Magyar Családtörténeti Szemle 1936.

2. szám - Baán Kálmán: Bulyi Jékey Ferencz nagyszőllősi királyi harmincados

K^G r> Bulyi Jékey Ferencz nagyszőllősi királyi harmincados A 17-ik századi magyar történelemből a rendkívüli férfiak egész seregét ismerjük. Ez a kor különösen gazdag kimagasló egyé­niségekben, katonák, papok, tudósok, államférfiak és költők hőstet­tei, alkotásai és eszméi, mint fényes csillagok tündökölnek történel­münkben. A nemzet életében sorsfordító, kimagasló szerepet vivő szemé­lyek élettörténetét, származását, többé kevésbé feldolgozta már a történettudomány. Ámde a kor őszinte és hű megvilágítását csak úgy érhetjük el, ha nem csupán az élen járó, országos szereplésű egyének élettörténetével foglalkozunk, de megrajzoljuk az idők vál­tozásában és háborúk zivataraiban is, nemzete és királya mellett hűen kitartó tisztviselő és birtokos középnemes életét ós életkörül­ményeit. Jékey Ferenc származásáról és életéről fennmaradt adatokból megrajzolt kép, része annak a tükörnek, amelyben egy társadalmi osztály élete visszatükröződik az évszázadok távolából. A Jékey család eredete messzire nyúlik vissza a magyar tör­ténelemben, már a 13-ik század második felében feltűnnek a Szabolcs megyei Jékén a család ősei. A Jékey-ek és az ugyancsak Szabolcs megyei ősi eredetű Bulyiak, 16-ik századbeli összeolvadásából, mi­dőn Jékey Zsófiát (utolsó sarját a Jékey-eknek) Bulyi Zsigmond veszi feleségül, származott a Bulyi Jékey család. Kisvárdához közel, Jékén feküdt a család törzsbirtoka és itt állottak az ősi Jékey kú­riák, amelyek egyikének létezésére már 1433-ban találunk adatokat. Itt, az ősi birtokon élt Jékei Buly Zsigmond és felesége Both Kata­lin a 17-ik század elején s itt születtek gyermekeik is. Két fiúgyer­mek, Ferenc és András és két leány, Erzsébet és Katalin. A gyermekek korán elveszítették szüleiket, mert atyjuk Zsig­mond 1632-ben, anyjuk 1638-ban már néhainak mondva említettnek. Ekkor még Ferenc és András igen fiatalok, serdülő ifjak voltak. Atyjuk halála után a fiúk egészen fiatalon, mint Jékey Fe renc egyik levelében írja „kora gyermekségüktől" a szepesi kamará­hoz kerültek. Jékey Ferenc fiatalabb korában eleinte, mint gyakorló, diák, működött a kamaránál, hol csakhamar megkedveltetvén magát kü­lönösen Batthai Mosdóssy Imre főhivatalnok vette pártfogása alá. 1

Next

/
Thumbnails
Contents