Magyar Hirlap, 1932. december (42. évfolyam, 271-295. szám)

1932-12-01 / 271. szám

Tüntetők izgalmas rohama Kolozsvárt a magyar útlevél­kirendeltség épülete ellen Kolozsvár uccáin is többször megújuló tüntetés volt a magyarok ellen - Véresre vertek egy magyar lapszerkesztőt A magyar kormány a iegerélyese&ben tiltakozik és elégtételt követel X magyar közvélemény osztatlan jegésze fájdalmas megütközéssel és jo­gos felháborodással veszi hírül a kolozs­vári eseményeket. Ha valakinek, akkor Magyarország­nak szabad és lehet teljes joggal óvást iemelnie. Mert területben és lakosság szerint egy országot sem sújtottak olyan katasztrofálisan, mint bennünket. Hús volt a húsunkból, lélek a lelkűnkből Sok olyan város, sok olyan vidék, amely a szomszédos államok impériuma alá került. Ha valahol, akkor nálunk lett volna lélektanilag és emberileg érthető, ha az ucca, ha a fiatalság nem óvja jneg mindig nyugodt és higgadt maga­tartását. De tizenkét év alatt egyszer sem került sor nálunk támadó tünteté­sekre, egyetlen szomszéd állam ellen sem. Nem hozhatnak fel ellenünk egyet­len incidenst, egy kellemetlen — epizó­dot sem. Ilyen támadások mindig csak a határon túl történtek. Holott azok­nak, akik váratlanul sokat nyertek Trianon által, mégis csak könnyebb le­hetne a kilengéseket lefékezni, mint nekünk, akiket minden történeti mér­ték szerint szinte páratlan csapások iéítek. Nem akarunk kemény szavakat hasz­nálni. Nem beszélünk a felelősség kér­déséről addig, amíg nem tisztázódik tel­jesen és hitelesen a tényállás. Ma is az atmoszféra javítása, a feszültség csök­kentése lebeg előttünk. Nem pedig új feszültségek kiélezése. De éppen a jobb atmoszféra érdekében kell leszögez­nünk: a legteljesebb elégtétel sem hasz­nál annyit, mint amennyit árthat egy ilyen súlyos támadás. Még akkor is, ha utóbb tisztára egyéni akciónak bizo­nyulna. Elvégre vannak preventív mód­szerek és a megelőzés eszközeinek al­kalmazása soha nem szükségesebb, mint akkor, ha jogosult és természetes nemzeti érzékenységeket érhet sérelem. A magyar lélek be nem hegedt sebei dacára a szomszédos államok felé a béke politikáját, a béke módszerét hir­dette az új magyar miniszterelnök, akármennyire nacionalista is: és erre a gesztusra joggal más feleletet várha­tott volna Magyarország, mint ezt az indokolatlan és brutális támadást. A magyar kormány egyébként a bu­karesti magyar'követség útján erélyes tiltakozását jelentette be a román kor­mánynál és a történtekért megfelelő elégtételt követelt. Az egész magyar közvélemény egysé­gesen áll a magyar kormány tiltakozása és elégtételkövetelése mögött. A vad tüntetés azzal kezdődött, hogy a román diákság az esti órákban az anlirevi- zionista gyűlés rendezőségének vezetésével fáklyás felvonulást rendezett Hosszú és Iván görögkeleti püspökök tiszteletére Hosszú Vazul püspök a Monostori úton lakik és amikor a tömeg a belvárosból jö­vet levonult a Monostori útra zenekarok kí­séretében, elhaladt a magyar konzulátus • előtt is. A román diákság a konzulátus elé érve, zajos tüntetésbe kezdett. A menet Később a Főtéren megismétlődtek a magyar- ellenes tüntetések. Itt tartotta az első anti­revizionista népgyűlést a rendezőbizottság. Több beszéd hangzott el. Felszólalt többek között Hatzicgan volt miniszter, Catumeanu egyetemi tanár, Grigorescu volt miniszter s még mások, akik a román nemzeti ünnep és az antirevizionista mozgalom jelentőségét hangoztatták. A népgyűlés résztvevői később kisebb csoportokra szakadozva, szétmentek a város uccáiba és mindenütt tüntettek a magyarok ellen. Az egyik csoport behatolt a New York-kávé- házba és kikergette a magyar vendégeket. Dr Gara Ernő magyar lapszerkesztőt, az megtorpant és a magyarok ellen tüntető tömeg egyre nőtt. Egyszerre csak kövek kezdtek röpdösni a konzulátus felé és több ablaküveg csö­römpölve hullott az uccára. A konzulátus földszinti ' ablakait egytől egyig beverték. A földszinten a konzulátus tisztviselőinek lakása van. A betört ablako­kon keresztül égő fáklyákat dobállak az épületbe és hajszálon múlott, hogy nem tá* madt nagyobb tűzvész. Az egyik fáklya meg-* gyújtotta az ablakfüggönyt, amely pillanat tok. alatt magas lánggal égett. A konzulátusi tisztviselők szerencsére még idejekorán le­szakították az égő függönyt és eloltották a tüzet. A román diákok közben zajosan kiál­tozták, hogy ki kell tűzni a román lobogót a konzulátus épületére. Állítólag az egész tűnt tefés is azért kezdődött, mert a magyar kon­zulátuson nem volt kinn a román lobogó, abból az alkalomból, hogy Románia egyesük lését ünnepelték a román nacionalisták. A diákok végül is leszakítottak egy szomszéd házról eg.v román zászlót és nagy diadalordítás közepette kitűzték a magyar konzulátus egyik kitört ablaká­nak keresztfái közé. A fáklyásmenet rendezősége végül is to- vábbmenysre buzdította a résztvevőket és a tömeg elvonult a püspöki palota felé, ___ Ellenzék munkatársát véresre verték. A késő esti órákban még egyszer fellán­goltak. a magyarellenes tüntetések, amikor a diákság kivonult a pályaudvarra, hogy, üdvözölje Stelian-Popescu volt igazságügy- minisztert, az Universul igazgatóját. Popescu lapja szervezte meg, mint ismeretes, as egész antirevizionista mozgalmat. A diákság Popescu elé is fáklyásmenetben'vonult ki és így kísérte végig a Bukarestből érkező igazgatót a város uccáin. Ez Is megint alkalom volt magyarellenes tüntetésekre. A tömeg folyton azt kiabálta, pusztuljanak a magyarok s megint inzultálták a magya- rul beszélő járókelőket. Fáklyás tüntetők rohama a magyar űtBevélkirendeBtség épülete ellen Véresre verték dr Gara Ernő magyar lapszerkesztőt A Magyar Távirati Iroda jelenti: Ko­lozsvárról érkezett jelentés szerint szerda délután a magyar ntlevélkirendeltség épülete előtt összegyűlt tömeg tüntetést rendezett. A tüntetés folyamán a kiren­deltség ablakait bezúzták, az épületbe behatoltak és a földszinten lakó tiszt­viselő egyik szobájában a függönyöket felgyújtották. A tömeg a kirendeltség épületére a román zászlót kitűzte. A MTI egy későbbi jelentése szerint szerda este háromnegyed nyolc órakor (keleteurópai időszámítás) Kolozsváron egy fáklyás tiintetőesoport a magyar útlevélosztály kirendeltségének épülete elé vonult és kövekkel bezúzta annak összes uccai ablakait, majd az égő fák­lyákat a bezúzott ablakokon keresztül a szobákba dobta. Varga kirendeltségi tisztviselő lakásában meggyulladt a zongoraterítő és elégett. A kirendeltség ablakainak függönyei pillanatok alatt lángralobbantak és a kirendeltség sze­mélyzete csak nagynehezen tudta meg­akadályozni, hogy a tűz továbbterjed­jen és az egész épület a lángok marta­léka legyen. A tömeg ezután kitűzte a román zászlót a kirendeltség épületére, levette a magyar feliratot és a bezárt kapun keresztül annak feltörése útján igyeke­zett behatolni az épületbe. Erre azon­ban nem kerülhetett sor, mert megér­keztek a román csendőrkülönítmények és a tömeget visszaszorították. Az egész épületet most a esendőrség és katonaság kordonnal vette körül cs nem engedi a tömeget az épület köze­iébe. Részletes jelentés a kolozsvári izgalmas események lefolyásáról Az Információ Hírlaptudósitó a következő kolozsvári telefónjelentést közli: A csü­törtökre tervezett antirevizionista tüntetés előkészületei már szerdán egész nap nagy izgalomban tartották Kolozsvár lakosságát. A magyar lakosság aggódva várta az esemé nyékét és estére be is következett, amitől tartani kellett. Román diákok és egyéb elemek nagy magyarellenes tüntetést rendeztek, amelynek folyamán majdnem felgyúj­tották a magyar konzulátus épületét, beverték a magyar-üzletek és lakások abla­kait, izultálták a magyar járókelőket és még a nyilvános helyekre is behatoltak, hogy terrorizálják a magyarokat. Bukaresti és kolozsvári hivatalos jelentés az eseményekről Bukarestből jelentik: A szerdai kolozs­vári magyarellenes tüntetésekről Bukarest­ben mindössze néhányszavas rövid kommü­nikét adtak ki. A kommüniké, amelyet a kolozsvári rendőrfőnökség szövegezett meg, a következőképpen szól: „Egy román nacionalista csapat szer­dán uccai tüntetést szervezett a város­ban. Egy tüntető követ dobott a ma­gyar konzulátus épületére. A kő beverte az egyik ablakot.'* A félhivatalos román távirati ügynökség kolozsvári fiókja valamivel bővebb jelen­tést adott ki, amelyben a következőket mondja: „Abból az alkalomból, hogy csütör­tökön ünnepli Románia az egyesülés évfordulóját, szerda este fáklyásmenet vonult végig Kolozsvár főbb útvonalain. A tüntetés minden különösebb rend­zavarás nélkül folyt le és csak elvétve öltött magyarellenes jelleget. Több ma­gyar üzlet és lakás ablakait beverték, így többek között a magyar konzulátus egyik ablakát is.“ Az összes, román forrásból származó je­lentések úgy próbálják beállítani a dolgo­kat, hogy a történteknek nincs semmi kü­lönösebb jelentőségük. (Inf.) A magyar kormány a bukaresti követség útján elégtételt követel A Magyar Távirati Iroda jelenti: A magyar kormány utasította a buka­resti magyar követséget, hogy a Kolozsváron szerda délután a magyar útlevél- kirendeltség épülete előtt lefolyt tüntetés és rombolások miatt jelentse be legerélyesebb tiltakozását a román kormánynak, kérje a román kormány ha­ladéktalan intézkedéseit abban az irányban, bogy a román helyi hatóságok további incidenseknek feltétlenül gátat vessenek, továbbá, hogy a román kor­mány a történtekért megfelelő elégtételt nyújtson. íOratÉR ELŐFIZETÉSI ÁRAK:! JjgjS .1 ■ ffETTT'^irn 11 Ti’k L Szerkesztőség árlllmi TC ­1 hó™ iso leL em 400 w. fi gns F&jäw jjjjglw Js? Teleíón. 21-8-47. 23-6-86 és 10-6-06 | WTvBi H 111 JLjlIk B JB Utazási és fürdőiroda csehszlovákjában: J pal Bfjji J§ VL, Aradi ucca 10. szám. (MrasscK. -i, év» íoo os. I flpL -JPL jPS& MÉl ÉR j||k Telelőn: 21-8-47, 23-6-86 és 10-6-06

Next

/
Thumbnails
Contents