Magyar Hirlap, 1933. április (43. évfolyam, 74-97. szám)

1933-04-01 / 74. szám

Szombaton este hat órakor véget ér a németországi zsidóellenes bojkott Ha szerdáig nem szűnik meg a külföldi rémhírterjesztés, fokozott eréllyel végrehajtják a bojkottot - Zsidó bírák, ügyvédek, újságírók eltávolítása munkahelyeikről HÁROM MAGANHADSEREG Nem lehet kétséges, hogy mi az oszt­rák kancellár váratlanul megkísérelt diktatórius kormányzati rendszerének Igazi célja. Dollfuss nem akarja, hogy a horogkeresztes német birodalom tarto­mányává legyen az osztrák köztársaság... A veszélyt igazán nem lehet és nem szabad lebecsülni. Akkor, ha például Schober jobbkeze, helyettese, majd utóda a bécsi rendőrség élén, egy olyan régi és tegnapelőttig nagyon fegyelme­zett főtisztviselő, mint Brandi is fölmen­tése után huszonnégy órával csatlako zott a ífif/er-párthóz és átvette hatáskör gyanánt — a rendőrség megszervezését... Néhány hónap előtt már mint komoly frakció tért vissza a községi választások után a bécsi városházára és a tartomány- gyűlések egész sorába az osztrák Hitler- párt. Azóta egész bizonyosan erősödött. Tehát Dollfuss aggodalmai jogosultak. Más kérdés azonban: célszerű-e az a taktika, amelyet Dollfuss választott a veszély megelőzésére. A kancellár ki­indulási pontja az, hogy a Heimwehr és a Hitler-p&rt szövetségre lépését kell mindenáron megelőzni. Mert ha kezet fognak egymással a Weinuue/ir-csapatok és az osztrák horogkeresztesek: akkor nehéz lesz feltartóztatni az „új irány“ győzelmét. _ > Ez a gondolatmenet igén logikus. Es mégis úgy látszik: Dollfuss túlnagy árat fizet a Heimwehr támogatásáért. Ha már az osztrák kancellár elszánta magát az állami akarat feltétlen, teljes érvényesítésére: akkor a legsürgősebb, a legfontosabb intézkedés — mind a három osztrák magánhadsereg feloszla­tása lett volna. Mert az állami tekintély érvényesülésének alighanem legfőbb fel­tétele az, hogy a hadsereg „állami mo­nopólium“: és magánhadseregek nem lehetnek az állami hadsereg mellett. Egészen tegnapig három magánhad­serege volt Ausztriának. Teljes katonai szervezettséggel, kiépített káderekkel, kinevezett tisztikarral, rejtett vagy nem is palástolt gépfegyver-osztagokkal... A f/efjmoe/w-csapatokkal már régen álla­nak szemben a szocialisták által szerve­zett köztársasági védőrség csapatai. És harmadiknak vonultak fel jóval későb­ben a horogkeresztes rohamcsapatok Egy napon, egy intézkedéssel felosz­latni mind a három magánhadsereget és erélyesen végrehajtani a lefegyver­zést mind a három táborban: ez lett volna erélyes, kemény, hasznos intézke­dés. Sőt ma még valószínűleg sikerült volna ez a rajtaütés a három magánhad sereg frontján De az nagyon problema­tikus, hogy helyes és célszerű volt-e a három magánhadsereg közül — csak egyet feloszlatni. A Heimwehr-szerveze- tek és a horogkeresztes-rohamcsapatok jogainak vagy jogellenes hatalmi hely­zetének tiszteletben tartásával. A Heimwehr-p&rl és a fíeimwchr fegyveres szervezete mindig újabb fel­tételektől teszi függővé Dollfuss kormá­nyának vagy — ha úgy tetszik — dik­tatúrájának támogatását az osztrák ho rogkeresztesek előretörésével szemben Dollfuss pedig lépésről lépésre hátrál Mindig újabb engedményeket tesz Azért, hogy maga mögött és ne a horog­keresztesek oldalán lássa a Heimwehr- •zervezetet. így áldozta fel most, elég hosszú habozás után, «lég nehéz szívva! Berlinből jelentik: A pénteki nap szen­zációja az, hogy Göbbels birodalmi propa­gandaminiszter az esti órákban a német sajtó tudósítóit fogadta és azt a meglepő bejelentést tette, hogy a zsidóellenes bojkott egyelőre mindössze egy napig tart, csak akkor kcrtilne sor a bojkott folytatására, ha nem szflnik meg a külföldi németellenes propa­ganda. A megtorló akció szombaton este véget ér es hétfőtől kezdve már egyetlen zsidó üz­letet sem bojkottálnak többé. Ha kedd estig kiderülne, hogy a németellenes külföldi propaganda még mindig tart, akkor szerdán délelőtt újból megindul a zsidóellenes boj­kott, még pedig sokkal nagyobb erővel és lendülettel, mint most. Göbbels pénteken a horogkeresztesek cso­A zsidóellenes bojkottal kapcsolatban a horogkeresztesek berlini irodája részletes végrehajtási utasítást adott ki. Eszerint zsidó munkásokat, tisztviselőket is alkal­mazottakat nem szabad foglalkoztatni, A nemzeti szocialista üzemi sejtfőnököknek a zsidó üzletekben dolgozó munkás- és alkal­mazott-tanácsokkal együttesen a bojkott megkezdése pillanatában érintkezésbe kell lépniök az illetékes üzletvezetőségekkel, hogy a nem zsidó munkások és alkalmazot­tak részére a zsidó tulajdonosok két­havi munkabért és fizetést folyósítsa­nak. A zsidó üzletekben az üzemi sejtfőnökök személyzeti biztosok lesznek és az ő fel­adatuk lesz gondoskodni arról, hogy a sze­mélyzet keresztény tagjait ne bocsássák el állásaikból. Az üzemi sejtfőnökők másik feladata az lesz, hogy » gondoskodjanak arról, hogy rz Összes zsidó alkalmazottakat és munkásokat azonnali hatállyal elbocsássák. Az üzemi sejtfőnököknek követeléseiket ha­a köztársasági védőrséget. Két magánhadsereg van tehát ma már csak három helyett. De ez a két magánhadsereg alighanem veszélyesebb, mint volt a három. Mert igen bizony­talan, hogy a Heimwehr és a Horog­kereszt magánhadserege közé meddig tud még éket verni Dollfuss. A Heimwehr és a Horogkereszt elvi ellentétei elég súlyosak. De az egyik és a másik tábor antiszemita. Az egyik és a másik tábor temetni akarja, nem di­csérni a parlamentáris rendszert. Az egyik ét a másik tábor ellensége Bécs portvezetői értekezletén is bejelentette, hogy a bojkott csak szombat estig tart, ab­ban a reményben, hogy szerdán reggelig teljesen megszűnik a külföldi rémhírpro­paganda. Ez a németellenes hadjárat kü­lönben is elérte már kulminációs pontját, ha azonban tovább tartana, úgy a zsidóellenes akció fokozott erővel folytatódik mindaddig, amíg a német- országi zsidóságot teljesen megsemmisí­tették. Göbbels hangsúlyozta, hogy a bankokat a bojkott tartama alatt sem szabad bezárni, nehogy a fizetési forgalom megakadjon és a munkások ne kapják meg bérüket. Göb­bels azzal fejezte be beszédét, hogy aki megérdemli, arra úgy sújtanak le, hogy nem lát és nem hall többé. tározott, de tárgyilagos formában kell elő- terjeszteniök és ezeket a követeléseket va­lamennyi zsidó üzem vezetőségének teljesí­tenie kell. Amennyiben várakozás ellenére a zsidó tulajdonosok nem engedelmesked­Tulajdonképpen már pénteken délelőtt megkezdődött a zsidó üzletek ellen a boj­kott. A szászországi Annabergben péntek délelőtt rohamcsapatok vonultak a zsidó üzletek elé és minden vevőnek, aki az üzletet el­hagyta, bélyegzőt nyomtak az arcára ezzel a felirattal: Árulók! Zsidóknál vásároltak! Berlinben is hasonló intézkedéseket tervez­nek: itt is bélyeget nyomnak mindazoknak az arcára, akik zsidó boltokban vásárolnak. A nemzeti szocialisták hivatalos távirati irodája közleményt bocsátott ki, amely arról számol be, hogy a horogkeresztesek értesü­szerepének, ellensége a mobil tőkének... És ha kevés is a közös szimpátia, annál több közös gyűlölet, közös antipátia köti össze őket. Ezért jelent nagy kockázatot a bal­oldali ellensúlyok újabb csökkentése. Ezért nagy kérdés: jól járt-e Dollfuss, mikor ilyen áron vásárolta meg néhány hétre vagy még néhány napra a Heim­wehr támogatását. Elválasztani egymás­tól a szélsőjobb két politikai és fegyve­res táborát: ez lehet igen jó taktika. De csak addig a határig, amíg az engedmé­nyek útján az ilyen taktika nem jut el nének, azonnal jelentést kell tenni erről K bojkottszervezet berlini vezetőségének, amely majd megteszi a szüksége* lépéseket. Délután három órakor a zsidó üzletek munkásai és alkalmazottai elhagyják munkahelyüket, hogy az üzemek előtt til­takozó tüntetéseket rendezzenek a német áruk külföld] bojkottja ellen. Ez az Utasí­tás csak azokra az üzemekre nem terjed ki, amelyeknek fenntartása a köz érdekében áll, így például az ujságüzemekre, mert eze­ket csak annyiban érintik a rendelkezések, hogy csak a zsidók elbocsátását kell meg­követelni. Délután negyedötkor a Lustgar- tenben nagy horogkeresztes bojkottgyülés lesz, amelyen felszólal dr Göbbels prop*- gandaminiszter is. Pénteken éjjel azután visszavonták a zsidóellenes bojkotthatározatnak azokat a rendelkezéseit is, amelyek arra vonatkoz­nak, hogy a zsidó üzletek alkalmazottaik bérét és egyéb illetményeit két hónapra előre kifizetni tartoznak. Ennek az a ma­gyarázata, hogy o berlini áruháztulajdono­sok szövetsége kezességet vállalt az összes zsidó üzletek bér- és illetmény fizetéseiért. lései szerint a kommunista harci szervezetek tagjai a szombati bojkottmozgalmat foszto­gatásokra akarják felhasználni. A kommunisták rohamosztagos egyen­ruhát szándékoznak használni, hogy igy fosztogassák a zsidó üzleteket és ezzel általános nyugtalanságot keltsenek. Erre a célra külön kommunista mótorkerék- páros csapatokat állítottak össze, hogy ezzel is kellemetlenkedjenek a nemzeti szocialis­táknak és a külföldnek újabb anyagot jut­tassanak a rémhírterjesztés folytatására. Ezzel kapcsolatosan a nemzeti szocialista párt újból figyelmezteti tagjait, hogy a zsidóknak még a hajuk szálának sem sza­bad meggörbülni. oda, hogy lebontja a baloldali ellensúly minden támaszát és minden bástyáját Tehát —- ellenállásképtelenné teszi saját magát is. Arra a nagyon lehetséges, sőt igen valószínű esetre, ha a két szélső­jobb tábor egy napon mégis lepaktál egymással. Dollfuss legújabb enged­ménye a Heimwehr felé már fölveti a kérdést: érdemes lesz-e még holnapután is a kancellárral tárgyalniuk a Heim- twehr-vezéreknek. És nem fognak-e in­kább kiegyezni egy erősebb hatalmi té­nyezővel? Az osztrák Hitler-párt vezé­reivel»* A részletes bojkott-intézkedések Bélyegzővel megbélyegzik azokat) akik zsidó üzletben vásárolnak Ma.- Nczgsoieon szerelmei 1.0 MH-i.R IQ ELŐFIZETÉSI ÁRAK: M$ß ^_e|jij|| 1.1 Ilii __nini,, Szerkesztőség magyarorszagon: oM&k Ipla kiadóhivatal l kár* 2.90 M ítt«i Mtmitpuii jtfßS&GF'' pK|| SgBE. g&K »SiR VI., Aradi ncca 10. azAm. ROMANIABAN: jjjfs pKa S§|| Bgff raRB 9818 Jf Wik «fii Telefón: 21-8-47.23-6-88 és 10-6-06 t kán IM kl. U tm 4M hl jjggffiS MM¥& ajggjg Vg JUGOSZLÁVIÁBAN:* | i fpfpfL, |i|l Hrn. PP MM 6 Utazási ós ffürdőlroda I I hár. ® dinár. % éra ISO dinár. gjl§ BggK M gjH 6 IsP”*«VI„ Aradi DCCa 10. Mám. «BHsaovAJCiARAN: R§§ Mg» ||1 iiiÍNigm J1IÍ Mj M kjjfo Telefón: 21-8-47,23-6-86 és 10-AO8 1 Bara 8B EIL, WTT9 100 cA. ^ BUDAPES^933^APRILI^^Z0M BAT fssärkeszt*: d* friedmann ernő /^^^J^XLHTtVF0LYAM!74rsZAM a——um H mm ................... mini!iiliiMfaa—

Next

/
Thumbnails
Contents