Turán. A Turáni Társaság folyóirata 17. (1934)

1934 / 1-4. szám

Ajándék újonnan belépő tagjainknak A Turáni Társaság a belépő új tagoknak kedvezményül ingyen osztja ki az alábbi kiadványokat: 1. Szentgály: Szibéria és az ottani viszonyok (számos képpel). 2. Horváth: A modern Kelet. 3. Paikert: A turáni eszme. 4. Isirkoff: Bulgária (50 műmelléklettel). A «TURAN“ XVII. (1934). évfolyamának tartalma: Paikert Alajos : Ázsia ébredése ................................1—14 C holnoky Jenő : Japán és Európa............................14—23 Bán Aladár : A finn és a magyar nemzet rokonságának tudata . . . . ,................................ 23—28 K isfaludy János : Hajnal és Alkony (Költemény) . . 28—29 Móricz Péter : A külföldön élő tatárok . . . , . 29—35 Jeney Endre : A vércsopórtvizsgálat eredményei a turáni népeknél.................................................. 36—43 K ISEBB KÖZLEMÉNYEK Dr. Gaskó Dezső : Észtország tengeri- és gyógy­fürdői. — B. A.: A finn-ugor kultúrbizottság ülése Budapesten. — Bán A. : Laidoner, az észtek sza­badsághőse ............................................................ . 44—50 Iro dalom . . ,............................................................51—53 Hírek .......................................................................... . 54—64 Tá rsasági ügyek .... ■ . ■_...........................65—68 Fe lkérjük t. tagtársainkat, hogy hátralékos tagdíjaikat mielőbb beküldeni szíveskedjenek, hogy emiatt a Társaság működésében fenn­akadás ne történjék.

Next

/
Thumbnails
Contents