Magyar Grafika, 1964 (8. évfolyam, 1-6. szám)

1964 / 1. szám

MAGYAR GRAFIKA A PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET, MINT A MŰSZAKI ÉS A TERMÉSZET­TUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE TAGEGYESÜLETÉNEK, ÉS A NYOMDA-, A PAPÍRIPAR ÉS A SAJTÓ DOLGOZÓI SZAKSZERVEZETÉNEK SZAKMAI FOLYÓIRATA Budapest, 1964. VIII. évfolyam, /. s%áni TARTALOM X Kovács Rezső: Kapacitás és munka­időkihasználás számbavétele és elem­zése a nyomdaiparban 3 Kőhalmi Kálmán: Az önköltségcsökkentés forrás-ana­lízise a nyomdaiparban 7 Hajdú Gyula: A modern újságszedés technológiája 15 A Diatype fényszedőkészülék 17 Blaskó Nándor és Losonczi Nándor lipcsei vizsgamunkái 23 A Tschichold-tipográfia forradalmi időszaka 26 Párezer Ferenc: „A világ legszebb könyvei” kiállítás Lipcsében 31 Az „Évkönyv” fedélpályázatáról 33 Szántó Tibor: A modern betű- és könyvművészet nemzetközi múzeuma 38 Budai Tamás és Vértes Jenő: A könyvtipográfia problémái 44 Janes Ferenc: Nyomdaipari Újítási Kiállítás 48 A sorkizárás technikája a könyv­szedésben 49 Magasnyomóformák egyengetésének meggyorsítása 31 Tipikus papírhibák okozta nyomási zavarok elhárítása 53 A papír és a festék kölcsönhatásának vizsgálatával biztosíthatjuk a nyomás eredményességét 56 A nyomdafestékgyártás történetéből 5 8 W. E. Kohlmeyer: Lakkozás, kalanderczés, fényfóliázás 60 Földes György: Kötésborítók készítése ofszetnyomással 62 A tekercs-ofszetnyomás fejlődése 64 Pretsch Ernő: Galván problémák 66 Vietorisz Géza: Mit tanítanak egyetemeinken nyomdáinkról és a nyomdai munkásokról? 70 V. G.: A „Szép Mesterségéről Szakmai hírek A fcdélterv Szántó Tibor munkája COflE P>KAH H E 1 P. Kobüh: yqeT npoH3BOAH- TejibHOCTH h paöoqero Bpe- MeiiH b nojiHrpacJjHqecKHft npo­MblUIJieH HOCTH 3 K. KaxajibMH: AHajiH3 CHHJKGHHH CeÖeCTOHMOCTH B noJinrpatJxHMecKoft npOMbllIIJieH HOCTH 7 /Jt». Xaiúny: TexncuiorHii coBpe- MeHHoro ra3eTHoro Haóopa 15 «JÚHaTuns», hobbim annapaT a-nh cjxyrorpacJxHHGCKoro Haóopa 17 JIeHnu,HrcKHe HcnbiTaTCJibHbic paőoTbi 23 PeBOJiiou,HOHHbili nepHOA TimorpaíjxHHecKoft AenTGJibHOCTH HnxoJibAa 26 O. napu,ep: BbicTaBKa «CaMbie KpacHBbie KHHrn MHpa» b Jleflnu,Hre 33 T. CanTo: HuTepHapnonajibUbiH My3eö coBpeMennoro mpHtJrra h KHH>KIIOrO HCKyCCTBa 38 T. By^aH h Pl. BcpTcm: ripOÖJieMbl O^OpMJlGHHH KM HTH 44 £Ihh: BbicTaBKa noJiurpacjDHqecKHX hobiiicctb 48 TeXHHKa BblKJIIOMKH CTpOKIl KHH>KHOrO naóopa 49 YcKOpenHe npunpaBKH <J)opM b BbicoKoíí neqaTH 51 yCTpaHGHne HenoJiaAOK npw nenaTH, npHMHiieHHbix AetJjeKTOB őyMaru 53 O B3aHMOAeftcTBHH öyMaru H KpaCKH 36 H3 HCTOpHH npOH3BOACTBa KpaCOK 38 B. 3. KoJiMeflep: JlaKHpoBaHite, na JianAP apoBan ne, H3roTOBjieHHe cbgtoboh (JíOJibrH 60 JXb. OajTbAeiu: F1poh3boactbo KiiHÄFibix oójio>kgk c npiiMene- hHeM ocJ)ceTHOH neaaTH 62 Pa3BHTHe pojieBoft ocjxceTHoit nenaTH 64 3. npem npoő^ieMbi rajibBaHH3au,Hii 66 r. Bhstophc: Bonpoci.i noJin­rpacjjHMecKofi npoMbiuiJieHHOCTH b HauiHx yHHBepcHTeTax 70 r. B.: O narneM «ÓJiaropoAnoM MacTepcTBe» 3apy6e>KHbie TexHHHecKHe HOBOCTH 04>opMJieHHe oójio>kkh: T. CanTo INHALT i R. Kovács: Kapazität- und Arbeitszeit-Ausnutzung in der graphischen Industrie 3 K. Kőhalmi: Analyse der Quellen der Selbstkostenverminderung in der graphischen Industrie 7 Gy. Hajdú: Die Technologie des neuzeitlichen Zeitungssatzes 15 „Diatype” Lichtsetzapparat 17 Die Leipziger Prüfungsarbeiten von N. Blaskó und N. Losonczi 23 Die revolutionäre Epoche in der Typographie Tschicholds 26 F. Párezer: Die Ausstellung „Die schönsten Bücher der Welt” in Leipzig 31 Uber den Buchdeckel-Wettbewerb des Jahrbuches 33 T. Szántó: Das internationale Museum für zeitgemässe Schrift- und Buchkunst 38 T. Budai und J. Vértes: Probleme der Buchtypographie 44 F. Janes: Neuerungsausstellung für die graphische Industrie 48 Die Technik des Zeilenausschlusses im Werksatz 49 Beschleunigung der Zurichtung von Hochdruckformen 5 X Behebung der durch typische Papier- fehler verursachten Störungen beim Druck 3 3 Durch Prüfung der Wechselwirkung' von Papier und Farbe kann der Druckerfolg gewährleistet werden 56 Aus der Geschichte der Farbenherstellung 58 W. E. Kohlmeyer: Lackierung, Kalandrierung und Lichtfoliieren 60 Gy. Földes: Buchumschlag-Herstcl- lung duich Offsetdruck 62 Die Entwicklung des Offset-Rotationsdruckes 64 E. Pretsch: Probleme der Galvano­technik 66 G. Vietorisz: Universitätsvorträge über unsere Druckereien und die graphischen Arbeiter 70 G. V.: Über die „Schwarze Kunst” Technische Nachrichten aus aller Welt Umschlagcntwurf: T. Szántó Felelős szerkesztő: Lengyel Lajos — Szerkesztő: Szántó Tibor, Monori István — A szerkesztő bizottság tagjai: Erdélyi János, Földes György, Haiman György, Lovász Kálmán, Miseje Tivadar, Pretsch Ernő, Stáhl Endre, Székely Artúr, Terényi László — Felelős kiadó: Solt Sándor — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest A., József nádor tér i. Telefon: 180-850) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: félévre 18,— Ft, egész évre 36,— Ft, egyes szám ára: 6,— Ft. Csekkszámlaszám: egyéni 61 232, közületi 61 066 vagy átutalás az MNB 08. sz. folyószámlájára — Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. Telefon: 121-748, 113-250 — Kiadóhivatal: Műszaki Könyvkiadó, Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 22. Telefon: 1x3-430 — Kiadóhivatal MNB számla: 25678.191-47 — Készült 1250 példányban a Kossuth Nyomdában (Budapest V., Alkotmány utca 3.) — Felszólamlások: Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest V., József nádor tér i,I. emelet- Telefon: 180-850. — A folyóirat külföldre előfizethető: „Kultúra” Budapest 62, P. O. B. 149. — Index: 25337

Next

/
Thumbnails
Contents