Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 8. (1907)

1907 / 1. szám

yj URÁNIA ■ > NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET» KÖZLÖNYE MOLNÁR VIKTOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 1907. JANUÁR -----—-— M EGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL. = SZERKESZTŐSÉG: VII, IZSÓ-UTCZA 4. SZ, HOVA A LAPBA SZÁNT KÖZLE­MÉNYEK ÉS A FOLYÓIRATOK CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK.-------------------------TARTALOM: ---------------------------­E gy ezredéves évforduló. Pruzsinszky Pál. 1.1. — A kathodsugarak. Lenard Fülöp. 3.1. — A színes fényképezés haladásáról. Dr. Zemplén Győző. 13. 1. — A szepességi csipke. Divald Kornél. 15. 1. — Haeckel és Chwolson. Dr. Papp Dezső. 19. 1. — A fénysugarak nyomásának befolyása az égi testek mozgására. Jánosy Imre. 25. 1. — Nemzeti jközmüvelt- ségünk fejlesztése. S 28. 1. — Bánk Bán szépségei. Rakodczay Pál. 29. 1. — Színházi levél. —ly. 41. 1. — Krónika. 43. 1. — Hasznos tudnivalók. 45. 1. — Könyvszemle. 46. 1. FIGYELMEZTETÉS. Felhívjuk olvasóink figyelmét a jelen szám utolsó oldalán foglalt Kérelem és Reclamatio ez. közleményeinkre. Egyes szám ára 80 fillér. (A júniusié 1 korona.) A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik. BUDAPEST, 1907. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents