társulat tisztikara. Elnök: Joanovich Sándor, Temesvármegye és Temesvár szab. kir. város főispánja. Alelnökök: dr. Laky Mátyás, állami főreáliskolai igazgató és dr. Bechnitz Sándor, Temes vármegye tiszti főorvosa. Főtitkár: dr. Steiner Simon, áll. főreáliskolai tanár. Pénztárnok: Radó Simon, áll. főreáliskolai tanár. Muzeumőr: Lintia Dénes, kir. tanfelügyelőségi tollnok. Ügyész: Kisfaludy Kálmán, ügyvéd. A társulat kebelében fennálló orvos-gyógyszerészeti szakosztály tiszti­kara az 1910. évben. Tiszteletbeli elnök: dr. Tauffer Jenő’, városi tiszti főorvos. Elnök: dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos. Alelnök: dr. Bechnitz Sándor, Temes vármegye tiszti főorvosa. Titkár: dr. Pór Dezső'. A társulati nyilvános vegyvizsgáló állomás vezetője: Gerd Vilmos, áll. főreáliskolai tanár.

Next

/
Thumbnails
Contents