Magyar Hirlap, 1931. szeptember (41. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-01 / 197. szám

Merényletet tervezlek Bécsben az átutazó magyar nép­szövetségi delegátusok ellen A terv részleteire Budapestről hívták Sei a bécsi rend­őrség figyelmét — Budai Kálmán, a bécsi követség két év előtti merénylőié akarta megtámadni a magyar delegátusokat — Budai azt állítja, hogy Svájcban akarta tettét végrehajtani A POLGÁR REGGELEI Írta: FENYŐ MIKSA A polgár minden reggel meglepetésre (ébred. Kezdődött két hónap előtt azzal, hogy egy reggel, mikor ezt a legkevésbé várta, a bankmoratóriumról szóló ren­deletet kapta a tejéhez. Polgárunk efölött való meglepetését alig dörzsölte ki sze­méből, már a rendeletek szakadatlan sorával ízesítették reggeli kávéját s azóta így megy nap-nap utám Mire nagy- nehezen megérti, hogy ezentúl termelése, üzletvitele számára devizák nem állanak rendelkezésére va^y csak annyiban, amennyiben ez,t a jegybank megadni jónak látja, már törheti fejét azon a problémáéi, hogy hitelbe ezentúl kül­földre nem adhat el, hitelt külföldön igénybe nem vehet s mikor polgári eszé- yel kezdi magának megmagyarázni — mert mások bizony nem magyarázzák tneg neki — ezeknek az intézkedések­nek bölcs intencióit, már hull reá az új problémák zuhataga: aranypengőről, belföldi pengőről s minden egyébről, melyekkel, ha nem is egészen mai habi­tusukban, mintha nyolc-kilenc esztendő fclőtt már találkozott volna. De nehogy a polgár egy pillanatig is abban a hiszemben legyen, hogy itt csupán va­lutapolitikai problémák akadémikus el­rendezéséről van szó, a reggeli rendele­tek egyéb meglepetésekről is gondos­kodnak. Megtudja ezekből — vagy ha még nem tudta, holnap meg fogja tudni , hogy az állami tisztviselők fizetését le­szállítják, hogy a magántisztviselők ke­reseti adóját fölemelik, hogy a cukor és petróleum fogyasztási adóját felszökte- íik, a házosztálvadót emelik s a forgalmi adó két százaléka helyett ezentúl három százalékot szednek. Mindezt a polgár rendeletekből tudja meg s minthogy nulla dies sine linea, elvész számába a nap, melyen a kormányzat valami ha­sonló intézkedéssel meg nem lepi. Előzőén a polgárt arról, hogy ezekre az intézkedésekre szükség van s éppen ezekre van szükség és éppen ilyen mér­tékben, senki sem informálta, nem is tudott ezekről semmit, aminthogy nem is tudhatott, mert hiszen a parlament hetek óta rendelkezési állományban van, a harminchármas bizottság pedig halálos hallgatásra kötelezve. Persze azért száj­ról szájra való suttogásokban nincs hiány: az állami deficit — mondják — ötvenhárom millió pengő, de némely beavatottak szerint százötvenhárom millió; az állampénztár rövidlejáratú tartozásai — amit diszkrétül, becsületszó­kötelezettséggel adnak tovább — né- hányszáz millió, aztán állami garanciák is vannak... szóval parlamentet pótló intézményekben nincs is hiány, de persze bizonyosat senki nem tud, meg­bízható számvetést senki nem látott és senki az alapnak szilárdságát meg nem vizsgálhatja, melyen az új kormány egy új állampénzügyi politika állványzatát megkonstruálni készül. Arról nem is szólva, hogy egy új állampénzügyi po­litika állványzatáról még csak hall vala­mit az ember suttogásokból, de hogy lesz-e és milyen lesz a gazdaságpolitika, mely nélkül ez az állványzat üresen mered a levegőbe, arról eddig semmit sem sikerült megtudnunk. A felhatalmazási törvény a parla­mentet egyszerűén félretolta. Brüning példájára hivatkoztak, akinek kezébe a centrum és a szociáldemokrata párt tette le ezt a kivételes hatalmat s meg­feledkeztek arról, hogy a német kancel­lár; aki nemcsak a hozzáhúzó pártok­Bécsből jelentik: A rendőrség hétfőn le­tartóztatta dr Budai Kálmán magyar alatt­valót, aki 1929 szeptember 7-én a bécsi magyar követség palotájában Ziegler Vil­mos sajtóaltasét megtámadta és revolver­lövésekkel súlyosan megsebesítette. Budait akkor hathavi súlyos börtönre ítélték és kiutasították. Budai napok óta bejelentés nélkül, Bender Károly néven Bécsben, a harmadik kerületben tartózkodott. Azzal fenyegetődzött, hogy a népszö­vetségbe kiküldött magyar delegációt, amely holnap utazik ót Ausztrián, valamiképpen megtámadja. Amikor ezek a kijelentései ismeretessé vál­tak, a rendőrség keresésére indult és hét­főn este sikerült letartóztatnia. Revolvert és ehhez tartozó lőszert talál­tak nála, amit lefoglaltak. Budai elmon­dotta, hogy holnap Svájcba akart utazni, hogy a magyar delegáció bizonyos tagjait örök emlékben részesítse. Budai kihallgatása még folyamatban van. A Neues Wiener Extrablatt a merénylet- tervről a következő részleteket közli: A bécsi rendőrség értesítést kapott a bu­dapesti főügyészségtől, hogy budapesti körök az utóbbi napokban nak, de ma már az egész világnak meg­ítélése szerint nagy erkölcsi értéket reprezentál, de akit az erkölcsi értéken felül már eljövetelekor egy kiváló tehet­ség nimbusza övezett (g úgy látjuk: joggal), két diktatúrás párttal állt szem­ben, akikről nyilvánvaló volt, hogy a német helyzet nehézségeit a parlamen­tarizmus megbuktatására fogják fel­használni. De hát melyik az az ellen­zéki párt nálunk, a szocialistákat is beleértve, mellyel szemben a kormány­zat ezt az aggályt táplálhatná? Nem szólva az ellenzéki pártok számbeli gyengeségéről, megállapíthatjuk, hogy mindenik a legtisztább parlamentariz­mus alapján áll s a leghevesebben uta­sítana el minden kísérletet, mely az or­szág ügyeit — a parlamentarizmus el­nyomásával próbálná intézni. Még azt meg tudjuk érteni, hogy a kormány felhatalmazás alapján, tehát parlamenti vita, parlamenti felelősség nélkül ren­delkezett a moratórium, a devizakorlá­tozások s ezekkel összekapcsolódó ügyekben s nem visz a parlament elé olyan intézkedéseket, melyeknek hatá­lyosságát egy parlamenti vita már előre' illuzóriussá tenné. De nem tudjuk meg-1 érteni, hogy a költségvetés átformálásá-1 uak, a fizetésleszállításoknak* az adá-l oly értelmű figyelmeztetést kaptak, hogy a magyar népszövetségi delegáció ellen merényletet terveznek. A magyar delegáció kedden reggel indul el Budapestről gróf Appongi Albert vezetésé­vel és Bécscn át utazik Genfbe. A merény­letet Bécsben akarják elkövetni, még pedig a bécsi keleti pályauduaion. A bécsi és a budapesti rendőrség a bizalmas figyelmez­tetés alapján erélyes nyomozást indított, aminek eredménye az a megállapítás lett, hogy a merénylettervek szerzője dr Budai Kálmán, aki egyizben már elkövetett ha­sonló merényletet a bécsi magyar követsé­gen. Akkoriban Ziegler követségi sajtó­attasét sebesílette meg súlyosan. Ez még 1929 szeptemberében történt. Dr Budai Kálmán maga közölte az Illetékes budapesti körökkel a merénylettervet és saját magát Is megnevezte. Ziegler sajtóattasé tegnapelőtt ajánlott levelet kapott, amelyben őt Is tájékoztatták a magyar népszövetségi delegáció ellen tervezett merényletről. Miután különböző gyanúokok amellett szó­lották, hogy dr Budai Bécsben tartózkodik, amit egyébként az a bejelentése is megerő­sített, hogy a merényletet a bécsi keleti pályaudvaron akarja végrehajtani, a bécsi emeléseknek, a minisztériumok átszer­vezésének ügye miért ne kerüljön a par­lament elé, miért vonassák el a fórum elől, melyet éppen az életbevágó problé­mák megvitatására küldött fel a vá­lasztópolgárság. Hogyan képzelhető el, hogy a parlament, ez a legfontosabb orgánuma az alkotmányosságnak, leg­igazibb kifejezési formája a nemzeti életnek, éppen a legéletbevágóbb nem­zeti problémáknak megoldásánál áll félrel Hogyan higyje a nemzet, hogy a parlament nélkül a nép sorsa felett nem döntenek, hogyan higyjen a parlament elhivatottságában, ha azt látja, hogy egész néprétegek egzisztenciáját súlyo­san érintő intézkedések parlamenten kívül jönnek létre. Máris azt beszélik — több helyről hallottam e megállapí­tást: hogy a parlament ezt a kikapcso­lását a nemzet sorsának intézéséből nemcsak tűri, hanem jól tűri, úgy vala­hogy fogván fel a dolgot, hogy ilymód a kormányzat in' zkedéseivel szemben való felelőssége .s kisebb, amire egyéb­ként Rassay Károly utalt legutóbbi magisztrális beszédében. Talán jó ez alibibizonyítéknak hiszékeny tömegek előtt, ahol a parlament tagjai majd az adóemelések szükségtelenségét fogják bizonyítani de magának a parlamenta­rendőrség széleskörű nyomozást indítotf, amelyet siker koronázott. A hétfői nap folyat mán sikerült elfogni dr Budai Kálmánt, aki a III. kerületi Erdbergerstrasse-ban lakott, Bender Károly álnév alatt. Élesen töltött revolvert találtak nála. Különböző más jelekt bői is arra következtetnek, hogy Budai 8 keddre virradó éjszaka el akart távozni lakát sáról. Budait már átadták a tartományi törvényszéknek, ahol beismerte, hogy valóban merényletet akart elkövetni ■ magyar népszövetségi delegáció ellen. . Azt viszont tagadja, hogy ezt a merényletét már kedden délelőtt akarta elkövetni, a mat gyár delegáció bécsi átutazása alkalmából^ Dr Budai Kálmán 1890-ben született Bút pesten. Pécsett ügyvédeskedett, majd á Dunántúli Déli Újság kiadója volt. Amikor) ez a lap megszűnt, dr Budai más lapok munkatársa lett és sajtó útján elkövetett különböző büntetendő cselekményekért és rágalmazásért pénzbírságra és szabadságt vesztésre ítélték. Budai különböző szélsőt séges mozgalmakban is tevékeny részt vett és neve sűrűn szerepelt a jobboldali mozt galmakról szóló beszámolókban. Bűnügyeit ben az ítéletek 1927 decemberében váltak jogerőssé, Budai ekkor elhagyta Magyart országot, hogy megmeneküljön a szabadt ségvesztés-büntetés kitöltése elől, y rizmus gondolatának’ végtelenül árt 8 visszasüllyeszti annak az időnek gont dolatvilágába, amikor a francia páriát ment első elnöke, Jean de la Vaqueriei azt mondotta az orleánsi hercegnek: a parlament azért van, hogy igazságot tét gyen a népnek; a pénzügyek, a háborús ügyek, a belső kormányzás dolga nem tartozik hatáskörébe. Lehet-e pálinkával misézni? -— kérdezte a pópa a teológiáról hazaérkezett fiát. Az ifjú teológus egy csomó egyházi íróra hivatkozva bizonyítja be, hogy nem lehet. „No látod, hogy lehet —* feleli a pópa —, mert én már miséztem is.“ Elképzelhető-e Magyarországon kormányzás parlament nélkül? Úgy látszik, igen, mert hiszen anélkül kort mányoznak s joggal kérdezzük: vájjon nem kell-e attól tartanunk, hogy nat gyón is rájönnek a parlamentnélküli kormányzás ízére, ha a nemzeti krízis a napjaiban nélküle csinálódnak a dőlt gok? Holott nyilvánvaló, hogy páriát ment nélkül nincs megoldás, mert csakis az egész parlament felelősségén* az együttes felelősségen felépülő nemi zeti összefogáson bazírozódhat az az ált dozatos politika, mely megpróbáltatás sokon keresztül viszi az országot egy különb konszolidáció felé. /I V i Mas Báró Sc^őnfcef^r Pőgg kalandos étete P 1.80 vászonkötésben .jwiiipíiiiil'iiil _ fflSSK!!í!!SITOB!H8 mmnni A h. g. wells .. MAGYAR HÍRLAP Kr BMIsworltiy 'fO! 11 lg J)g| I® |fV ‘“«í™* a kannibálok közöd Bili |ij iÜ .Ul Ilii nc™r..w.i a MAGYAR HÍRLAP fi B ff fi SS B M WijSMT ’ÉvÉlk PENGŐ | PENGŐ szeptemberi könyvkedvezménye tMiUliiiSS ílaS# *

Next

/
Thumbnails
Contents