A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 14. KÖTET (1954)

14. kötet / 1-3. szám - VERŐ JÓZSEF: A Műszaki Tudományok Osztályának az új kormányprogrammal összefüggő feladatai: Osztályelnöki megnyitó

A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK AZ ÚJ KORMÁNYPROGRAMMAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAI OSZTÁLYELNÖKI MEGNYITÓ VERŐ JÓZSEF akadémikus A Magyar Dolgozók Pártjának néhány hete tartott III. Kongresszusa részletesen és a szocialista építés egész területén meghatározta a következő években megvalósítandó feladatokat, ennek érdekében országunk minden erő­forrását latba kell vetnünk, köztük a tudomány eszközeivel és eredményeivel való segítés lehetőségeit is. Erőinket a legcélszerűbben kell felhasználnunk, hogy gyorsan és sikeresen valósíthassuk meg az új kormányprogramnak már az elmúlt év derekán kitűzött céljait : a népgazdasági tervezésben elkövetett és felismert hibák kijavítását, mezőgazdaságunk eddigi elmaradottságának fel­számolását és ezen az úton az egész dolgozó nép jólétének és kultúrájának szaka­datlan, egyre gyorsabb fokozását. A Kongresszus teendőinket minden téren meghatározta és az országépítés módszereit illetően elvi útmutatást is adott. De a Kongresszus óta eltelt rövid idő nem lehetett elég arra, hogy a határozatokból az Akadémia, illetve a Mű­szaki Tudományok Osztálya a maga különleges feladatait részletesen megálla­pítsa és ma már ennek megfelelő programmal lépjünk a nagygyűlés elé. Munka­tervünk felülvizsgálása és a kongresszusi határozatok szellemében való átdolgo­zása olyan feladat, amelyet az osztály tagjainak és bizottságainak együttműkö­désével még ez után, de sürgősen kell elvégeznünk. Ezért most elsősorban annak ismertetésére szorítkoztam, hogy osztályunk mit tett eddig az új kormány­program megvalósítása érdekében. Azt hiszem, hogy ezirányú kezdeménye­zésünk jó kiindidópontja és elég biztos bázisa lehet egész további munkánknak. Részletesen kívánok foglalkozni a magunk munkájában elkövetett hibák tanulságaival is. Ezeknek a hibáknak sokszor elég mélyre nyúló gyökereit is iparkodom felszínre hozni, hogy osztályunk az ország építő munkájában minél hatásosabban működhessék közre, hogy a tudomány segítsége minél ered­ményesebben érvényesülhessen. De kötelességemnek érzem azt is, hogy rámu­tassak azokra a feltételekre, amelyek teljesítése nélkül a szükséges tudományos eredményeket előteremteni nem lehet, valamint azokra a határokra, amelyeken túl a tudomány a termelő munkát már nem tudja segíteni. Evvel arra célzok, hogy a gazdaságos termelésnek olyan feltételei is vannak, melyeknek teljesítése nem a tudomány feladata. 1 VI. Oeztályköilemény XIV/1—3

Next

/
Thumbnails
Contents